Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
1. Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất 3
1.1 những vấn đề chung về kế toán bán hàng và XĐKQKD 3
1.1.1 Khái niệm thành phẩm hàng hoá 3
1.1.2 Đánh giá thành phẩm hàng hoá 3
1.1.2.1 Đánh giá thành phẩm theo giá thực tế 3
1.1.2.2 Đánh giá thành phẩm theo giá hạch toán 4
1.1.3 Yêu cầu quản lý thành phẩm hàng hoá. 4
1.1.4 Nội dung và phương pháp XĐKQKD 5
1.1.5 Nhiệm vụ kế toán bán hàng và XĐKQKD 6
1.2 Tổ chức công tác kế toán bán hàng và XĐKQKD 7
1.2.1 Kế toán quá trình bán hàng theo phương pháp KKTX 8
1.2.1.1 Chứng từ sử dụng 8
1.2.1.2Tài khoản sử dụng: 8
1.2.1.3 Phương pháp hoạch toán 9
1.3 Kế toán bán hàng theo phương pháp KKĐK 9
1.3.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 9
2. Tổ chức công tác kế toán thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 11
2.1 Nguyên tắc tổ chức hạch toán thành phẩm 11
2.2 Kế toán nhập xuất kho thành phẩm 12
2.2.1 Chứng từ sử dụng 12
2.2.1.1 Kế toán chi tiết thành phẩm 12
2.3. Kế toán tổng hợp thành phẩm 16
2.3.1 Tài khoản sử dụng 16
2.3.1.1 Phương pháp kế toán 16
3. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp sản xuất 18
3.1 Kế toán doanh thu bán hàng, thuế và các khoản giảm trừ doanh thu 18
3. 1.1 Chứng từ và tài khoản kế toán 20
3.1.2 Trình tự kế toán bán hàng, doanh thu bán hàng, thuế và các khoản giảm trừ doanh thu. 20
3.2 Kế toán xác định kết qủa bán hàng 22
3.2. 1 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 22
3.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán để hạch toán thành phẩm bán hàng và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 25
CHƯƠNG II: 30
Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở công ty Tnhh phát triển mạng lưới toàn cầu nam dũng 30
2.1 Đặc điểm và tình hình chung của Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng 30
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 30
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 33
2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 34
2.1.3.1 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của công ty 35
2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 36
2.2 Thực tế về kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng 40
2.2.1 Tình hình kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. 56
3.1 Thực tế công tác kế toán thành phẩm tại công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng 57
3.1.1 Các phương thức bán hàng tại công ty 57
3.1.2 Kế toán doanh thu 58
4.1 Hạch toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh 64
5.1 Kế toán thuế GTGT 74
CHƯƠNG III 76
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Phát Triển Mạng Lưới Toàn Cầu Nam Dũng 76
1.1 Nhận xét chung 76
1.1.1 Những ưu điểm 76
1.1.2 Về công tác quản lý 76
1.1.3Về công tác kế toán nói chung 77
1.1.4 Về công tác kế toán thành phẩm và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 77
1.2. Những hạn chế còn tồn tại 78
1.2.1Về công tác quản lý 78
1.2.1.1 Về công tác kế toán nói chung 78
1.2.1.2 Về công tác kế toán thành phẩm và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 78
2.2 phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 80
2.2.1 Về công tác quản lý 80
2.2.1.2 Về công tác kế toán nói chung 81
2.3 Về công tác kế toán thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 81
2.3.1 Về việc sử dụng tài khoản kế toán và ghi nhận doanh thu 81
2.3.2 Về việc trích lập dự phòng 82
2.3.3 Về việc mở sổ nhật ký đặc biệt 84
2.3.4 Về công tác thu hồi nợ 85
2.3.5 Về công tác tăng cưòng tiêu thụ 85
KẾT LUẬN 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO 88
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 89
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 90


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.