Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần bia ong Xuân Thuỷ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần bia ong Xuân Thuỷ


  Khúa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần bia ong Xuân Thuỷ
  MụC LụC
  Lời cảm ơn.
  Mục lục . 1
  Phần mở đầu: Đặt vấn đề nghiên cứu . 5
  1. Sự cần thiết chọn khoá luận nghiên cứu . 5
  2. Mục tiêu nghiên cứu 6
  3. Các câu hỏi và giả thuyết đặt ra . 6
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 8
  5. Phương pháp luận và nguồn số liệu nghiên cứu nghiên cứu . 8
  6. Tóm tắt cấu trúc của khóa luận . 9
  Chơng 1: Tổng quan lý thuyết về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
  1.1. Lý thuyết về cạnh tranh 10
  1.1.1. Khái niệm cạnh tranh 10
  1.1.2. Vai trò của cạnh tranh 11
  1.1.2.1. Tác động tích cực . 11
  1.1.2.2. Tác động tiêu cực . 12
  1.1.3. Phân loại cạnh tranh 13
  1.1.3.1. Căn cứ vào hình thái cạnh tranh . 13
  1.1.3.2. Căn cứ vào chủ thể tham gia cạnh tranh 14
  1.1.3.3. Theo phạm vi kinh tế 14
  1.1.3.4. Theo tính chất của cạnh tranh . 15
  1.1.4. Tính tất yếu của cạnh tranh 15
  1.2. Lý thuyết về năng lực cạnh tranh . 16
  1.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh 16
  3
  1.2.2. Sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp .17
  1.2.2.1. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp .17
  1.2.2.2. Sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .17
  1.3. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh 18
  1.3.1. Nhóm các yếu tố đầu vào 18
  1.3.2. Nhóm các yếu tố đầu ra 21
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 23
  1.4.1. Các nhân tố khách quan . 23
  1.4.2. Nhân tố chủ quan 26
  1.5. Các công cụ cạnh tranh chủ yếu 26
  1.5.1. Cạnh tranh bằng sự khác biệt hoá về đặc tính của sản phẩm .26
  1.5.2. Cạnh tranh bằng giá bán sản phẩm 27
  1.5.3. Cạnh tranh bằng nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm 27
  1.5.4. Một số công cụ cạnh tranh khác . 27
  Chơng 2: Giới thiệu và đánh giá thực trạng năng lựccạnh tranh của công
  ty cổ phần bia ong Xuân Thuỷ.
  2.1. Giới thiệu về công ty 28
  2.1.1. Quá trình xây dựng và phát triển 28
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ . 30
  2.1.2.1. Chức năng 30
  2.1.2.2. Nhiệm vụ 30
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 31
  2.1.3.1. Ban Lãnh đạo . 31
  2.1.3.2. Các phòng ban và chức năng nhiệm vụ . 32
  2.1.3.3. Phân xưởng sản xuất bia và cơ điện lạnh . 34
  2.1.4. Quy trình công nghệ 36
  4
  2.1.5. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh củacông ty cổ phần bia
  ong Xuân Thuỷ qua các năm 2005-2006 . 37
  2.1.6. Vấn đề phát triển nguồn nhân lực 44
  2.1.7. Chất lượng sản phẩm và bao bì 47
  2.1.8. Giá bán sản phẩm . 51
  2.1.9. Thị trường tiêu thụ . 52
  2.1.10. Hoạt động Marketing 56
  2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty . 58
  2.2.1. Các nhân tố khách quan . 58
  2.2.1.1. Môi trường kinh tế xã hội .58
  2.2.1.2. Môi trường cạnh tranh trong ngành 59
  2.2.2. Nhân tố chủ quan 59
  2.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty . 60
  2.3.1. Đánh giá các yếu tố đầu vào . 60
  2.3.1.1.Đánh giá về vốn 60
  2.3.1.2. Đánh giá về máy móc thiết bị 61
  2.3.1.3. Đánh giá về bí quyết công nghệ . 62
  2.3.1.4. Đánh giá về lao động . 62
  2.3.1.5. Đánh giá về nguyên vật liệu . 63
  2.3.2. Đánh giá các yếu tố đầu ra . 63
  2.3.2.1.Đánh giá về sản phẩm . 63
  2.3.2.2. Đánh giá về giá bán . 64
  2.3.2.3. Đánh giá về kênh phân phối 65
  2.3.2.4. Đánh giá về thị phần 66
  2.4. Điểm mạnh-điểm yếu của công ty cổ phần bia ongXuân Thuỷ, các
  đối thủ cạnh tranh và ma trận SWOT . 67
  5
  2.4.1. Điểm mạnh-điểm yếu của công ty . 67
  2.4.2. Đối thủ cạnh tranh . 68
  2.4.3. Cơ hội và thách thức . 71
  2.4.4. Ma trận SWOT 71
  Chơng 3: Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
  của công ty cổ phần bia ong Xuân Thuỷ.
  3.1. Phương hướng và mục tiêu của công ty trong thời gian tới 73
  3.2. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của
  công ty cổ phần bia ong xuân Thuỷ . 74
  Biện pháp 1: Tăng cường công tác thu hồi vốn kết hợp với việc lựa chọn hình
  thức huy động vốn 5
  Biện pháp 2: Đánh giá lại năng lực sản xuất dựa trên cơ sở đó tiến hành đầu
  thêm trang thiết bị sản xuất . 7
  Biện pháp 3: Nâng cao chất lượng và tạo đặc tính khác biệt cho sản phẩm 80
  Biện pháp 4: Hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh về giá 83
  Biện pháp 5: Tăng cường hoạt động Marketing và hoànthiện hệ thống phân
  phối sản phẩm . 86
  Phần Kết luận
  1. kết luận . 91
  2. Kiến nghị với Nhà nước . 92
  Phụ lục 1: Bảng câu hỏi điều tra về năng lực cạnh tranh trên thị trường 93
  Phụ lục 2: Bảng cân đối kế toán năm 2005-2006 . 95
  Phụ lục 3: Danh mục sơ đồ, bảng biểu . 96
  Phụ lục 4: Danh mục tài liệu tham khảo . 97
  6
  Phần mở đầu: Đặt vấn đề nghiên cứu.
  1. Sự cần thiết chọn khoá luận nghiên cứu.
  ư Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu và
  rộng như hiện nay, đặc biệt là khi Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150
  của tổ chức thương mại thế giới WTO (7/11/2006) thìlàn sóng đầu tư từ nước
  ngoài vào nước ta càng mạnh mẽ, các hoạt động kinh tế trở nên sôi động, rất
  nhiều cơ hội cũng như thách thức đang mở ra trước mắt. Các doanh nghiệp
  trong nước sẽ phải đối mặt với sự xâm nhập mạnh mẽ của sản phẩm hàng hoá,
  dịch vụ từ nước ngoài. Cạnh tranh diễn ra không chỉgiữa các doanh nghiệp
  Việt Nam với nhau mà còn với các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực kinh
  tế dồi dào, công nghệ cao cũng như trình độ quản lýhiện đại. Vì vậy mà yếu
  tố được coi là khắc nghiệt nhất hiện nay chính là cạnh tranh. Để đứng vững và
  phát triển được trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như vậy đòi hỏi các
  công ty phải nhanh chóng tìm ra các biện pháp để nâng cao năng lực cạnh
  tranh. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh mang một ýnghĩa sống còn đối với
  sự tồn tại và phát triển của mỗi công ty.
  ư Đối với lĩnh vực sản xuất nước giải khát cũng vậy,trong đó có bia hơi
  cũng đang diễn ra sự cạnh tranh quyết liệt. Trên thị trường Nam Định hiện nay
  đang có rất nhiều sản phẩm bia hơi của các công ty đang hoạt động. Ngoài các
  công ty đóng tại địa bàn tỉnh như Bia ong Xuân Thuỷ, NaDa còn có các công
  ty ngoài tỉnh như Việt Hà, Beyker, và một số các cơsở sản xuất bia tư nhân
  nhỏ khác đã tạo ra một thị trường có sự cạnh tranh khá gay gắt. Nhưng đây là
  một thị trường đầy tiềm năng với dân số đông, mức sống của người dân không
  ngừng được nâng cao, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bia hơi ngày càng lớn. Chính
  vì vậy mà các công ty đều đánh giá đây là thị trường mục tiêu và đang tiến
  hành nhiều biện pháp để chiếm lĩnh thị trường này.
  7
  ư Để đứng vững và phát triển trên thị trường có tínhcạnh tranh quyết liệt
  như vậy đòi hỏi các công ty phải có những biện phápphù hợp và kịp thời để
  nâng cao năng lực cạnh tranh, giành lấy ưu thế trênthị trường. Nhận thấy thực
  tế yêu cầu này và qua quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty cổ phần bia ong
  Xuân Thuỷ. Em đã xây dựng khoá luận: “Một số biện pháp chủ yếu nhằm
  nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần bia ong Xuân Thuỷ” để góp
  phần vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của côngty hơn nữa trong thời
  gian tới và đạt được các mục tiêu đã đề ra.
  2. Mục tiêu nghiên cứu.
  Trên cơ sở mục tiêu chính của khoá luận là: “ Một số biện pháp nhằm
  nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần bia ong Xuân Thuỷ”. Mục
  tiêu nghiên cứu nhằm tìm hiểu một số nội dung cơ bản sau:
  ư Lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh.
  ư Thông qua các số liệu và hoạt động thực tế tại công ty cổ phần bia ong
  Xuân Thuỷ nhằm phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công
  ty. Từ đó tìm ra điểm mạnh, điểm yếu bên trong côngty và so sánh với các
  đối thủ cạnh tranh.
  ư Dự báo những cơ hội và thách thức của công ty trong thời gian tới và
  đưa ra một số biện pháp chủ yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty
  cổ phần bia ong Xuân Thuỷ.
  3. Các câu hỏi và giả thuyết đặt ra.
  Từ nội dung của khoá luận, một số câu hỏi và giả thuyết đặt ra trong quá
  trình nghiên cứu như sau:
  1) Câu hỏi 1: Mức độ quan tâm của công ty cổ phần bia ong Xuân Thuỷ
  đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty như thế nào?
  8
  Giả thuyết 1: Công ty đã quan tâm và đã có những biện pháp nào nhằm
  nâng cao năng lực cạnh tranh?
  Giả thuyết 2: Công ty đã quan tâm nhưng chưa có chiến lược và các biện
  pháp cụ thể để nâng cao năng lực cạnh tranh.
  2) Câu hỏi 2: Thực trạng về lợi thế so sánh, khả năng cạnh tranh của
  công ty như thế nào?
  Giả thuyết: Công ty có lợi thế so sánh nhưng khả năng cạnh tranh thông
  qua các chỉ tiêu đo lường cạnh tranh và mức độ hiệuquả kĩ thuật là chưa cao.
  3) Câu hỏi 3: Công ty có đủ khả năng cạnh tranh vớicác đối thủ cạnh
  khác hay không?
  Giả thuyết 1: Công ty hoàn toàn có đủ khả năng cạnhtranh với các đối
  thủ nếu biết khai thác tốt những lợi thế so sánh.
  Giả thuyết 2: Do hạn chế về tài chính và công nghệ nên khả năng cạnh
  tranh của công ty còn kém hơn so với các đối thủ.
  4) Câu hỏi 4: Những nhân tố nào tác động đến năng lực cạnh tranh của
  công ty?
  Giả thuyết 1: Chính sách thuế của nhà nước quy địnhthuế suất tiêu thụ
  đặc biệt đối với các sản phẩm bia vẫn còn cao.
  Giả thuyết 2: Sự tăng giá của các yếu tố đầu vào làm giảm năng lực cạnh
  tranh của công ty.
  Giả thuyết 3: Những yếu tố nội lực về trình độ quảnlý, dây truyền công
  nghệ, tài chính, trình độ lao động, chiến lược pháttriển . tác động rất lớn đến
  năng lực cạnh tranh của công ty.
  5) Câu hỏi 5: Giải pháp nào để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty
  cổ phần bia ong Xuân Thuỷ?
  9
  Giả thuyết 1: Năng lực cạnh tranh của công ty sẽ được nâng cao hơn nữa
  nếu công ty tăng được năng suất lao động, cắt giảm được chi phí, trình độ
  công nghệ và trình độ nguồn nhân lực được cải thiện.
  Giả thuyết 2: Công ty sẽ tăng được khả năng cạnh tranh nếu nâng cao giá
  trị gia tăng cho sản phẩm.
  Giả thuyết 3: Đa dạng hoá sản phẩm và thị trường sẽlàm tăng năng lực
  cạnh tranh của công ty.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  - Đối tượng nghiên cứu: Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty cổ
  phần bia ong Xuân Thuỷ trên thị trường bốn huyện Trực Ninh, Xuân Trường,
  Giao Thuỷ và Hải Hậu.
  - Tổng quan nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao năng
  lực cạnh tranh tại công ty cổ phần bia ong Xuân Thuỷ.
  5. Phương pháp luận và nguồn số liệu nghiên cứu nghiên cứu.
  ư Phương pháp luận: Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu
  trong khoá luận là phương pháp thống kê mô tả. Thông qua phương pháp này,
  việc đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty sẽ được thể hiện thông qua các
  bảng số liệu, từ đó đem lại kết quả đánh giá chính xác. Ngoài ra, trong khoá
  luận còn sử dụng một số phương pháp khác như phươngpháp điều tra, phỏng
  vấn và phương pháp so sánh, đối chiếu để làm rõ năng lực cạnh tranh của công
  ty so với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu. (Mẫu phiếu điều tra khách hàng được
  trích dẫn ở phụ lục 2).
  ư Nguồn số liệu: Trong khoá luận sử dụng các nguồn số liệu sau:
  + Nguồn số liệu thứ cấp:
  10
  1) Số liệu về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh do phòng kế toán
  tài vụ công ty cung cấp.
  2) Số liệu về cơ cấu tổ chức, lao động và các chínhsách liên quan đến
  người lao động do phòng tổ chức hành chính cung cấp.
  3) Số liệu về tình hình cung ứng nguyên vật liệu, tình hình tiêu thụ và thị
  trường do phòng kế hoạch cung tiêu cung cấp.
  4) Một số số liệu khác có liên quan được thu thập từ bộ phận KCS, phân
  xưởng và các tổ sản xuất của công ty.
  + Nguồn số liệu sơ cấp: Số liệu từ điều tra, phỏng vấn cán bộ công nhân
  viên trong công ty, các đại lý phân phối và khách hàng của công ty.
  6. Tóm tắt cấu trúc của khóa luận.
  Cấu trúc của khoá luận được trình bày hoàn chỉnh như sau:
  Phần mở đầu: Đặt vấn đề nghiên cứu.
  Chương 1: Tổng quan lý thuyết về cạnh tranh và nănglực cạnh tranh.
  Chương 2: Giới thiệu và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của
  công ty cổ phần bia ong Xuân Thuỷ.
  Chương 3: Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
  tại công ty cổ phần bia ong Xuân Thuỷ.
  Phần kết luận và kiến nghị.
  11
  CHƯƠNG 1
  tổng quan lý thuyết về cạnh tranh và
  năng lực cạnh tranh.
  1.1. Lý thuyết về cạnh tranh.
  1.1.1. Khái niệm cạnh tranh.
  ư Trong nền kinh tế thị trường hiện nay cạnh tranh làmột điều kiện và
  yếu tố kích thích sản xuất kinh doanh, là môi trường động lực thúc đẩy sản
  xuất kinh doanh phát triển, tăng năng suất lao động. Cạnh tranh là đặc trưng
  cơ bản của nền kinh tế thị trường mà ở đó các chủ thể cạnh tranh với nhau để
  giành giật các lợi ích về mình.
  ư Cạnh tranh là quy luật khách quan của nền kinh tế hàng hoá, là nội
  dung cơ chế vận hành của thị trường. Sản xuất hàng hoá ngày càng phát triển,
  hàng hoá bán ra ngày càng nhiều thì cạnh tranh ngàycàng gay gắt. Kết quả nó
  loại bỏ những doanh nghiệp không có khả năng cạnh tranh, còn các doanh
  nghiệp đáp ứng được nhu cầu thị trường thì tồn tại và phát triển.
  ư Thuật ngữ “cạnh tranh” có nguồn gốc từ tiếng La tinh với nghĩa chủ yếu
  là sự đấu tranh, ganh đua, thi đua giữa các đối tượng cùng phẩm chất, cùng
  loại, đồng giá trị nhằm đặt được những ưu thế, lợi thế mục tiêu xác định.
  Trong hình thái cạnh tranh thị trường, quan hệ ganhđua xảy ra giữa hai chủ
  thể cung (nhóm người bán) cũng như chủ thể cầu (nhóm người mua), cả hai
  nhóm này tiến tới cạnh tranh với nhau vì được liên kết với nhau bằng giá cả thị
  trường. Khái niệm cạnh tranh được nhiều tác giả trình bày dưới nhiều góc độ
  khác nhau trong các giai đoạn đoạn phát triển khác nhau của nền kinh tế xã
  hội. Khái niệm chung nhất về cạnh tranh có thể đượcphát biểu như sau:
  “Cạnh tranh của doanh nghiệp là sự ganh đua, đấu tranh quyết liệt giữa các
  Phụ lục 4: Danh mục tài liệu tham khảo.
  1. Bài giảng Quản trị chiến lược .
  Thầy Lê Chí Công, ĐH Nha Trang.
  2. Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại
  Thầy Võ Hoàn Hải, ĐH Nha Trang.
  3. Chiến lược cạnh tranh.
  Nhà xuất bản KHKT-1999
  4. Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế.
  PGS-TS Nguyễn Thị Cảnh, NXB Đại học quốc giaTP HCM-2004.
  5. Đề tài tốt nghiệp: Những biện pháp cơ bản tăng khả năng cạnh tranh trong
  tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
  Phan Quốc Việt, ĐH Kinh tế quốc dân- 2005.
  6. Các tài liệu về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần bia ong
  Xuân Thuỷ.


  Xem Thêm: Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần bia ong Xuân Thuỷ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần bia ong Xuân Thuỷ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status