Kế toán CPSX và tính GTSP xây lắp tại Cty cổ phần xây dựng số 2
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Đặc điểm chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
1.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất.
1.1.2. Đặc điểm giá thành sản phẩm.
1.1.3. Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất.
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất.
1.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
1.2.1.1 Xác định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.1.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.
1.2.2.1 Xác định chi phí nhân công trực tiếp
1.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung.
1.2.3.1 Xác định chi phí sản xuất chung
1.2.3.2 Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.
1.2.4.1 Xác định tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.4.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.5. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2
2.1. Tổng quan về Công ty
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ kinh doanh của Công ty
2.1.3. Đặc điểm kinh doanh và cơ cấu tổ chức
2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần xây dựng số 2.
2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty.
2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty.
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công tại Công ty.
2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung tại Công ty.
2.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tại Công ty.
2.2.6. Tính giá thành sản phẩm
2.2.6.1. Đối tượng tính giá thành
2.2.6.2. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành
2.2.6.3. Trình tự tính giá thành
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2
3.1. Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Tồn tại chủ yếu
3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện và yêu cầu hoàn thiện
3.3. Một số ý kiến đề xuất
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng số 2
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng số 2 sẽ giúp ích cho bạn.