Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ giai phap nham chuyen cong ty xay dung so 1 thanh tap doan kinh te manh trong tien trinh hoi nhap ki

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. giai phap nham chuyen cong ty xay dung so 1 thanh tap doan kinh te manh trong tien trinh hoi nhap ki


  LÔØI CAM ÑOAN


  LÔØI CAÛM ÔN


  DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT


  DANH MUÏC CAÙC SÔ ÑOÀ


  DANH MUÏC CAÙC BAÛNG


  DANH MUÏC CAÙC PHUÏ LUÏC


  MÔÛ ÑAÀU


  CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ TAÄP ÑOAØN KINH TEÁ VAØ MOÂ HÌNH COÂNG


  TY MEÏ COÂNG TY CON .1


  1.1 TOÅNG QUAN VEÀ TAÄP ÑOAØN KINH TEÁ .1


  1.1.1 Khaùi nieäm .1


  1.1.2 Caùc phöông thöùc hình thaønh taäp ñoaøn kinh teá .2


  1.1.2.1 Phöông thöùc phaân nhaùnh 2


  1.1.2.2 Phöông thöùc thaâu toùm .2


  1.1.3 Caùc hình thöùc lieân keát cuûa caùc taäp ñoaøn kinh teá .4


  1.1.3.1 Taäp ñoaøn kinh teá lieân keát theo haøng ngang .4


  1.1.3.2 Taäp ñoaøn kinh teá lieân keát haøng doïc 5


  1.1.3.3 Taäp ñoaøn kinh teá lieân keát hoãn hôïp 5


  1.1.4 Ñaëc ñieåm cuûa taäp ñoaøn kinh teá 6


  1.1.4.1 Quy moâ raát lôùn veà voán, doanh thu, lao ñoäng, phaïm vi hoaït ñoäng .6


  1.1.4.2 Hoaït ñoäng kinh doanh ña ngaønh ngheà, ña lónh vöïc 7


  1.1.4.3 Veà cô caáu toå chöùc .8


  1.1.4.4 Veà quaûn lyù, ñieàu haønh 8


  1.1.4.5 Veà quan heä noäi boä trong taäp ñoaøn 8


  1.1.5 Vai troø cuûa taäp ñoaøn kinh teá 9


  1.2 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ MOÂ HÌNH COÂNG TY MEÏ COÂNG TY


  CON ÔÛ CAÙC TAÄP ÑOAØN KINH TEÁ 11


  1.2.1 Khaùi nieäm veà moâ hình coâng ty meï – coâng ty con .11


  1.2.2 Ñaëc tröng cuûa moâ hình coâng ty meï – coâng ty con 12


  1.2.3 Nhöõng öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa moâ hình coâng ty meï – coâng ty con 13


  2


  1.2.3.1 Öu ñieåm 13


  1.2.3.2 Nhöôïc ñieåm 14


  1.3 KHAÙI QUAÙT QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH TAÄP ÑOAØN KINH TEÁ


  THEO MOÂ HÌNH COÂNG TY MEÏ-COÂNG TY CON ÔÛ VIEÄT NAM . 15


  1.3.1 Söï ra ñôøi TÑKT ôû Vieät Nam 15


  1.3.2 Nhöõng thaønh quaû vaø haïn cheá 16


  1.3.2.1 Nhöõng thaønh quaû ñaït ñöôïc 16


  1.3.2.2 Nhöõng haïn cheá caàn khaéc phuïc 19


  Keát luaän chöông 1 23


  CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TCT XAÂY DÖÏNG SOÁ


  1


  2.1. PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TOÅNG COÂNG TY


  XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 THÔØI KYØ 2002-2005 24


  2.1.1. Giôùi thieäu khaùi quaùt Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 .24


  2.1.2. Cô caáu toå chöùc quaûn lyù cuûa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1: 25


  2.1.3. Thöïc traïng hoaït ñoäng SXKD cuûa TCT Xaây Döïng Soá 1 trong giai


  ñoaïn töø 2002 ñeán 2005 26


  2.1.3.1. Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa TCT Xaây Döïng Soá 1 giai


  ñoaïn 2002-2005 27


  2.1.3.2. Tình hình taøi chính cuûa TCT Xaây Döïng Soá 1 giai ñoaïn 2002-2005 .29


  2.2. QUAÙ TRÌNH CHUYEÅN ÑOÅI SANG HOAÏT ÑOÄNG THEO MOÂ HÌNH


  CTM-CTC CUÛA TCT XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 .31


  2.2.1. Cô caáu toå chöùc .32


  2.2.1.1. Coâng ty meï .33


  2.2.1.2. Coâng ty con (Voán Nhaø nöôùc – CTM– chieám treân 50%VÑL) 34


  2.2.1.3. Coâng ty Lieân Doanh (Voán Nhaø nöôùc – CTM– chieám 50%VÑL) 35


  2.2.1.4. Coâng ty lieân keát (Voán CTM– chieám töø 50% trôû xuoáng) .35


  2.2.1.5. Coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp ñang thöïc hieän chuyeån ñoåi 36


  2.2.2. Moái quan heä trong noäi boä TCT 37


  3


  2.2.2.1. Quan heä giöõa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 vaø caùc Coâng ty phuï thuoäc 37


  2.2.2.2. Quan heä giöõa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 vaø caùc Coâng ty thaønh


  vieân haïch toaùn ñoäc laäp ñaõ coå phaàn hoaù. 39


  2.2.2.3. Quan heä giöõa Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 vaø caùc Coâng ty thaønh


  vieân haïch toaùn ñoäc laäp ñang thöïc hieän chuyeån ñoåi. 40


  2.2.3. Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø tình hình taøi chính cuûa


  Toång Coâng Ty XD Soá 1 naêm 2006 sau khi chuyeån ñoåi sang moâ hình


  CTM-CTC 41


  2.2.4. Nhöõng maët coøn toàn taïi cuûa Moâ hình CTM-CTC taïi TCT Xaây Döïng


  Soá 1


  2.2.4.1. Veà phöông thöùc thaønh laäp 44


  2.2.4.2. Veà chieán löôïc saûn xuaát kinh doanh .44


  2.2.4.3. Vaán ñeà cô caáu quaûn lyù vaø ñieàu haønh cuûa coâng ty meï 45


  2.2.4.4. Veà ñaïi ñieän chuû sôû höõu 46


  2.2.4.5. Veà quan heä noäi boä giöõa caùc coâng ty trong toaøn TCT .46


  2.2.4.6. Veà coâng taùc baùo caùo taøi chính cuûa toaøn TCT .47


  2.2.4.7. Veà huy ñoäng voán 47


  Keát luaän chöông 2 .48


  CHÖÔNG 3 NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP CHUÛ YEÁU NHAÈM CHUYEÅN TCT XAÂY


  DÖÏNG SOÁ 1 THAØNH TÑKT MAÏNH TRONG TIEÁN TRÌNH HOÄI NHAÄP


  KINH TEÁ QUOÁC TEÁ 49


  3.1. QUAN ÑIEÅM, MUÏC TIEÂU CHUYEÅN ÑOÅI VAØ PHAÙT TRIEÅN TCT


  XAÂYDÖÏNG SOÁ 1 THAØNH TÑKT MAÏNH 49


  3.1.1. Quan ñieåm 49


  3.1.2. Muïc tieâu 50


  3.2. NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP CHUÛ YEÁU CHUYEÅN TCT XAÂY DÖÏNG SOÁ 1


  THAØNH TÑKT MAÏNH .50


  3.2.1. Giaûi phaùp chuyeån ñoåi Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 thaønh TÑKT 50


  3.2.1.1. Coå phaàn hoaù coâng ty meï 50


  4


  3.2.1.2. Coå phaàn hoùa caùc Coâng ty thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp ñang trong quaù


  trình chuyeån ñoåi. 51


  3.2.1.3. Keát naïp thaønh vieân môùi .53


  3.2.1.4. Xaây döïng cô cheá giaûi quyeát maâu thuaãn veà lôïi ích giöõa caùc thaønh vieân


  trong TCT .54


  3.2.1.5. Hoaøn thieän cô caáu quaûn lyù vaø ñieàu haønh cuûa CTM .54


  3.2.1.6. Xaây döïng quy cheá hoaït ñoäng vaø cheá ñoä baùo caùo cuûa ngöôøi ñaïi dieän


  phaàn voán cuûa CTM taïi CTC .55


  3.2.1.7. Thaønh laäp coâng ty taøi chính trong TCT .55


  3.2.1.8. Naâng cao vai troø cuûa Ban kieåm soaùt 56


  3.2.1.9. Chuaån hoùa caùc heä thoáng quaûn lyù vaø xaây döïng moät moâ hình thoáng nhaát


  ñeå aùp duïng cho taát caû caùc ñôn vò thaønh vieân trong toaøn TCT 57


  3.2.2. Giaûi phaùp phaùt trieån Toång Coâng Ty Xaây Döïng Soá 1 thaønh TÑKT


  maïnh 58


  3.2.2.1. Ñònh höôùng phaùt trieån cho toaøn Toång coâng ty .58


  3.2.2.2. Giaûi phaùp veà nhaân söï .60


  3.2.2.3. Giaûi phaùp veà nghieân cöùu khoa hoïc vaø vaø öùng duïng coâng ngheä môùi .61


  3.3. MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ ÑOÁI VÔÙI NHAØ NÖÔÙC 62


  3.3.1. Hoaøn thieän cô sôû phaùp lyù 62


  3.3.2. Hoaøn thieän luaät keá toaùn 63


  3.3.3. Ban haønh luaät doanh nghieäp chung cho taát caû caùc loaïi hình doanh nghieäp. . 63


  Keát luaän chöông 3 .64


  KEÁT LUAÄN .65


  TAØI LIEÄU THAM KHAÛO


  PHUÏ LUÏC


  Xem Thêm: giai phap nham chuyen cong ty xay dung so 1 thanh tap doan kinh te manh trong tien trinh hoi nhap ki
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu giai phap nham chuyen cong ty xay dung so 1 thanh tap doan kinh te manh trong tien trinh hoi nhap ki sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status