Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Lựa chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện kinh tế thị trường

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Lựa chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện kinh tế thị trường

  LỜI CAM ĐOAN
  Tôi cam đoan công trình nghiên cứu này là của tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu được nêu trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trong các công trình khác. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các tác giả của các công trình nghiên cứu, các tác giả của các tài liệu nghiên cứu mà tôi đã trích dẫn và tham khảo để hoàn thành luận văn này. Đặc biệt, tôi vô cùng cảm ơn PGS.TS Trần Bách đã tận tình hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện nghiên cứu.
  CHưƠNG MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thi ết của đề t ài
  Tro ng điều kiện ki nh tế thị trường hiện nay, khi mà Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế (WTO). Đối với tất c ả các ngành Kinh tế nói chung và ngành Điện nói riêng t hì việc quy ho ạch phát triển hệ thố ng điện sao cho phù hợp với yêu cầu phát triển hiệ n nay l à vấn đề cấp thiết.
  Tro ng hệ t hống điện, lưới điện đóng vai trò rất quan trọng, nó đ ảm nhận chức năng truyền t ải và phân phối điện năng từ nguồ n đến các phụ t ải , bao gồm các đường dây truyền tải, phân phối . Có nhiề u tiêu chí để đánh gi á lưới điện, nhưng cơ bản có 4 tiêu c hí sau:
  - Đảm bảo cung cấp điện đ ủ cho c ác nhu cầu phụ tải , đảm bảo c hất lượng.
  - Cung cấp điện liên tục và an toàn.
  - Giảm tổn thất trong truyền t ải, phân phối, giảm gi á thành xây dựng, giảm giá bán điện.
  - Hạn c hế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của l ưới điện đối với môi trường
  sinh t hái , cảnh quan.
  Dây dẫn gó p phần c hi phối khô ng nhỏ vào tất c ả c ác mục tiêu trên . Đối với Hệ thống điện, dây dẫn chiếm một thành phần không nhỏ. Với ngành Điện hiện nay việc lựa chọ n tối ưu tiết diện dây dẫn nói riêng hay c ác thiết bị điện trong hệ thống điện nói chung còn là vấn đề tài chính ảnh hưởng chi phí ki nh doanh bán điện trong điều kiện kinh tế thị trường. Do vậy vấn đề tính toán lựa chọn dây dẫn sao cho đảm bảo phù hợp với yêu c ầu của nề n kinh tế thị trường ngày nay đóng vai trò rất quan trọng và cần t hiết.
  Vì vậy Đề tài “Lựa chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện kinh tế thị trường”
  được lựa chọn nhằm gi ải quyết các yêu c ầu trên.
  2. Mục đí ch nghi ên cứu của đề t ài
  Đề tài nhằm nghiên cứu áp dụng các phương pháp lựa chọn tiết diện dây dẫn theo các chỉ tiêu kỹ thuật có tính đến các điều kiện kinh tế: dây dẫn chọn đảm bảo các
  tiêu trí về mặt kỹ thuật và phù hợp với các điều kiện về tài chính, kinh tế thị trường trong điều kiện hội nhập và phát triển, nêu lên được sự ưu việt của phương pháp.
  3. Đối tượng và phạm vi của đề t ài
  Đề tài này nghiên cứu lựa chọn dây dẫn theo điều kiện kinh tế thị trường vào
  việc thiết kế đường dây tải điện và tính toán quy hoạch phát triển lưới điện ở Việt Nam.
  Đề tài có thể áp dụng trực tiếp vào các công trì nh thực tế.
  Luận văn bao gồm phần lý thuyết về phân tích t ài chí nh trong quản l ý dự án, lý thuyết tính toán lựa chọ n tiết diện dây dẫn, xây dựng phương pháp phương pháp lựa chọ n tiết diện t ập tr ung vào c hỉ tiêu ki nh tế và định hướng quy ho ạch cụ t hể về lựa c họn dây dẫn cho một công trình thực tế.
  4. ý ng hĩ a khoa học của đề tài
  Việc lựa chọn tối ưu tiết diện dây dẫn là l àm sao cho chi phí vò ng đời của đường dây nhỏ nhất . Chi phí này bao gồm c hi phí vốn đầu tư xây dựng đường dây và c hi phí vận hành trong s uốt thời gi an sống c ủa nó. Lựa chọn dây dẫn sao cho có các chi phí nhỏ nhất nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện kỹ thuật vận hành toàn trong một chu kỳ sửa chữa, t hay thế. Việc lựa chọn dây dẫn như t hế nào phụ thuộc vào điều kiện ki nh tế của t ừng quốc gia và trong từng gi ai đoạn phát triển kinh tế của nước đó. Đối với nước ta khi mà nền kinh tế đang hội nhập và có mức tăng trưởng mạnh về ki nh tế, các khu công nghiệ p, khu ki nh tế, đô thị mới được phát triển và quy hoạc h tổng thể t heo từng vùng. Đó ng gó p ý nghĩa c ủa việc lựa c họn tối ưu tiết diện dây dẫn theo điều kiện kinh tế thị trường s ao cho đảm bảo được về c ác điều kiện ki nh tế, kỹ thuật và phù hợp với từng khu vực, vùng miề n của nước ta trong giai đoạn hiện nay và trong những năm tới l à ý nghĩ a kho a học thực tiễ n của đề tài .
  5. Ý nghĩ a thực ti ễn
  Với sự phát triển vượt bậc trong điều kiện kinh tế t hị trường hiệ n nay, thị trường Điện lực mang tính cạnh tranh cao thì việc nâng cao hiệu quả trong việc cung c ấp điện, đồng thời với việc đề r a các gi ải pháp nhằm gi ảm thi ểu các c hi phí đầu tư xây dựng để giảm gi á thành bán điện mở ra xu hướng mới trong việc cung ứng và phát triển của ngành điện Việt Nam hiện nay và tương lai. Việc đề ra giải
  pháp lựa c họn dây dẫn trong điều kiệ n ki nh tế thị trường đóng gó p một phần không nhỏ để giải quyết c ác vấn đề nê u trên.
  6. Kết cấu của đề tài
  Tê n đề t ài: “Lựa chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện kinh tế thị trường”. Luận văn được lập bao gồm 5 c hương chi a rõ l àm hai phần: Lý thuyết và
  thực hành. Nội dung của các chương t hể hiệ n rõ ràng , dễ xe m.
  Nội dung c ụ t hể của luận văn như sau:
  Chương 1: Tổ ng quan về l ưới đi ện vi ệt nam, hi ện trạng, đị nh hướng phát tri ển đến 2015 và đôi nét về quy ho ạch phát tri ển l ưới đi ện Hà Tây gi ai đoạn
  2006-20010.
  Chương 2: Nghi ên cứu phân tí ch ki nh tế tài chí nh dự án đầu tư.
  Chương 3: Tổng quan l ý t huyết l ựa chọ n ti ết di ện dây dẫn trong hệ thống
  đi ện.
  Chương 4: Xây dựng phương pháp l ựa c họn ti ết di ện dây dẫn theo đi ều

  ki ện ki nh tế thị trường và ứng dụng tí nh toán c họn dây dẫn mới và t hay thế cho l ưới đi ện trung áp đi ển hì nh (chọn l ưới đi ện huyện Chương Mỹ - Hà Tây l àm ví dụ tí nh toán).
  Chương 5: Kết l uận.  MỤC LỤC

  Mục l ục
  Danh mục các chữ viết t ắt .
  Danh mục các bảng .
  Danh mục các hì nh vẽ, đồ thị
  Chương mở đầu .
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LưỚI ĐIỆN VIỆT NAM, HIỆN TRẠNG, ĐỊNH HưỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN 2015 VÀ ĐÔI NÉT VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LưỚI ĐIỆN HÀ TÂY G IAI ĐOẠN 2006-2015.
  1.1. TỔNG QUAN VỀ LưỚI ĐIỆN VIỆT NAM, HIỆN TRẠNG, ĐỊNH HưỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN 2015.
  1.1. 1 Nguồ n đi ện .
  1.1.2. Hệ thố ng truyề n t ải .
  1.1.3. Hệ thố ng phân phối
  1.1.4. Hoạt động ki nh doanh và dị ch vụ khác h hàng
  1.2. ĐÔI NÉT VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LưỚI ĐIỆN HÀ TÂY GIAI ĐOẠN 2006-2015.
  1.2.1. Nhận xét chung về hi ện trạng l ưới đi ện và tì nh hì nh cung
  cấp đi ện.
  1.2.2. Đánh gi á tì nh hì nh thực hi ện quy hoạch phát triển đi ện l ực từ 2005-2007.
  1.2.3. Đánh gi á về thực hi ện chương trì nh phát tri ển nguồn và l ưới đi ện.
  1.2.4. Đặc đi ểm chung và phương hướng phát tri ển Ki nh tế -Xã
  hội tỉ nh Hà Tây.
  1.2.5 Dự báo nhu cầu đi ện tỉ nh Hà Tây đến 2015.
  Chương 2. NGHIÊN CỨ U PHÂN TÍCH KINH TẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU Tư.
  2.1. KHÁI NIỆM CHUNG. . 31
  2.1.1 Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư 31
  2.1.2 Đặc đi ểm dự án đầu tư ngành đi ện . 32
  2.2. MỤC ĐÍCH VÀ TÁC DỤNG CỦA NGHIÊN CỨ U TÀI CHÍNH 33
  DỰ ÁN ĐẦU Tư .
  2.2.1 Mục đí ch nghi ên cứu tài chí nh. 33
  2.2.2. Tác dụng của nghi ên cứu t ài chí nh dự án đầu tư. . 33
  2.3. XÁC ĐỊNH TỶ SUẤT TÍNH TOÁN VÀ THỜI ĐIỂM TÍNH TOÁN. 34
  2.3.1 Gi á trị thời gi an của ti ền. 34
  2.3.1.1 Bi ểu đồ dò ng ti ền. . 34
  2.3.1.2 Công thức tí nh chuyển c ác kho ản ti ền phát si nh trong 35
  các thời đoạn của thời kỳ phân tí ch về cùng một mặt bằng thời gi an ở hi ện tại hoặc tương l ai .
  2.3.2 Xác đị nh t ỷ s uất tí nh toán. 36
  2.3.3 Chọn thời đi ểm tí nh toán. . 39
  2.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU Tư. 40
  2.4.1 Xác đị nh tổng mức vốn đầu tư. 40
  2.4.2 Lập c ác báo cáo t ài chí nh dự ki ến cho từng năm hoặc từng 41
  gi ai đoạn c ủa đời dự án.
  2.4.3. Tí nh c ác chỉ ti êu phản ánh mặt tài chí nh c ủa dự án đầu tư. 43
  2.4.3.1 Chỉ ti êu đánh gi á tiềm l ực tài chí nh của doanh ng hi ệp. 43
  2.4.3.2 Chỉ ti êu đánh gi á hi ệu quả tài chí nh của dự án. 44
  2.4.4. So sánh đánh gi á và l ựa c họn dự án đầu tư. 54
  2.4.4.1 Phương pháp gi á trị hi ện tại . 54
  2.4.4.2. Phương pháp gi á trị đều hàng năm. 55
  2.4.4.3 Phương pháp tỷ số l ợi í ch trên chi phí . 56
  2.4.4.4 So sánh l ựa chọ n dự án theo t ỷ l ệ thu nội tại IRR. . 57
  2.4.4.5 Phương pháp thời gi an hoàn vốn. . 60
  2.5. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA CHư ƠNG. 61

  Chương 3. CHI PHÍ CHO LưỚI ĐIỆN VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT LỰ A CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN TRONG HTĐ.
  3.1. CÁC LOẠI CHI PHÍ CHO LưỚI ĐIỆN. 63
  3.1.1. Chi phí vốn đầu tư ban đầu V0[đ] . 63
  3.1.2. Chi phí hoạt động và bảo dưỡng HB t[đ]. 64
  3.1.3. Chi phí cho tổn thất công s uất và tổn t hất đi ện năng. . 65
  3.1.4. Chi phí cho độ ti n cậy. 67
  3.2. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ – KỸ THUẬT LỰA CHỌN DÂY DẪN. 68
  3.2.1. Ti ết di ện tối ưu và c ác đi ều ki ện kỹ thuật . . 68
  3.2.2. Chỉ ti êu ki nh tế chọ n ti ết diện dây dẫn . . 69
  3.2.2.1 Mật độ ki nh tế dò ng đi ện . . 69
  3.2.2.2 Mật độ ki nh tế dò ng đi ện tí nh theo c hi phí vòng đời . . 69
  3.2.2.3 Mật độ ki nh tế dò ng đi ện tí nh theo c hi phí tí nh toán Z. 73
  3.2.2.4 Kho ảng c hi a ki nh tế. 76
  3.2.3. Các đi ều ki ện kỹ thuật. . 77
  3.2.3.1 Phát nóng l âu dài dây dẫn 77
  3.2.3.2 Phát nóng dây dẫn cáp khi ngắn mạch 79
  3.2.3.3 Tổn t hất vầng quang . 81
  3.2.3.4. Độ bền c ơ học c ủa dây trên khô ng 81
  3.2.3.5 Tổn t hất đi ện áp . 82
  Chương 4. XÂY DỰNG PHưƠNG PHÁP LỰ A CHỌN TIẾT DIỆN 83
  DÂY DẪN THEO ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRưỜNG VÀ Ứ NG
  DỤNG TÍNH TOÁN.
  4.1. NỘI DUNG. . 83
  4.2. XÂY DỰNG PHưƠNG PHÁP LỰA CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN. 83
  4.2.1. Lựa c họn dây dẫn mới theo đi ều ki ện ki nh tế . . 83
  4.2.1.1. Xây dựng đồ thị l ựa chọn ti ết diện dây dẫn. . 83
  4.2.1.2 Xây dựng công thức hi ện thời hóa chi phí tổn thất 89
  đi ện năng.
  4.2.2. Lựa chọn kích thước dây dẫn mới để thay thế một dây dẫn cũ
  4.2.3. Phân tí ch tài chí nh dự án xây dựng đường dây mới và thay dây dẫn.
  4.2.3.1. Chỉ têu gi á trị hiện tại thuần NP V .
  4.2.3.2 Chỉ ti êu tỷ suất ho àn vố n nội bộ
  4.2.3.3 Chỉ ti êu tỷ số l ợi ích - chi phí (B/C) .
  4.3. XÂY DỰNG CHưƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN.
  4.4. ỨNG DỤNG LỰA CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN CHO MỘT LưỚI ĐIỆN 35KV ĐIỂN HÌNH HUYỆN CHưƠNG MỸ - TỈNH HÀ TÂY.
  4.4.1 Khái quát l ưới đi ện huyệ n Chương Mỹ tỉ nh Hà Tây
  4.4.2 Ứng dụng chương trì nh tí nh toán xây dựng 01 ĐDK mới
  35kV Ba La – Xuân Mai .
  4.4.3 Ứng dụng chương trì nh tí nh toán nâng ti ết di ện ĐDK 378
  Ba La – Chương Mỹ.
  Chương 5. KẾT LUẬN CHUNG VỀ LUẬN VĂN.
  5.1 ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐẠT ĐưỢC CỦA LUẬN VĂN.
  6.2. KẾT LUẬN CHUNG VÀ HưỚNG NGHIÊN CỨ U TIẾP THEO. Tài liệu tham khảo . Phụ l ục .
  94 .

  Xem Thêm: Lựa chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện kinh tế thị trường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lựa chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện kinh tế thị trường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status