Đề tài: Giải pháp phát triển hệ thống kênh phân phối của Chi nhánh Kymdan Hà Nội thuộc Công ty cổ phần Cao su Sài Gòn Kymdan


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU


1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài

3. Đối tượng nghiên cứu

4. Phạm vi nghiên cứu

5. Tổng quan về lý thuyết liên quan đến đề tài

5.1 Tổng quan về kênh phân phối

5.2 Cấu trúc kênh phân phối


5.4 Tuyển chọn thành viên kênh

5.5 Khuyến khích các thành viên trong kênh hoạt động

6. Phương pháp nghiên cứu đề tài

7. Nội dung đề tài


CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CHI NHÁNH HÀ NỘI THUỘC CÔNG TY CỔ PHẨN CAO SU SÀI GÒN KYMDAN

1. Giới thiệu khái quát về chi nhánh Hà Nội thuộc công ty Cổ phần Cao su Sài Gòn Kymdan

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh

1.1.1. Giới thiệu về Tổng công ty Kymdan

1.1.2. Đôi nét về chi nhánh Kymdan Hà Nội

1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận của chi nhánh Hà Nội

1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận

1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của chi nhánh Kymdan

a) Đội ngũ cán bộ

b) Cơ sở vật chất kỹ thuật

c) Đặc điểm lĩnh vực hoạt động kinh doanh của chi nhánh Kymdan Hà Nội

d) Nguồn lực tài chính của chi nhánh

1.3.2.Đặc điểm của thị trường và đối thủ cạnh tranh

a) Đặc điểm của thị trường

b) Đặc điểm đối thủ cạnh tranh:

1.4. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2006 – 2009

1.4.1. Kết quả về thị trường

1.4.2. Kết quả về doanh thu và lợi nhuận

1.4.3. Thu nhập bình quân của người lao động

2. Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối của chi nhánh.

2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối của chi nhánh

2.1.1 Các nhân tố bên ngoài

2.1.2 Các nhân tố bên trong

2.2 Phân tích thực trạng phát triển hệ thống kênh phân phối của chi nhánh

2.2.1 Tổng quan về hệ thống phân phối của Chi nhánh Kymdan Hà Nội

2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của hệ thống kênh phân phối:

2.2.3 Quản lý kênh phân phối hiện hành

2.3 Đánh giá chung về hệ thống kênh phân phối của chi nhánh

2.3.1 Điểm mạnh ( strength )

2.3.2 Điểm yếu ( Weakness )

2.3.3 Cơ hội (Opportunity)

2.3.4 Nguy cơ ( Threat )

2.4 Những điểm cần khắc phục trong thời gian tới


CHƯƠNG 2: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CHI NHÁNH HÀ NỘI THUỘC CÔNG TY CỔ PHẨN CAO SU SÀI GÒN KYMDAN

1. Xu hướng vận động của môi trường và định hướng hoạt động của chi nhánh

1.1 Xu hướng môi trường kinh doanh

1.2 Định hướng hoạt động của Chi nhánh

2. Phương hướng phát triển hệ thống kênh phân phối của chi nhánh

2.1 Phương hướng phát triển hệ thống phân phối

2.2. Những định hướng chủ yếu từ những kết hợp điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ

2.2.1 Các kết hợp S/O

2.2.2 Các kết hợp chiến lược S/T

2.2.3 Các kết hợp W/O

2.2.4 Các kết hợp W/T

3. Hệ giải pháp phát triển hệ thống đại lý của chi nhánh Kymdan Hà Nội

3.1 Giải pháp mở rộng mạng lưới phân phối tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh trong thời gian tới

3.2 Giải pháp về tổ chức lại hệ thống kênh phân phối cho hợp lý hơn

3.3 Giải pháp về quản lý hệ thống kênh phân phối

3.3.1 Tuyển chọn các thành viên kênh

3.3.2 Khuyến khích các thành viên kênh

3.3.3 Theo dõi, đánh giá và loại bỏ các thành viên kênh

3.4 Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hệ thống phân phối


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Giải pháp phát triển hệ thống kênh phân phối của Chi nhánh Kymdan Hà Nội thuộc Công ty cổ phần Cao s
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển hệ thống kênh phân phối của Chi nhánh Kymdan Hà Nội thuộc Công ty cổ phần Cao s sẽ giúp ích cho bạn.