Thực tế tổ chức công tác Kiểm toán tài chính do kiểm toán nội bộ Cty tư vấn xây dựng Điện 1 thực hiện
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần I: 1
I. Những vấn đề chung về kiểm toán nội bộ 1
1.1. Bản chất của kiểm toán nội bộ 1
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ 4
1.3. Nội dung của kiểm toán nội bộ 5
1.4. Phương pháp kiểm toán của kiểm toán nội bộ 7
1.5. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ 10
1.6. Tài liệu kiểm toán và bằng chứng kiểm toán 11
1.6.1. Tài liệu kiểm toán 11
1.6.2. Bằng chứng kiểm toán 12
II. Qui trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán nội bộ thực hiện 13
2.1 Lựa chọn đơn vị kiểm toán 15
2.2. Lập kế họach kiểm toán 17
2.3. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 24
2.4. Kết thúc kiểm tóan 27
2.5. Theo dõi sau kiểm toán 29
Phần II: Thực tế tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán nội bộ Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 thực hiện 30
I. Tổng quan về Công ty Tư vấn Xây dựnh Điện 1 30
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 30
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ry 31
1.3. Cơ cấu vốn và tài sản Công ty 31
1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 33
1.4.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại Công ty 33
1.4.2. Đặc tổ chức quản lý 36
1.5. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Tư vấn Xây dựng Điện1 37
1.6. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong Công ty Tư vấn Xây dựng Điện1 38
II. Tổ chức công tác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tại do kiểm toán nội bộ Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 thực hiện 39
2.1. Quy định chung của Tổng công ty Điện lực Việt nam và Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 về kiểm toán nội bộ 39
2.1.1. Qui định chung của Tổng công ty Điện lực Việt nam về kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty 39
2.1.2 Qui định chung của Công ty Tư vấn Điện 1 về kiểm toán nội bộ 41
2.2. Thực tế công tác kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 42
2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán và lựa chọn phương pháp kiểm toán 43
2.2.2. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 46
a) Kiểm toán nghiệp vụ quỹ 46
b) Kiểm toán vật tư 50
c) Kiểm toán thanh toán lương 53
d) Kiểm toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 59
2.2.3. Kết thúc kiểm toán 67
Phần III: Một số phương hướng nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán noọi bộ Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 thực hiện 72
I. Một số nhận xét 72
II Phương hướng hoàn thiện 75
1. Về phía Nhà nước 76
2. Về phía Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 77
KẾT LUẬN 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thực tế tổ chức công tác Kiểm toán tài chính do kiểm toán nội bộ công ty tư vấn xây dựng Điện 1 thực
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tế tổ chức công tác Kiểm toán tài chính do kiểm toán nội bộ công ty tư vấn xây dựng Điện 1 thực sẽ giúp ích cho bạn.