Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không tại công ty tnhh việt tân

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không tại công ty tnhh việt tân


  Đồ án tốt nghiệp
  Đề tài: HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN


  MỤCLỤC
  TRANG PHỤ BÌA . . . . . ii
  NHẬN XÉTCỦAGIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN . . iii
  LỜICẢM ƠN . . . . iv
  MỤCLỤC . . . . . . v
  LỜIMỞ ĐẦU . . . . . 1
  CHƯƠNG I:CƠSỞ LÝ LUẬNVỀ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP
  KHẨU BẰNG ĐƯỜNGHÀNG KHÔNG . . . . 3
  1. Khái niệm vàtầm quan trọngcủa giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK) 3
  1.1 Khái niệm . . . . . 3
  1.2Tầm quan trọngcủa giao nhận hàng hoá XNK . . . 3
  2. Phân loại giao nhận . . . . . 4
  3. N ội dungcơbảncủa nghiệpvụ giao nhận . . . 4
  3.1Nghiệpvụ giao nhận truyền thống . . . 4
  3.2 Nghiệpvụ giao nhận quốctế . . . 5
  4. Phạm vicủadịchvụ giao nhận . . . . 5
  4.1 Thay mặt ngườigửi hàng (Người xuất khẩu) . . . 5
  4.2 Thay mặt người nhận hàng (Người nhập khẩu) . . 6
  5.Trách nhiệmcủa người giao nhận . . . . 6
  5.1 Khi làm đại lý . . . . . 6
  5.2 Khi làm người chuy ên chở . . . . . 6
  6. Chuy ên chở hàng hoá XNKbằ ng đường hà ng không (Carriag e of g oods by
  Pl ane) . . . . . . 7
  6.1Vị trícủavậntải đường hàng không . . . 8
  6.2 Đặc điểmcủavậntải đường hàng không . . . . 8
  6.3 Các trườnghợpsửdụng. . . . . 9
  6.4 Cácvănbản có liên quan . . . . 9
  6.4.1Cácvănbảncủa ViệtNam . . . . 9
  6.4.2 Các quitắc quốctế và công ước quốctế . . 10
  6.5 Cáccơ quan liên quan đến giao nhận . . . . 10
  6.6 Các chứngtừ có liên quan đến quá trình giao nhận hàng hoá xuất khẩu. . . 11
  6.6.1Vận đơn hàng không (Air Way bill- AWB) . . . 11
  6.6.2Lưucước (booking Place) . . . 13
  6.6.3Bảnglựơc kê khai hàng hoá (Manifest) . . . 13
  6.6.4Bảnglược khai hàng hoá xuất khẩu (Cargo List) . . 13
  6.6.5 Phiếu đóng gói hàng hoá (Packing List) . . . . 13
  6.6.6Giấy uỷ quyền (Letter of Authority - L/A) . . . 14
  6.6.7 Hoá đơn thươngmại (Commercial Invoice) . . 14
  6.6.8Giấy chứng nhận xuấtxứ (Certificate ofOrigin- C/O) . . 14
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - vi -
  6.6.9 Giấy chứng nhận phẩm chất,sốlượng, trọnglượng hàng hoá
  (Certificate ofQuality /Quantity / Weight) . . . 15
  6.6.10 Giấy chứng nhận kiểmdịch, vệ sinh và hun trùng . . . 15
  6.6.11Tờ khaihải quan . . . . 15
  6.6.12Hợp đồng thươngmại . . . . 16
  7. Qui trình giao nhận hàng xuất khẩucủa hàng không ViệtNam . . . 16
  8.Sự phát triểncủavậntải hàng không quốctếtừnăm 1945 đến nay . . . 17
  8.1Sự đổimới và ápdụng c ông nghệmới đểsản xuất, chếtạ o và điề u k hiển máy
  bay . . . . . . 18
  8.2 Đốitượng chuy ên chở đadạng và khốilượngvậntải ngày càngtăng lên. . 18
  8.3Sốlượng máy bay , sân bay và các hãng hàng khôngtăng nhanh chóng. . . 19
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU
  BẰNG ĐƯỜNG HÀNGKHÔNG . . . . 21
  1. Giới thiệu chungvề công ty. . . . . 21
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển . . . . 21
  1.1.1 Quá trình hình thành . . . . . 21
  1.1.2.Quá trình phát triển . . . . 22
  1.2.Chứcnăng, nhiệm vụ và quy ềnhạncủa doanh nghiệp. . . 22
  1.2.1Chứcnăng. . . . . 22
  1.2.2 Nhiệm vụ . . . . 23
  1.2.3 Quyềnhạncủa doanh nghiệp. . . . 23
  1.3Cơcấutổ chứcbộ máy của công ty . . . 24
  1.3.1Sơ đồtổ chứccủa công ty Việt Tân . . . 24
  1.3.2 Chứcnăng nhiệm vụcủa các phòng ban . . . 24
  2.Thực trạng hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa xí nghiệp . . 26
  2.1Các nhântố ảnhhưởng đến hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa xí nghiệp. . 26
  2.1.1Môi trườngtự nhiên . . . . . 26
  2.1.2 Môi trường kinhtế . . . . 27
  2.1.3 Môi trường chính trị - pháp luật . . . . 28
  2.1.4 Môi trường khoahọc công nghệ . . . 29
  2.1.5 Khách hàng. . . . . 30
  2.1.6 Đối thủcạnh tranh . . . . 30
  2.1.7 Nhà cung ứng . . . . . 31
  2.1.8Giácả . . . . . 32
  2.2 Thuậnlợi khó khăn và phươnghướng phát triểncủa công ty trong thời
  giantới. . . . . . 33
  2.2.1 Thuậnlợi . . . . 33
  2.2.2 Khó khăn . . . . . 34
  2.2.3 Phươnghướng phát triểncủa công ty VITACO trong thời giantới . . 34
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - vii -
  2.3 Đánh giá chungvề tình hình hoạt độngcủa công ty TNHH ThươngMại
  Việt Tân trong nhữngnămgần đây . . . . 35
  2.3.1Vềlĩnhvực đánhbắt thuỷ hảisản . . . 35
  2.3.2.Vềlĩnhvực giao nhận hàng hoáXNK . . . . 36
  2.4 Đánh g i á hiệ u quả hoạ t động k i nh doanhcủa công ty TNHH ThươngMại Việt
  Tân . . . . . 41
  2.4.1 Phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh . . . 42
  2.4.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quảsản xuất kinh doanh . . 44
  3.Tổ chức th ực hiện các thủtục và nghiệpvụ giao nhận hàng xuất khẩubằng
  đường hàng khôngtại công ty Việt Tân. . . . . 47
  3.1. Qui trình giao nhận hàng xuất khẩubằng đường hàng không . . 47
  3.1.1 Nghiệpvụ và kiến thức ban đầucần được trangbị cho công tác giao
  nhận hàng hóa XKbằng đường hàng không . . . . 47
  3.1.2Sơ đồ giao nhận . . . . 48
  3.2 Cácbước thực hiện . . . . 49
  3.2.1Kíkếthợp đồng . . . . . 49
  3.2.2 Đặt chỗ(booking place)với hãng hàng không . . . 52
  3.2.3 Nhậnbộ chứngtừtừ ngườigửi . . . 53
  3.2.4Mởtờ khaihải quan . . . . 54
  3.2.5Xin giấy kiểmdịch . . . . 58
  3.2.6Xin giấy chứng nhận xuấtxứ- C/O . . . . 58
  3.2.7Giao nhận hàngtại sân bay . . . 60
  3.2.8 Cân đo hàng hóa . . . . . 60
  3.2.9 Đóng phí laovụ . . . . 62
  3.2.10 Làm thủtụchải quan . . . . 62
  3.2.11Lập MAWB và hoàntấtbộ chứngtừ thanh toán . . . 65
  3.2.12 Soi hàng . . . . 68
  3.2.13 Thông báokết quả giao hàng . . . . 68
  3.3 Nhữngvấn đềcầnlưu ý, nhữngrủi ro và biện pháp trong qúa trình giao
  nhậnbằng đường hàng không . . . . 68
  3.3.1.Nhữngvấn đềcầnlưu ý . . . 68
  3.3.2. Nhữngrủi ro và biện pháp trong quá trình thực hiện giao nhậnbằng
  đường hàng không. . . . . 69
  3.3.2.1. Khi hãng hàng không không đảm bảo chỗ đã book . . . 69
  3.3.2.2. Các sai sót chứngtừ . . . . 70
  3.3.2.3. Chuyến bay bị trễ hoặcbị hoãn . . . . 70
  3.3.2.4. Hàng hoábịhưhỏng, đổvỡ . . . . 70
  4. Đánh giá chungvề tình hình giao nhậntại công ty . . 71
  4.1. Tình hình chung . . . . 71
  4.2. Chiếnlượccạnh tranhcủa phòng giao nhận . . . . 71
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - viii -
  4.3. Hoạt động bán hàng và tiếp thị . . . 72
  4.4. Hoạt động hiện trườngtại sân bay . . . . 74
  CHƯƠNG 3: MỘTSỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢCỦA
  CÔNG TÁC GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨUBẰNG ĐƯỜNG HÀNG
  KHÔNG TẠI CÔNG TY TTHH THƯƠNG MẠI VIỆT TÂN . . 76
  1. CÁC BIỆN PHÁP . . . . . 76
  1.1 Biện pháp 1:Mởrộng thị trường tiêu thụcủa công ty . . . 76
  1.1.1 Lý do đưa ra biện pháp . . . . 76
  1.1.2Nội dungcủa biện pháp . . . . 76
  1.1.3 Điều kiện thực hiệncủa biện pháp . . . . 77
  1.1.4Hiệu quảcủa biện pháp . . . . . 77
  1.2 Biện pháp 2: Đẩy mạnh hoạt động Marketing trong công ty . . 77
  1.2.1 Lý do đưa ra biện pháp . . . . . 77
  1.2.2Nội dungcủa biện pháp . . . . 79
  1.2.3 Điều kiện thực hiệncủa biện pháp . . . . 79
  1.2.4Hiệu quảcủa biện pháp . . . . . 80
  1.3 Biện pháp 3:Tăngcườngsự phốihợp giữabộ phận Sales vàbộ phận
  Operation, thường xu y ên nâng cao trình độ nghiệpvụ cho đội ngũ cánbộ
  công nhân viên trong công ty . . . . . . 80
  1.3.1 Lý do đưa ra biện pháp . . . . . 80
  1.3.2Nội dungcủa biện pháp . . . . 80
  1.3.3 Điều kiện để thực hiện biện pháp . . . . 81
  1.3.4Hiệu quảcủa biện pháp . . . . . 82
  1.4 Biện pháp 4:Nâng cao chấtlượng phụcvụ,dịchvụ cho khách hàng . 82
  1.4.1 Lí do đề xuất biện pháp. . . . . 82
  1.4.2Nội dungcủa biện pháp . . . . 83
  1.4.3 Điều kiện thực hiệncủa biện pháp . . . . 84
  1.4.4Hiệu quảcủa biện pháp . . . . . 84
  2. KIẾN NGHỊ . . . . . . 84
  2.1 . Đốivới nhànước . . . . . 84
  2.2. Đốivới ngành . . . . . 85
  2.3. Đốivới công ty. . . . . 86
  KẾT LUẬN . . . . . . 87
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAMKHẢO . . . 88
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 1 -
  LỜIMỞ ĐẦU
  1. Tínhcấp thiếtcủa đề tài.
  Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩubằng đường hàng không làmộtlĩnhvực
  hoạt động cònmớimẻtại Việt Nam nhưnglại làmộtlĩnhvực kinh doanh sinhlợi cao
  và cósứchấpdẫnmạnhmẽ,hứahẹn nhiều tiềmnăng phát triển. Giao nhận hàng hoá
  còn là khâu trực tiếp tác động đến quá trìnhlưu chuy ển hàng hoá mua bán ngoại
  thương,gắnkết nhiềulĩnhvực khác trong quá trìnhsản xuất –lưu thông hàng hoá.
  Trong quá trình đổimới và phát triển hiện nay củanền kinhtế đấtnước và quốc
  tế, việc đẩymạnh hoạt động kinhtế đối ngoại, XNK làmột trong những nhiệmvụ
  quan trọngcủa Việt Nam. Song songvới đó, việcmởrộng vàtăng nhanhtốc độ phát
  triểncủa ngành giao nhậnvậntải làmột y êucầutấty ếu.
  Ngày nay cùngvớisự phát triểncủa kinhtế ngoại thương ViệtNam ngành công
  nghiệp giao nhậnvậntải nói chung và ngành giao nhận hàng không nói riêng làmột
  nhântố không th ể thiếu được trong hoạt động kinhtế. Nó được cho làhệ thống huy ết
  mạchcủa hoạt động kinhtế. Do đó các công ty giao nhận ngày càng giatăng .
  Nhận thức đượctầm quan trọngcủavấn đề trêntại công ty TNHH ThươngMại
  Việt Tân, em đi đến quyết định chọn đề tài nghiêncứucủa mình là:
  “HOÀN THIỆN NGHIỆPVỤ GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨUBẰNG
  ĐƯỜNG HÀNG KHÔNGTẠI CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN”.
  2.Mục đích nghiêncứu:
  Tậpvậndụng lý thuyết vào thực tiễn, nhằmcủngcố,bổ sung và nâng cao kiến
  thức đãhọc.
  Hệ thống hoá nhữngvấn đề lý luận chungvề hoạt động giao nhận hàng hoácủa
  một doanh nghiệp.
  Phân tích đánh giá thực trạng tình hìnhtổ chức hoạt động giao nhận hàng hoá
  của công ty TNHH Thươngmại Việt Tân, trêncơsở đó đưa ra biện pháp giải quy ết
  nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhậncủa công ty .
  3. Đốitượng và phạm vi nghiêncứu:
  Từ hoạt độngcủa công ty TNHH ThươngMại Việt Tân em đã đi sâu phân tích
  đánh giá tình hình giao nhận hàng xuất khẩubằng đường hàng khôngcủa công ty .
  Tư liệu để phân tích và chứng minh trong đề tài chủyếudựa vàosố liệunăm 2003,
  2004 & 2005của công ty .
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 2 -
  4. Phương pháp nghiêncứu:
  Để thực hiệnnội dungcủa đồ án em đãsửdụng các phương pháp sau:
  - Phương pháp thống kê.
  - Phương pháp so sánh: so sánhsố tuyệt đối,sốtương đối,số bình quân.
  - Phương pháp phân tích theo th ời gian.
  - Phương pháp lo ại trừ: phương phápsố chênhlệch.
  5.Nội dungcủa đồ án:
  Đồ ánvớinội dung chính được trìnhbầy qua 3 chương sau đây :
  ChươngI:Cơsở lí luậnvề hoạt độngvậntải hàng hoábằng đường hàng không
  Chương II: Thực trạng công tác giao nhận hàng xuất khẩubằng đường hàng
  không.
  Chương III:Mộtsố biện pháp nhằm nâng cao hiệu quảcủa công tác giao nhận
  hàng xuất khẩubằng đường hàng khôngtại công ty TNHH ThươngMại Việt Tân.


  CHƯƠNG I
  CƠSỞ LÝ LUẬNVỀ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU
  BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
  1. Khái niệm vàtầm quan trọngcủa giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK)
  1.1 Khái niệm :
  Giao nhận được xem là việc chu y ên chở hàng hoátừnước người bán (nước xuất
  khẩu) sangnước người mua (nước nhập khẩu). Đây làmột quá trình phứctạp, tốn
  nhiều côngsức và chi phí.
  Quá trình chu y ên chở quốctế baogồm nhiều công việc khác nhau. Ngoài việc
  chính là chuy ên chở, đòihỏi phải thực hiện nhiều công việc khác nhau liên quan đến
  chuy ên chở như đưa hàng racảng, cân soi hàng, nhận hàngtạicảng, giao hàng cho
  người nhận những công việc đógọi là giao nhận. Vậy giao nhận là việctổ chức quá
  trìnhvận chuyểntừnơigửi hàng đếnnơi nhận hàng.
  Khinền kinhtế chưa phát triển, việc buôn bán giữa cácnước có phầnhạn chế,
  hoạt động giao nhận có th ể được tiến hành do người xuất khẩu hay người nhập khẩu,
  người chu y ên chở đảm nhiệm. Ngày nay trước xu th ể toàncầu hoá,mởrộng giao
  thương giữa cácnước ngày càng trở nênmạnhmẽ vàcần thiếthơn làm quá trình giao
  nhận trở nên chu y ên môn hoáhơn. Hoạt động giao nhận do cótổ chức, công ty giao
  nhận đảm nhiệm hay còngọi là Nhàuỷ thác thay mặt cho Người XNK thực hiện
  những nhiệmvụ thườnglệ nhưbốcdỡ hàng hoá,lưu kho hàng hoá, thuxếp việc
  chuy ên chởnội địa, thanh toán cho khách hàngcủa mình và làm thủtụchải quan. Do
  vậyvậntải ngoại thương nói riêng vàvậntải nói chung có vai trò quan trọng và có tác
  dụnghếtsức tolớn trongnền kinhtế quốc dân. Ngày nay hầuhết cácnước trên th ế
  giới đã đượcnối liền nhaubằnghệ thống các tuyến đườngvậntải quốctế. Nhucầu
  vận chuy ển hàng hoá trong buôn bán quốctếtăng nhanh đòihỏivậntải ngoại thương
  cũng phát triểntương ứng.
  1.2Tầm quan trọngcủa giao nhận hàng hoáXNK:
  Ngày nay theo xu thế toàncầu hoá thìsự phân công lao động diễn ra trongtừng
  lĩnhvực, ngành nghề ngày càng rõrệt vàcụ thể. Trong đó ngành giao nhận được chú ý
  đặc biệt vì đó là nhântốcần thiết giúp cho ngoại thươngcủamột quốc gia phát triển.
  Sự đầutư ngày càng nhiềucủanước ngoàicộng với đầutư trongnước là tác
  nhântạo rasự giaolưu hàng hoá ngày càngrộng rãi giữa cácnước vàsự chu y ênmôn
  hoá sâusắc ngành nghề giao nhận đã thúc đẩy nó phát triển không ngừng. Qua đó
  hàng hoá được giải phóng nhanh chóng, đẩy nhanhtốc độlưu chuy ên hàng hoá. Mà
  chính điều này tạo nêncơhộităng thu nhập quốc dân, tăng kim ngạch xuất khẩu, đẩy
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 4 -
  mạnhsản xuất trongnước, ổn định và nâng cao đờisốngvật chất, tinh thầncủa nhân
  dân, tăng tích lu ỹ chonền kinhtế. Bêncạnh đó nó còntạo điều kiện rút ngắn thời gian
  lưu thông hàng hoá, giảm chi phí haohụt, nâng cao chấtlượngsản phẩm, hiệu quả
  kinh doanhcủa đơnvị và nâng cao u y tíncủa các doanh nghiệp Việt Nam trên trường
  quốctế.
  Dovậy sự chuy ên môn hoá ngành nghề giao nhậndẫn đếnsự phát triểntấty ếu
  của ngành nghề này . Chính điều này không chỉ có ảnhhưởng tíchcực đến hoạt động
  kinh doanhcủa đơnvị, hay nói cách khác làtạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh
  doanh mà còn nâng caomứcsống của nhân dâncảvề tinh thầnlẫnvật chất, không
  chỉtăng tích lu ỹ chonền kinhtế mà nó còntạo được uy tínvững chắc trên trường
  quốctế.
  2. Phân loại giao nhận
  v Căncứ vào phạm vi hoạt động :
  - Giao nhậnnội địa: Là hoạt động giao nhận phụcvụ chu y ên chở hàng hoá
  trong phạm vimộtnước.
  - Giao nhận quốctế: Là hoạt động giao nhận phụcvụtổ chức chuy ên chở
  quốctế, ra khỏi phạm vimột quốc gia.
  v Căncứ vào nghiệpvụ kinh doanh giao nhận :
  - Giao nhận thuần tuý :là hoạt động giao nhận chỉ baogồm việcgửi hàng và
  nhận hàng .
  - Giao nhậntổnghợp : Là hoạt động giao nhận ngoài hoạt động giao nhận
  thuần tuý còn baogồm cả việcxếpdỡ, bảo quản hàng hoá,vận chuyển đường ngắn và
  hoạt động kho hàng.
  v Căncứ vào phương thứcvậntải:
  - Chuy ên chởbằng đường hàng không
  - Chuy ên chởbằng đường biển
  - Chuy ên chởbằng đường sông
  - Chuy ên chởbằng đườngsắt
  - Chuy ên chởbằng đường ô tô
  - Vậntải đa phương thức
  3.Nội dungcơbảncủa nghiệpvụ giao nhận
  3.1 Nghiệpvụ giao nhận truyền thống:
  Gồm 4bước
  - Tổ chức chuy ên chở hàng hoátừnơisản xuất đến các điểm đầumốivận
  tải và ngượclại.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 5 -
  - Tổ chứcxếpdỡ hàng hoátừ các điểm đầumốivậntải lên các phương tiện
  vậntải và ngượclại.
  - Lập các chứngtừ có liên quan đến giao nhận đểbảovệ quyềnlợicủa chủ
  hàng.
  - Theo dõi, giải quyết các khiếunạivề hàng hoá trong quá trình giao nhận,
  đồng thời thanh toán các chi phí liên quan đến giao nhận.
  Hoàntất 4bước này thực chất chỉ là việc chuyên chở hàng hoátừ ngườigửi hàng
  đến người nhận hàng và đây cũng làmột nghiệpvụ giao nhận. Đây làmột quá trình
  phứctạp vì thế các nhà kinh doanh XNK đã thông qua cáctổ chức giao nhận để thực
  hiện hoạt động này .
  3.2 Nghiệpvụ giao nhận quốctế:
  Gồm 4 cách thứccơbản
  - Nhậnuỷ thác giao nhậnvậntải trong và ngoàinướcbằng các phương th ức
  vậntải khác nhauvới các loại hàng hoá XNK, hànghội chợ, quácảnh, đầutư
  đóng hàng trong container hay bao kiệnrời
  - Làm đầumối vàkếthợpsửdụng nhiều phương tiệnvậntải khác nhau để đưa
  hàng đibấtcứnơi nào theo y êucầucủa chủ hàng.
  - Thực hiệnmọidịchvụ có liên quan đến giao nhận:
  ß Booking chỗ hãng bay .
  ß Thuê các phương tiệnvậntải khác nhau.
  ß Muabảo hiểm (Insurance)
  ß Bảo quản (Preventation)
  ß Tái chế (Reproduct)
  ß Đóng gói(Packing )
  ß Thu gom và chialẻ (Consolidation and Distribution)
  ß Giao hàngtậncơsởsản xuất hay nơi tiêu thụ.
  ß Làmmọi thủtục phụcvụ cho việc giao nhận trong và ngoàinước.
  - Tưvấn cho các nhà kinh doanh XNKvề cácvấn đề liên quan đến giao nhận
  vàvậntải hàng hoáXNK, nhậnu ỷ thácXNK, và thu gom hàng hoáXNK.
  4. Phạm vicủadịchvụ giao nhận:
  4.1 Thaymặt ngườigửi hàng (Người xuất khẩu)
  Theo những chỉdẫncủa ngườigửi hàng, Người giao nhậnsẽ thực hiện :
  - Chọn tuy ến đường, phương thứcvậntải và người chuy ên chở thíchhợp.
  - Lưucướcvới người chuy ên chở đã chọn.
  - Nhận hàng và cungcấp những chứngtừcần thiết cho việc giao hàng ở
  nước xuất, nhập khẩu,cũng nhưnước quácảnh.
  - Lo việclưu kho hàng hoá.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 6 -
  - Nếu ngườigửi hàng y êucầu muabảo hiểm thì tiến hành muabảo hiểm
  cho lô hàng .
  - Vận chuyển hàng hoá đếncảng, khai báohải quan, làm thủtụchải quan và
  giao hàng cho người chuy ên chở.
  - Thanh toán phí và các khoản chi phí baogồmcả tiềncước.
  - Nhậnvận đơncủa người chuy ên chở, giao cho ngườigửi hàng.
  - Ghi nhậntổn th ấtcủa hàng hoánếu có.
  4.2 Thaymặt người nhận hàng (Người nhập khẩu)
  - Giám sát quá trình tiếp nhận hàng hoá, lo liệu việcvậntải hàng.
  - Nhận và kiểm tra các chứngtừ liên quan đến việcvận chuy ển hàng hoá.
  - Nhận hàngcủa ngườivận chuyển,nếucần thì thanh toán phí.
  - Thuxếp việc khaihải quan, trả phí, thuế và các khoản chi phí khác.
  - Thuxếp việclưu kho quácảnhnếucần.
  - Giúp người nhập khẩu tiến hành khiếunại đốivới người chuy ên chởvề
  việctổn thất hàng hoá (nếucần)
  Đại lý giao nhận còn có thể thực hiện cácdịchvụ khác, đặc biệt cócảdịchvụ gom
  hàng.
  5.Trách nhiệmcủa người giao nhận :
  5.1 Khi làm đại lý:
  Người giao nhậnvớitư cách làmột đại lý, phải thực hiện đầy đủ các nghĩavụ
  của mình theohợp đồng và phải chịu trách nhiệmvề nhữngsơ suất, lỗilầm thiếu sót
  như:
  - Giao hàng không đúng chỉdẫn.
  - Thiếu sót trong việcmuabảo hiểm mặc dù đã cóhướngdẫn.
  - Chở hàng sai qui định.
  - Sai sót khi làm thủtụchải quan.
  - Gửi hàng mà không thu tiềncủa người nhận hàng.
  - Tái xuất mà không thoả mãn thủtụccần thiết hoặc không làm thủtục
  xin hoànlại thuế
  - Người giao nhậncũngbị bên thứ ba (người chuy ên chở) khiếunạivề
  bấthưhỏng haymất mát hàng hoá,tổn th ất cá nhânmà Anh ta gây ra
  trong quá trình thực hiệndịchvụ.
  5.2 Khi làm người chuyên chở:
  Trong trườnghợp này , Người giao nhận làmột Nhà th ầu độclập, nhân danhmình
  chịu trách nhiệm cungcấp cácdịchvụ mà khách hàng y êucầu, phải chịu trách nhiệm
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 7 -
  về những sai sót,mất mátcủa mình, c ủa người giao nhận khác mà anh ta thuê để thực
  hiệnhợp đồng.
  Quyềnlợi, nghĩavụ và trách nhiệmcủa anh ta như thế nào là do lu ậtlệcủa các
  phương thứcvậntải liên quan qui định, người chuy ên chở thu ở khách hàngmột
  khoản tiền theo giácảcủadịchvụ mà anh ta chuy ên chở chứ không phải tiền hoa
  hồng.
  Khi người giao nhận cungcấp các lo ạidịchvụ liên quan đếnvậntải như đóng
  gói,lưu kho,bốcxếp hoặc phân phối thì người giao nhận chịu trách nhiệm như
  người chu y ên chở,nếu người giao nhận thực hiện cácdịchvụ trênbằng phương tiện
  và ngườicủa mình thì người giao nhận đã camkếtmột cách rõ ràng hay ngụ ý làhọ
  chịu trách nhiệm như người chu y ên chở.
  Khi đóng vai trò là người chu y ên chở thì các điều kiện kinh doanh tiêu chuẩn
  thường không ápdụng màsẽ ápdụng công ước quốctế hoặc các quitắc do phòng
  thươngmại quốctế ban hành.
  Tuy nhiên người giao nhận không chịu trách nhiệmvề nhữngmất máthưhỏng
  của hàng hoá phát sinhtừ những trườnghợp sau:
  - Dolỗicủa khách hàng hoặc ngườicủa khách hànguỷ thác.
  - Khách hàng đóng gói và ghi kí mã hiệu không phùhợp.
  - Dobản chấtcủa hàng hoá.
  - Có tính chấtbất khả kháng.
  Ngoài ra người giao nhận không phải chịu trách nhiệm khimấtmột khoảnlợi
  đánglẽ khách hàng đượchưởng hay vềsự chậm trễcủa người giao nhận khi sai địa
  chỉ mà không phải dolỗicủa mình.
  6. Chuyên chở hàng hoá XNKbằng đường hàng không ( Car riage of goods by Pl ane)
  Trong những thậpkỷgần đây việcvậntải hàng hoábằng đường hàng không giữa
  các quốc gia trên thế giới phát triển vô cùngmạnhmẽ.Vềmặtkỹ thuật, máy ba y
  nhanhhơn,mạnhhơn chở nhiều hàng hoáhơn đó là các thông tin liênlạc,dự báo
  th ời tiết được trangbịbằng các phương tiện hiện đại,tối tân và ngày một hoàn thiện
  trên máy bay cũng như trênmặt đất. Nhằm đáp ứng và thoả mãn nhucầu ngày càng
  tăngcủa công việc, các quốc gia và các nhà hoạt động hàng không thấy cần thiết ngồi
  lạivới nhau để phốihợp hành độngmột cách hiệu quả nhất.
  Với tinh thần đó, các hiệphội hàng không đã ra đời như:
  v Tổ chức hàng không dândụng quốctế (ICAO- International Civil Aviation
  Organization) thànhlậpnăm 1944.
  v Hiệphộivận chuy ển hàng không quốctế: (IATA – International Air
  Transport Association)


  DANHMỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.PGS-TS Bùi XuânLưu và PGS-TSVũHữuTửu, (1993), “Mộtsốvấn đềcơbảnvề
  nghiệpvụ ngoaị thương”, Trường đạihọcNgoại Thương.
  2. PhạmMạnh Hiền, (2005), “Nghiệpvụ giao nhậnvậntải vàbảo hiểm trong ngoại
  thương”,Nhà xuấtbản thống kê.
  3. PGS-PTS NguyễnHồng Đàm, (2005), “Vậntải vàbảo hiểm trong ngoại th ương”,
  Nhà xuấtbản giáodụcHàNội.
  4. Luật hàng không dândụng ViệtNam, (1992), Nhà xuấtbản pháp lý.
  5. Luậthải quan ViệtNam, (2001), Nhà xuấtbản chính trị quốc giaHàNội.
  6. Cáctạp chí, tập san và cácvănbảndưới luật chu y ên ngành.
  7. Các trang Web trênmạng Internet.
  8. Các lu ậnvăn khoá trước.


  Xem Thêm: Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không tại công ty tnhh việt tân
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không tại công ty tnhh việt tân sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status