Báo cáo tốt nghiệp công nghệ sản xuất giấy ở Việt Nam

MỤC LỤC


MỞ ĐẦU1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN2
1.1. Công nghệ sản xuất bột giấy2
1.1.1. Giới thiệu2
1.1.2. Kỹ thuật tách xenlulo2
1.2. Các dòng thải từ nhà máy sản xuất giấy theo công nghệ kiềm4
1.2.1. Dịch đen4
1.2.2. Dịch xeo6
1.2.3. Dịch tẩy6
1.3. Các công nghệ xử lý hiện hành6
1.3.1. Các phương án đối với dịch đen6
1.3.1.1. Phương pháp cô đốt thu hồi hoá chất6
1.3.1.2. Kỹ thuật oxy hoá xúc tác thu hồi hoá chất7
1.3.1.3. Phương pháp tiền xử lý giảm COD, màu, pH7
1.3.1.4. Phương pháp sinh học xử lý nước thải giấy8
1.3.2. Các phương án đối với dịch xeo9
1.3.2.1. Lọc nhỏ giọt9
1.3.2.2. Bôn hoạt tính9
1.3.2.3. Phối hợp lọc nhỏ giọt – bôn hoạt tính9
1.3.2.4 Biofor9
1.3.3. Các công nghệ xử lý đó được đề xuất9
13.3.1. Hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ kiềm núng10
1.3.3.2. Công nghệ xử lý nước thải đối với các cơ sở sản xuất giấy đế xuất khẩu theo công nghệ kiềm nguội12
1.4. Hiện trạng ngành giấy ở Việt Nam13
1.4.1. Thành phần và tính chất của nước thải giấy14
1.4.2. Đặc điểm nước thải nhà máy giấy xuất khẩu Bắc Giang15
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU16
2.1. Thử nghiệm nghiên cứu theo phương pháp truyền thống.16
2.2. Nghiên cứu xử lý dịch đen bằng oxi hoá xúc tác với MnO2 /laterit16
2.3. Phương pháp loại cacbonat và kiềm dư18
2.4. Nghiên cứu phương pháp xử lý hiếu khí sử dụng bôn hoạt tính18
2.5. Xác định COD theo phương pháp trắc quang19
2.6. Phương pháp xác định nồng độ CO32-, OH- sau trao đổi20
2.6.1.Phương pháp kết tủa20
2.6.2. Phương pháp chuẩn độ dựng máy đo pH20
CHƯƠNG 3 : THỰC NGHIỆM21
3.1. Xây dựng đường chuẩn xác định COD21
3.1.2. Kết quả nghiên cứu tốc độ oxi hoá dịch đen bằng MnO2/ laterit22
3.1.2.1. Quan hệ giữa thay đổi pH và độ giảm COD trong quá trình oxi hoá xúc tác22
3.1.2.2. Nghiên cứu quá trình oxi hoá dịch đen sau quá trình cấp kiềm23
3.2. Khảo sát tốc độ trao đổi CO32- trong dịch đen với CaSO425
3.2.1. Xác định nồng độ CO32-, OH- sau trao đổi25
3.2.1.1. Phương pháp kết tủa25
3.2.1.2. Phương pháp chuẩn độ dựng máy đo pH25
3.2.2. Khảo sát tốc độ trao đổi27
3.3. Kết tủa lignin bằng axit29
3.4. Khảo sát tốc độ xử lý hiếu khí sau khi kết tủa lignin30
3.4.1. Khảo sát tốc độ xử lý hiếu khí dịch lọc sau khi tách lignin từ dịch đen31
3.4.1.1. Dịch dịch đen đó qua oxi hoá bằng MnO2/laterit31
3.4.1.2. Với dịch lọc của mẫu chưa qua quá trình oxi hóa với MnO2/ laterit33
3.4.1.3 . So sánh tốc độ xử lý sinh học hiếu khí của hai qúa trình34
3.5 Đề xuất sơ đồ công nghệ xử lý35


Xem Thêm: Báo cáo tốt nghiệp công nghệ sản xuất giấy ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo tốt nghiệp công nghệ sản xuất giấy ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.