Cơ sở lý luận về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sx
MỤC LỤC
TRANG

LỜI MỞ ĐẦU 8

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN
NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SX. 10
I . SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT
LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Nguyên vật liệu và vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh
doanh của Doanh nghiệp. 10
1.1.1. Nguyên vật liệu và đặc điểm nguyên vật liệu. 10
1.1.2. Vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh. 10
1.2. Yêu cầu quản lý vật liệu. 11
1.3. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu. 12
II. PHÂN LỌAI VẬT LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU. 13
2.1. Phân loại nguyên vật liệu. 13
2.2. Đánh giá nguyên vật liệu. 14
III. NỘI DUNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP
SẢN XUẤT. 18
3.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 18
3.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê
thường xuyên 18
3.2.1. Kế toán nhập 18
3.2.2. Kế toán xuất 18
3.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê
định kỳ. 20
IV. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG 24


Xem Thêm: Cơ sở lý luận về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sx
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ sở lý luận về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sx sẽ giúp ích cho bạn.