Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Cty TNHH Trend Setters Fashions VN
MỤC LỤC

Lời nói đầu
Phần I: Một số đặc điểm chung về công tác kế toán tại Công ty TNHH Trend Setters Fashions Việt Nam
1- Quá trình hình thành và phát triển
2- Chức năng nhiệm vụ
3- Đặc điểm kinh doanh
4- Tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán trong xí nghiệp
Phần II: Số liệu của Công ty
Chương I: Kế toán tài sản cố định và chi phí khấu hao TSCĐ
1- Đặc điểm và phân loại TSCĐ trong Công ty
II- Hạch toán TSCĐ
III- Một số nghiệp vụ của Công ty trong quý
Chương II: Kế toán thu mua, nhập xuất và dự trữ nguyên vật liệu
Chương III: Kế toán chi phí nhân công (tiền lương)
1- Phương pháp tính tiền lương ở xí nghiệp
2- Hình thức trả lương và phạm áp dụng
3- Một số nghiệp vụ phát sinh trong tháng
Chương IV: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
I- Đối tượng tập hợp chi phí của doanh nghiệp
II- Kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành của xí nghiệp
Chương 5: Kế toán tổng hợp nhập xuất tồn kho thành phẩm hàng hoá
Chương 6: Kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ tại Công ty TNHH Trend Setters Fashions Việt Nam
Chương 7: Kế toán vốn bằng tền
1- Hạch toán các loại tiền tại Công ty TNHH Trend Setters Fashions Việt Nam
2- Hạch toán kế toán tiền gửi tại Công ty TNHH Trend Setters Fashions Việt Nam
Chương 8: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán
I- Nghiệp vụ thanh toán với người bán
II- Nghiệp vụ thanh toán với người mua
III- Các khoản thanh toán với Nhà nước
IV- Hạch toán thanh toán tạm ứng
V- Hạch toán các khoản thanh toán khác
VI. Các sổ sách hach toán tại Công ty TNHH Trend Setters Fashions Việt Nam
Chương 9: Kế toán hoạt động nghiệp vụ tài chính bất thường
I- Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán
II- Sổ sách nghiệp vụ
Chương 10: Kế toán tổng hợp và chi tiết các nguồn vốn
I- Hạch toán vốn chủ sở hữu
II- Một số nghiệp vụ
Chương XI: Công tác quyết toán thanh toán tại Công ty TNHH Trend Setters Fashions Việt Nam
Chưong XII: kế toán báo cáo tài chính
Kết luận


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại công ty TNHH Trend Setters Fashions Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại công ty TNHH Trend Setters Fashions Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.