Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
MỤC LỤC

Trang
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
TÓM TẮT LUẬN VĂN
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: VỐN ODA VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA 4
1.1. VỐN ODA 4
1.1.1. Khái niệm và các hình thức của vốn ODA 4
1.1.1.1. Khái niệm ODA 4
1.1.1.2. Các hình thức ODA 5
1.1.2. Đặc điểm nguồn vốn ODA 7
1.1.3. Tính hai mặt của vốn ODA đối với nước nhận viện trợ 8
1.1.3.1. Ưu điểm 9
1.1.3.2. Mặt trái của vốn ODA 11
1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA 12
1.2.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA 12
1.2.1.1. Sự cần thiết 12
1.2.1.2. Các hình thức đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA 12
1.2.1.3. Thông tin để đánh giá 21
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ODA 21
1.2.2.1. Các nhân tố khách quan 21
1.2.2.2. Các nhân tố chủ quan 22
1.3. ODA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM 25
1.3.1. Đặc điểm nông nghiệp và nông thôn Việt Nam 25
1.3.2. Vai trò của ODA đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam 27
1.4. MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ODA TRONG NÔNG NGHIỆP 29
1.4.1. Kinh nghiệm quản lý ODA ở một số nước trên thế giới 29
1.4.2. Bài học kinh nghiệm quản lý ODA trong lĩnh vực NNo&PTNT cho Việt Nam 34
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ NĂM 1993 ĐẾN NAY 37
2.1. TÌNH HÌNH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2006 . . 37
2.1.1. Tình hình cam kết và ký kết các khoản vay ODA 37
2.1.2. Tình hình giải ngân 38
2.1.3. Tình hình phân bổ, sử dụng nguồn vốn ODA 39
2.1.3.1. Nguồn vốn ODA phân bổ theo ngành 39
2.1.3.2. ODA phân bổ theo khu vực địa lý 40
2.2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BỘ NNO&PTNT 42
2.2.1. Phân công trách nhiệm, thể chế đối với quản lý ODA tại Bộ NNo & PTNT 42
2.2.2. Phương thức thực hiện các chương trình ODA tại Bộ NNo&PTNT .45
2.3. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BỘ NNO&PTNT TỪ NĂM 1993 ĐẾN NAY 45
2.3.1. Tình hình ký kết và phân bổ nguồn vốn ODA tại Bộ NNo&PTNT 45
2.3.1.1. Tình hình ký kết ODA hàng năm tại Bộ NNo&PTNT 46
2.3.1.2. Tình hình phân bổ vốn ODA tại Bộ NNo&PTNT 49
2.3.2. Tình hình sử dụng vốn ODA tại Bộ NNo&PTNT từ năm 1993 đến nay 55
2.3.2.1. Theo lĩnh vực sử dụng 57
2.3.2.2. Theo nhà tài trợ 57
2.4. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BỘ NNO&PTNT 62
2.4.1. Hiệu quả sử dụng vốn ODA tại Bộ NNo&PTNT 62
2.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn ODA tại Bộ NNo&PTNT 66
2.4.2.1. Cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng vốn của Nhà nước 66
2.4.2.2. Sự khác biệt về thủ tục giữa Chính phủ và nhà tài trợ 69
2.4.2.3. Quy hoạch và phân bổ nguồn vốn ODA tại Bộ NNo&PTNT 72
2.4.2.4. Hệ thống các văn bản pháp quy liên quan tới quản lý và sử dụng ODA tại Bộ chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, chưa rõ ràng 74
2.4.2.5. Công tác tổ chức, quản lý và điều hành dự án còn nhiều bất cập 75
2.4.2.6. Hạn chế trong quá trình tổ chức công tác đấu thầu 81
2.4.2.7. Năng lực và trình độ chuyên môn của các cán bộ 83
2.4.2.8. Nhận thức về ODA còn hạn chế 85
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG THỜI GIAN TỚI 86
3.1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2010 86
3.1.1. Mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn đến năm 2010 86
3.1.1.1. Mục tiêu 86
3.1.1.2. Những thuận lợi và khó khăn 88
3.1.2. Quan điểm và định hướng sử dụng vốn ODA tại Bộ NNo & PTNT trong thời gian tới . 89
3.1.2.1. Quan điểm sử dụng vốn ODA 89
3.1.2.2. Định hướng sử dụng vốn ODA tại Bộ NNo & PTNT 91
3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BỘ NNO& PTNT TRONG THỜI GIAN TỚI 95
3.2.1. Từ phía Bộ NNo&PTNT 95
3.2.1.1. Hoàn thiện quy trình vận động thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA 95
3.2.1.2. Sửa đổi/bổ sung/thay thế Quyết định số 45/2001/QĐ/BNN ngày 30/09/2004 96
3.2.1.3. Nâng cao chất lượng ở khâu thiết kế dự án 96
3.2.1.4. Cải tiến cơ chế và thủ tục giải ngân các dự án 97
3.2.1.5. Bố trí vốn đối ứng để thực hiện dự án 98
3.2.1.6. Nâng cao chất lượng mua sắm, công tác đấu thầu 98
3.2.1.7. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ về tài chính, kế toán tại các Ban quản lý dự án . 99
3.2.1.8. Xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá dự án 100
3.2.1.9. Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý và thực hiện dự án 101
3.2.1.10. Phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương có dự án 102
3.2.2. Từ phía các Ban quản lý dự án 103
3.2.2.1. Xây dựng qui chế hướng dẫn phù hợp cho từng Ban quản lý dự án 103
3.2.2.2. Tăng cường công tác lập kế hoạch hoạt động/ngân sách hàng năm 104
3.2.2.3. Đảm bảo sự tham gia của cộng đồng/người hưởng lợi 105
3.2.2.4. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo và giám đốc dự án 106
3.2.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của BQL dự án Trung ương với các tỉnh và của BQL dự án tỉnh đối với người hưởng lợi 107
3.2.2.6. Lựa chọn và kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện dự án 108
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN 109
3.3.1. Đối với Chính phủ 109
3.3.2. Đối với Bộ Tài chính 112
3.3.3. Đối với Bộ Kế hoạch - Đầu tư 114
KẾT LUẬN 116
TÀI LIỆU THAM KHẢO 118
PHỤ LỤC 121


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.