Kế toán NLVL tại Công ty in Lào Cai
​Chuyên đề tốt nghiệp - Tổ chức công tác kế toán NVL ở XN In Lào Cai
61
Đỗ Thị Yến - Lớp Kế toán K32 tại chức
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP IN LÀO CAI
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp.
1. 2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.
1.3. Đặc điểm quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.

PHẦN II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP IN LÀO CAI 13
2.1. Tổng quan về xí nghiệp in Lào cai 13
2.1.1. Quá trình hình thành và pháthị trường riển cảu xí nghiệp in Lào cai 13
2.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán 14
2.2. Thức trạng kế toán nguyên vật liệu 18
2.2.1. Phân loại và đánh giá 21
2.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại xí nghiệp 28
2.2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại xí nghiệp in Lào cai 32
2.2.4. Phương pháp tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 41
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP IN LÀO CAI 48
3.1. Nhận xét chung về công tác quản lý và kế toán nguyên vật liệu ở xí nghiệp in Lào cai 48
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp 50
3.2.1. Thực hiện việc phân loại nguyên vật liệu và lập hệ thống danh điểm nguyên vật liệu 50
3.2.2. Thành lập ban kiểm nghiệm vật tư 52
3.2.3. ban hành quy chế về định mức và hạn mức vật tư 54
3.2.4. Hoàn thiện đánh giá nguyên vật liệu 54
3.2.5. Hoàn thiện công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu 54
3.2.6. Hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 56
3.2.7. Lập bảng phân bổ nguyên vật liệu 56
Kết luận 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO 59


Xem Thêm: Kế toán NLVL tại Công ty in Lào Cai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán NLVL tại Công ty in Lào Cai sẽ giúp ích cho bạn.