Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Quy trình lập bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Công Ty Trách

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quy trình lập bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Công Ty Trách


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Quy trình lập bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tín Thịnh


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN . i
  MỤC LỤC . ii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . vi
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ . vii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ viii
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu: 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 2
  4. Kết cấu luận văn: 2
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝLUẬN VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN
  DỤNG CHỨNG TỪ 2
  1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ 3
  1.1.1. Khái niệm thanh toán quốc tế: . 3
  1.1.2. Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế . 4
  1.1.3.Các nguồn luật điều chỉnh quan hệ TTQT 5
  1.2. THANH TOÁN QU ỐC TẾ THEO TIÊU THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 6
  1.2.1. Khái niệm 6
  1.2.2 Nhiệm vụ và quyền lợi của các bên tham gia trong phương thức tín
  dụng chứng từ . 7
  1.2.3 Quy trình nghiệp vụ phương thức tín dụng chứng từ: . 10
  1.2.4 Thư tín dụng: (Letter of Credit-L/C) 11
  1.2.5 Bộ chứng từ thanh toán quốc tế theo phương thức thanh toán tín
  dụng chứng từ . 16
  1.2.6. Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng
  chứng từ bằng tiêu thức định lượng . 28
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ
  BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI CÔNG TY TRÁCH
  NHIỆM HỮU HẠN TÍN THỊNH . 29
  iii
  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
  TÍN THỊNH 29
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH Tín Thịnh 29
  2.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH Tín Thịnh . 30
  2.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Tín Thịnh 31
  Giải thích . 32
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức sản xuất và quy trình côngnghệ của công ty TNHH
  Tín Thịnh. . 33
  Giải thích . 33
  2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG
  TY TNHH TÍN THỊNH TRONG 3NĂM 2009 -2011 36
  2.3. THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ CHỨNG TỪ
  THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN
  DỤNG CHỨNG TỪ CỦA CÔNG TY TNHH TÍN THỊNH . 39
  2.3.1 Các hình thức thanh toán quốc tế của công ty từ 2009-2011 . 39
  2.3.2 Quy trình thực tế lập một bộ chứng từ xuất khẩu tại công ty TNHH
  Tín Thịnh 41
  2.3.3 Phân tích bộ chứng từ thanh toán quốc tế theo phương thức thanh
  toán tín dụng chứng từ tại công ty TNHH Tín Thịnh . 43
  2.3.4 Đánh giá quá trình lập bộ chứng từ thanh toán quốc tế theo phương
  thức thanh toán tín dụng chứng từ tại công ty TNHH Tín Thịnh 67
  2.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUY TRÌNH LẬP BỘ CHỨNG
  TỪ THANH TOÁNQUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG
  CHỨNG TỪ TẠI CÔNG TY TNHH TÍN THỊNH . 69
  2.4.1. Các nhân tố bên trong 69
  2.4.2. Các nhân tố bênngoài . 70
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THÀNH
  LẬP BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC
  THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI CÔNG TY TNHH TÍN
  THỊNH . 72
  iv
  3.1 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG
  THỜI GIAN TỚI 72
  3.2 CÁC GIẢI PHÁP . 73
  3.2.1 Đối với các nhân tố bên trong: 73
  3.2.2 Đối với các nhân tố bên ngoài: 74
  3.3 KIẾN NGHỊ 74
  3.3.1 Đối với các nhân tố bên trong: 74
  3.3.2 Đối với các nhân tố bên ngoài: 75
  KẾT LUẬN 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 79


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong xu thế vận động khách quan: quốc tế hóa, toàn cầu hóa của nền
  kinh tếthế giới, các hoạt động giao lưu kinh tế quốc tế ngày càng trở nên đa
  dạng và được gia tăng mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy sự
  phát triển và đưa nền kinh tế trong nước nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế
  thế giới. Việt Nam luôn khuyến khích mọi thành phần kinh tế tích cực tham gia
  vào hoạt động kinh tế nói chung , hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng. Các
  quan hệ kinh tế đối ngoại xuất hiện và phát triển ngày càng mạnh mẽ đã làm
  xuất hiện nhiều các phương tiện thanh toán quốc tế như: Séc (check), Hối phiếu
  (bill of exchange). Khác với trước đây, phương thức thanh toán không còn bó
  hẹp trong phạm vi “hàng đổi hàng” mà đã có nhiều phương tiện thanh toán hiện
  đại khác cho các bên lựa chọn, thỏa thuận như: phương thức chuyển tiền,
  phương thứcnhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ. Mỗi phương tiện thanh
  toán và phương thức thanh toán nêu trên có những ưu điểm và hạn chế nhất
  định. Và một điều phải thừa nhận rằng các tổ chức tín dụng có vai trò quan
  trọng trong việc cung cấp những dịch vụ thanhtoán đa dạng, góp phần phát
  triển hoạt động giao dịch giữa các doanh nghiệp Việt Nam với nước ngoài.
  Nhận thức được tầm quan trọng của việc thanh toán trong hợp đồng ngoại
  thương, các bên ký kết hợp đồng luôn chọn lựa phương thức thanh toán thích
  hợp nhằmbảo vệ lợi ích của mình trong mọi trường hợp phát sinh tranh chấp.
  Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tín Thịnh là công ty chuyên sâu về
  xuất nhập khẩu và chế biến thuỷ sản. Trong những năm qua công ty đều tích
  cực tìm kiếm khách hàng mới và tìm hướng tiếp cận thị trường, nâng cao tính
  năng động, sáng tạo và chủ động trong hoạt động kinh doanh. Việc thanh toán
  của công ty thông qua các phương thức thanh toán quốc tế như: nhờ thu, tín
  dụng chứng từ,T/T . Trong số đó, tín dụng chứng từ là phương thức thanh
  toán được sử dụng phổ biến. Việc thanh toán tín dụng chứng từ giúp công ty
  thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng, chính xác, an toàn. Song trong quá
  2
  trình hoạt động công ty cũng còn vấp phải những hạn chế trong quy trình lập
  bộ chứng từ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ.
  Trong thời gian thực tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tín Thịnh,
  xuất phát từ thực tế trên em thực hiện đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “ Quy trình
  lập bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức thanh toán tín dụng chứng
  từ” nhằm mang lại hiệu quả cao hơn cho hoạt động kinh doanh của công ty.
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  Nhằm nhận diện về ưu điểm của phương thức tín dụng chứng từ so với
  phương thức thanh toán quốc tế khác. Đồng thời hiểu rõ hơn các bước hoạt
  động nghiệp vụ trong quytrình thực hiện việc thanh toán L/C xuất nhập khẩu
  tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tín Thịnh, từ đó nắm được những yêu
  cầu, điều kiện để một bộ chứng từ hàng xuất nhập khẩu được thanh toán bằng
  phương thức tín dụng chứng từ
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đ ề t ài t ập trung nghi ên c ứu những vấn đề c ơ b ản về ph ương th ức thanh toán tín dụng
  ch ứng từ, những y êu c ầu c ơ b ản để một bộ chứng từ đ ư ợc thanh toán.
  Thời gian nghiên cứu: Chỉ nghiên cứu trong 3 năm 2009-2011
  Địa điểm nghiên cứu: Đề tài chỉ được nghiên cứu tại Công Ty Trách
  Nhiệm Hữu Hạn Tín Thịnh trụ sở tại khu công nghiệp Suối Dầu
  4.Kết cấu luận văn:
  Ngoài phần mở đầu và kết thúc trong bài viết này em xin trình bày thành
  ba phần chính:
  Chương I: Cơ s ở lý luận về phương thức thanh toán tín dụng ch ứng từ.
  Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tếbằng phương
  thức tín dụng chứng từ tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tín Thịnh.
  Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện quy trình thành lập bộ
  chứng từ thanh toán quốc tếtheo phương thức tín dụng chứng từ tại Công
  Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tín Thịnh trụ sở tại khu công nghiệp Suối Dầu.


  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
  TÍN DỤNG CHỨNG TỪ
  1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ
  1.1.1. Khái niệm thanh toán quốc tế:
  Nền kinh tếhàng hoá phát triển đến trình độcao và bao trùm toàn bộthế
  giới hàng hoá không những trong phạm vi một quốc gia, mà cảtrên phạm vi
  quốc tế. Khi quan hệhàng hoá -tiền tệphát triển mởrộng khắp, thì các quan hệ
  kinh tế -thương mại cho đến các quan hệvềxã hộingoại giao, hợp tác khoa
  học kỹthuật giữa các nước cũng đều biểu hiện bằng tiền. Việc sửdụng tiền
  tệlàm phương tiện đểthực hiện các mối quan hệkinh tế, chính trị, ngoại giao
  xã hội giữcác nước trởthành một nhu cầu tất yếu.
  Cùng với xu hướng phát triển trên thếgiới các quan hệvềkinh tế, chính
  trị, văn hoá, xã hội giữa các nước ngày càng phát triển. Kết quảthực hiện các
  mối quan hệtrên hình thành các khoan thu –chi tiền tệquốc tếgiữa các nước
  với nhau tạo nên địa vịtài chính của mỗi nước.
  Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ tiền tệ, phát sinh trên
  cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức hay cá nhân nước
  này với tổ chức hay cá nhân nước khác, hoặc giữa một quốc gia với một tổ
  chức quốc tế, thường được thông qua quan hệ giữa các NH của các nước có
  liên quan.
  Thanh toán quốc tế(TTQT) không chỉđơn thuần như hoạt động thanh
  toán trong quan hệgiao dịch mua bán trong nước, mà thanh toán quốc tếrất
  phức tạp, thông qua các phương thức thanh toán khác nhau. Điều này là do
  thanh toán quốc tếcó liên quan đến nhiều quốc gia khác nhau, với nhiều đồng
  tiền thanh toán khác nhau. Và hơn nữa việc thanh toán giữa các nước đều phải
  tiến hành thông qua các tổchức tài chính trung gian mà chủyếu là ngân hàng
  (NH). Hoạt động thanh toán thường không dùng tiền mặt, chủyếu thanh quyết
  toán giữa các ngân hàng. Vì vậy, thanh toán quốc tếcó những nét đặc thù riêng
  4
  Nhìn ở giác độ kinh tế, các quan hệ thanh toán quốc tế được chia làm hai
  lĩnh vực: Thanh toán mậu dịch và thanh toán phi mậu dịch.
  Thanh toán phí mậu dịch: là quan hệ thanh toán phát sinh không
  liên quan đến hàng hoá cũng như cung ứng lao vụ, nó không mang tính thương
  mại. Đó là thanh toán những chi phí liên quan đến hoạt động ngoại giao, hợp
  tác khoa học kỹ thuật, du lịch của các tổ chức hay cá nhân.
  Thanh toán mậu dịch:là thanh toán phát sinh trên cơ sở trao đổi
  hàng hóa, các dịch vụ thương mại theo giá quốc tế. Thông thường trong các
  nghiệp vụ thanh toán mậu dịch phải có chứng từ hàng hoá kèm theo. Các bên
  mua bán bị ràng buộc với nhau bởi hợp đồng thương mại hoặc các hình thức
  cam kết khác (thư, điện, giao dịch )
  Thanh toán quốc tế được hình thành và phát triển trên cơ sở phát triển
  ngoại thương của một nước. TTQT là một trong những yếu tố cơ bản để đánh
  giá chất lượng,quy mô và hiệu quả của quá trình hoạt động xuất nhập khẩu
  hàng hoá.
  Đặc điểm của TTQT là phần lớn các nghiệp vụ được thực hiện qua điện
  tín, bưu điện, mạng SWIFT dưới hình thức chuyển khoản, bù trừ trên tài khoản
  của các ngân hàng liên quan. Do đặc tính thuận lợi và nhanh chóng của phương
  thức thanh toán không dùng tiền mặt cùng với sự phát triển của công nghệ ngân
  hàng, nên hình thức TTQT không dùng tiền mặt được sử dụng là chủ yếu, vì
  thế khác với thanh toán nội địa, TTQT thường gặp nhiều rủi ro do sự biến động
  tỷ giá, sự bất ổn chính trị quốc gia, trình độ về kỹ thuật nghiệp vụ của các bên.
  Do vậy nghiệp vụ TTQT đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, ứng dụng công nghệ
  hiện đại để tạo ra sự hoà nhập vào hệ thống ngân hàng thế giới, đảm bảo an
  toàn và hiệu quả đối với ngân hàng thương mại.
  1.1.2. Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế
  TTQT là khâu quan trọng trong quá trình mua bán, trao đổi hàng hoá,
  dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân thuộc các quốc gia khác nhau. Nếu không có
  hoạt động TTQT thì sẽ không có hoạt động kinh tế đối ngoại.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. GS.TS Bùi Xuân Lưu (2003), Giáo trình Kinh tế ngoại thương,Nxb Giáo
  Dục.
  2. GS.TS Lê Văn Tư (2000), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại quốc tế, Nxb
  Thống Kê.
  3. GS.TS Võ Thanh Thu (2000), Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu, Nxb
  Thống Kê.
  4. Phòng thương mại quốc tế (2006), Điều lệ và cách thực hành thống nhất về
  Tín Đụng Chứng từ bản 500 & 600 (Uniform Custom and Practice for
  Documentary Credit UCP 500 & UCP 600).
  5. TS Nguyễn Minh Kiều (2001), Thanh toán quốc tế, Nxb Thống Kê.
  6. Vũ Hữu Tửu (2000), Giáo trình Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương,Nxb Giáo
  Dục.
  7. Phòng thương mại quốc tế Incoterm 2010, Nxb Lao Động
  Các trang web:
  www.tinthinh.com.vn
  www.**************


  Xem Thêm: Quy trình lập bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Công Ty Trách
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quy trình lập bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Công Ty Trách sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status