Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Luận văn tốt nghiệp LUẬN VĂN THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (TCMN) TẠI CÔNG TY TNHH xuất

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn tốt nghiệp LUẬN VĂN THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (TCMN) TẠI CÔNG TY TNHH xuất


  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 6
  PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XNK CƯỜNG THỊNH . 9
  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH
  XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG THỊNH . 9
  1. Giai đoạn 1997-2000. 9
  2. Giai đoạn 2001 - đến nay .10
  3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty 10
  3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty. 10
  3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy .11
  3.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban .12
  3.3.1. Ban giám đốc 12
  3.3.2. Các bộ phận kinh doanh: 14
  3.3.3. Phòng tổ chức hành chính 15
  3.3.4 Phòng tài chính kế toán . 16
  4. Đặc điểm về lao động 18
  5. Đặc điểm về tài chính: .19
  6. Đặc điểm về maketing: 24
  6.1 Sản phẩm: . 24
  6.2 Xúc tiến quảng cáo: . 24
  6.3 Định giá: 25
  6.4 Định vị tìm kiếm thị trường: . 25
  III,CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY
  PHẦN 2. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
  (TCMN) TẠI CÔNG TY TNHH XNK CƯỜNG THỊNH . 28
  I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG
  NHỮNG NĂM QUA . 28
  1. Kim ngạch xuất khẩu theo cơ cấu mặt hàng 25
  2. Kim ng.ch xu.t kh.u theo th. trý.ng .32
  II. NH.NG NHÂN T NH HÝ.NG Ð.N HO.T Ð.NG XU.T
  NH.P KH.U C.A CÔNG TY 34
  1. Công tác th. trý.ng 34
  1.1 Th. trý.ng xu.t kh.u . 34
  1.2 Th. trý.ng ngu.n hàng. . 35
  III. ÐÁNH GIÁ CHUNG V. HO.T Ð.NG XU.T KH.U HÀNG TH.
  CÔNG M. NGH. T.I CÔNG TY 36
  1. Nh.ng thành t.u Công ty ð. ð.t ðý.c 36
  2. Nh.ng h.n ch. c.a Công ty 37
  3. Nguyên nhân 38
  PH.N 3: M.T S. GI.I PHÁP NH.M THÚC Ð.Y HO.T Ð.NG XU.T
  KH.U HÀNG TH. CÔNG M. NGH. T.I CÔNG TY TNHH XNK
  CÝ.NG TH.NH . 39
  I. Ð.NH HÝ.NG PHÁT TRI.N C.A CÔNG TY TNHH XNK CÝ.NG
  TH.NH TRONG GIAI ÐO.N 2006-2010. . 39
  1. Ð.nh hý.ng phát tri.n 39
  1.1 V. kinh doanh : . 39
  1.2 V. công tác qu.n l.: . 39
  1.3 V. công tác th. trý.ng: . 39
  II. M.T S. GI.I PHÁP NH.M THÚC Ð.Y HO.T Ð.NG XU.T
  KH.U C.A CÔNG TY CÝ.NG TH.NH . 40
  1. Tãng cý.ng công tác nghiên c.u và hoàn thi.n h. th.ng thu th.p và x.
  l. thông tin .40
  1.1. Tãng cý.ng công tác nghiên c.u và xây d.ng chi.n lý.c th.
  trý.ng toàn di.n. 40
  1.2 Tãng cý.ng ho.t ð.ng giao ti.p, khu.ch trýõng và qu.ng bá s.n
  ph.m. 42
  1.3 Hoàn thi.n h. th.ng thu th.p và x. l. thông tin. 43
  2. Nâng cao kh. nãng c.nh tranh 44
  2.1 L.a ch.n m.t hàng chi.n lý.c . 44
  2.2 Nâng cao ch.t lý.ng s.n ph.m 44
  2.3. Ða d.ng hoá s.n ph.m 45
  2.4 Th.c hi.n ti.t ki.m v.t tý . 45
  3. Huy ð.ng t.i ða ngu.n v.n kinh doanh 45
  4 . Nâng cao hi.u qu. nghi.p v. kinh doanh 46
  5. Hoàn thi.n công tác l.nh ð.o và t. ch.c nhân s. và nâng cao ch.t lý.ng
  tay ngh. công nhân . 46
  5.1 Hoàn thi.n công tác l.nh ð.o và t. ch.c nhân s 46
  5.2 Nâng cao ch.t lý.ng tay ngh. công nhân 47
  III. M.T S. KI.N NGH. Ð.I V.I NHÀ NÝ.C 48
  1. Chính sách h. tr. và xúc ti.n thýõng m.i 48
  2. T.o l.p môi trý.ng c.nh tranh lành m.nh cho các ðõn v. s.n xu.t, xu.t
  kh.u TCMN ð. thúc ð.y nâng cao tính linh ho.t và kh. nãng thích .ng
  nhanh . 49
  3. Ti.p t.c c.i thi.n môi trý.ng ð.u tý và có chính sách phù h.p ð. thúc
  ð.y chuy.n d.ch cõ c.u xu.t kh.u m.t hàng TCMN theo hý.ng tích c.c 50
  4. Nãng cao k. nãng xu.t kh.u và vãn hoá thúc ð.y h.p tác gi.a các doanh
  nghi.p s.n xu.t hàng TCMN 50
  5. Ti.p t.c hoàn thi.n và phát tri.n môi trý.ng th. ch. ð. thúc ð.y xu.t
  kh.u 51
  6. Phát tri.n m.nh các lo.i h.nh d.ch v. c.n thi.t h. tr. cho xu.t kh.u .51
  7. Ti.p t.c ð.y m.nh và c.i cách hành chính, c.t gi.m chi phí cho xu.t
  kh.u và ki.n toàn công tác xúc ti.n 52
  8. Tãng cý.ng ýu ð.i ð.u tý s.n xu.t kinh doanh hàng TCMN .52
  9. Ðõn gi.n hoá th. t.c xu.t kh.u .53
  10. Nhà ný.c t.o ði.u ki.n giúp ð. các doanh nghi.p 54
  11. Thành l.p các trung tâm, các cõ s. xúc ti.n .54
  12. Ki.n toàn b. máy cán b. h.i quan và ðõn gi.n hoá th. t.c xu.t kh.u .55
  13. Chính sách phát tri.n các làng ngh. th. công m. ngh. truy.n th.ng. 56
  14. Chính sách tín d.ng nâng cao kh. nãng qu.n lí h. th.ng ngân hàng 57
  15. Thu hút khách du l.ch qu.c t. .58
  K.T LU.N . 59
  TÀI LI.U THAM KH.O 61


  Xem Thêm: Luận văn tốt nghiệp LUẬN VĂN THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (TCMN) TẠI CÔNG TY TNHH xuất
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn tốt nghiệp LUẬN VĂN THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (TCMN) TẠI CÔNG TY TNHH xuất sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status