Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Cty cơ khí xây dựng Đại Mỗ
Mục lục

Lời mở đầu 5
Phần 1: Những đặc điểm kinh tế – kĩ thuật của Công ty cơ khí xây dựng Đại
Mỗ 6
1.1. Khái quát chung về Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ 6
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ 6
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ 8
1.1.3. Kết quả hoạt động trong một số năm gần đây của Công ty cơ khí xây dựng
Đại Mỗ 9
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ 14
1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty cơ khí xây dựng Đại
Mỗ 15
Phần 2 : Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cơ khí xây dựng
Đại Mỗ 19
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ 19
2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ 23
2.2.1. Những thông tin chung về tổ chức công tác kế toán 23
2.2.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán của Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ 23
2.2.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 25
2.2.4. Sổ kế toán 25
2.2.5. Báo cáo tài chính 27
2.3. Đặc điểm quy trình kế toán của các phần hành kế toán tại Công ty cơ khí xây
dựng Đại Mỗ 29
2.3.1. Kế toán TSCĐ 29
2.3.1.1. Phân loại TSCĐ 29
2.3.1.2. Hạch toán ban đầu nghiệp vụ tăng giảm TSCĐ 29
2.3.1.3. Kế toán chi tiết TSCĐ 30
2.3.1.4. Kế toán tổng hợp TSCĐ 30
2.3.1.5 Kế toán khấu hao TSCĐ 32
2.3.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, và thanh toán với người bán 33
2.3.2.1. Chứng từ và luân chuyển chứng từ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 33
2.3.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 35
2.3.2.3. Phương pháp tính giá nhập xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 35
2.3.2.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 36
2.3.2.5. Kế toán thanh toán với người bán 38
2.3.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 40
2.3.3.1. Thủ tục chứng từ 40
2.3.3.2. Các hình thức trả lương và cách tính lương 40
2.3.3.3. Tổ chức hạch toán chi tiết tiền lương 41
2.3.3.4. Kế toán tổng hợp tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động 41
2.3.3.5. Kế toán quĩ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn 42
2.3.4. Kế toán vốn bằng tiền 44
2.3.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 46
2.3.5.1. Phân loại chi phí sản xuất 46
2.3.5.2 Phân loại giá thành sản phẩm 47
2.3.5.3. Kế toán chi phí sản xuất 48
2.3.6. Kế toán thành phẩm 52
2.3.6.1. Chứng từ sử dụng và kế toán chi tiết thành phẩm 52
2.3.6.2. Kế toán tổng hợp thành phẩm 52
2.3.7. Kế toán tiêu thụ, xác định kết quả và thanh toán với người mua 53
2.3.7.1. Chứng từ và luân chuyển chứng từ 53
2.3.7.2. Kế toán chi tiết nghiệp vụ bán hàng 54
2.3.7.3. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả 54
2.3.8. Kế toán các nghiệp vụ khác 57
2.3.8.1.Kế toán thanh toán với Ngân sách 57
2.3.8.2. Kế toán phân phối kết quả hoạt động tài chính 59
2.3.9. Báo cáo tài chính và công tác kế toán cuối kì 61
Phần 3 : Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ 62
3.1. Đánh giá về tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của Công ty cơ khí xây dung Đại Mỗ 62
3.2. Đánh giá về tổ chức hạch toán các phần hành kế toán chủ yêú của Công ty
cơ khí xây dựng Đại Mỗ 63
3.3. Một số đánh giá khác 66
Kết luận 67


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ sẽ giúp ích cho bạn.