Tổ chức kế toán CPSX và GTSP tại Cty xây dựng HƯƠNG GIANG
MỤC LỤC
Mục lục 1
Lời mở đầu 3
Chương 1 5
Những vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 5
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 5
1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 7
1.2.1.Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 7
1.2.2 Giá thành sản phẩm xây lắp 11
1.2.3.Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 16
1.3.Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 16
1.3.1.Kế toán chi phí trong doanh nghiệp xây lắp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên 16
1.3.2 Kế toán chi phí trong doanh nghiệp xây lắp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 20
1.3.3 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang: 21
1.4.Kế toán chi phí theo phương thức khoán trong xây lắp công trình 22
1.4.1.Ý nghĩa vận dụng phương thức khoán trong doanh nghiệp xây lắp 22
1.4.2.Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong điều kiện khoán . 23
1.4.3.Các hình thức giao khoán sản phẩm xây lắp 23
Chương 2 25
Tình hình thực tế về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 25
ở công ty xây dựng Hương Giang. 25
2.1. Giới thiệu khái quát về công ty XD Hương Giang. 25
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 25
2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty xây dựng HƯƠNG GIANG. 26
2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 30
2.2.Tình hình thực tế về công tác kế toán chi phí sản xuất xây lắp ở công ty xây dựng Hương Giang. 32
2.2.1.Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp ở công ty XD HƯƠNG GIANG. 32
2.2.2 Nội dung các khoản mục chi phí 33
2.2.3 Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng HƯƠNG GIANG. 35
2.3.Tình hình thực tế về công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty HƯƠNG GIANG. 55
Chương 3 57
hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty XD HƯƠNG GIANG. 57
3.1 Những nhận xét chung về công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty XD HƯƠNG GIANG. 57
3.1.1 .Ưu điểm 57
3.1.2 Một số vấn đề còn tồn tại 58
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành ở công ty XD HƯƠNG GIANG. 60
Kết luận 64
Tài liệu tham khảo 66


Xem Thêm: Tổ chức kế toán CPSX và giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng HƯƠNG GIANG
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán CPSX và giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng HƯƠNG GIANG sẽ giúp ích cho bạn.