Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP may gia công tại Xí Nghiệp May XK Thanh Trì
LỜI NÓI ĐẦU Trang

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản công tác kế toán tập hợp chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 1
1.1.Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 1
1.1.1Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
các doanh nghiệp sản xuất 1
1.1.2Vai trò và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm 2
1.1.2.1.Vai trò 2
1.1.2.2.Nhiệm vụ 2
1.2.Chi phí sản xuất và mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
1.2.1.Chi phí sản xuất 3
1.2.1.1.Khái niệm 3
1.2.1.2.Bản chất và nội dung của chi phí sản xuất 3
1.2.1.3.Phân loại chi phí sản xuất 4
1.2.2.Giá thành sản phẩm 7
1.2.2.1.Khái niệm và bản chất của giá thành 7
1.2.2.2.Phân loại giá thành 7
1.2.3.Mối liên hệ quan hệ chi phí sản xuất và giá thành 9
1.3.Công tác kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 10
1.3.1.Nguyêntắc hạchtoán chi phí sảnxuất trong doanhnghiệp sảnxuất 10
1.3.2.Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 10
1.3.2.1.Khái niệm 11
1.3.2.2.Căn cứ để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 11
1.3.3.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 11
1.3.4.Chứng từ và tài khoản sử dụng 11
1.3.4.1.Chứng từ 11
1.3.4.2.Tài khoản sử dụng 11
1.3.5.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai
thường xuyên ( KKTX) 12
1.3.5.1.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12
1.3.5.2.Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 13
1.3.5.3.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 14
1.3.5.4.Kế toán chi phí trả trước và chi phí phải trả 15
1.3.5.5. Kế toán thiệt hại trong sản xuất 18
1.3.5.6.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 19
1.3.6.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê
định kỳ (KKĐK) 20
1.4.Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm 22
1.4.1.Đối tượng tính giá thành trong kỳ 22
1.4.1.1.Khái niệm 22
1.4.1.2.Căn cứ để xác định đối tượng tính giá thành 22
1.4.1.3.Mối quan hệ giữa đối tượng tập hơp chi phí và đối tượng tính
giá thành 23
1.4.1.4.Kỳ tính giá thành sản phẩm 24
1.4.2.Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 24
1.4.2.1.Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo CPNVLTT
( hoặc theo CPNVL chính trực tiếp ) 25
1.4.2.2.Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo phương pháp sản
lượng hoàn thành tương đương 25
1.4.2.3.Đánhgiá sảnphẩm làm dở cuốikỳ theo chiphí sảnxuất định mức 27
1.4.3.Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 27
1.4.3.1.Phương pháp tính giá thành giản đơn 27
1.4.3.2.Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước 28
1.4.4.Kế toán giá thành sản phẩm 36
1.5.Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 36
1.5.1.Hình thức nhật ký chung 36
1.5.2.Hình thức nhật ký- chứng từ 38
1.5.3.Hình thức nhật ký sổ cái 39
1.5.4.Hình thức chứng từ ghi sổ 40

Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm tại Xí Nghiệp May Xuất Khẩu Thanh Trì 41

2.1.Đặc điểm tình hình và phát triển của XN May XK Thanh Trì 41
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của XN May XK Thanh Trì 41
2.1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý ở XN
May XK Thanh Trì 43
2.1.2.1.Đặc điểm tổ chức sảnxuất kinhdoanh ở XN May XK ThanhTrì 43
2.1.2.2.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm gần đây 43
2.1.2.3.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất ở XN May XK
Thanh Trì 44
2.1.2.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại XN May XK Thanh Trì 46
2.1.2.5.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại XN May XK Thanh Trì 48
2.2.Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
ở Xí Nghiệp May Xuất Khẩu Thanh Trì 51
2.2.1.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại XN May XK Thanh Trì 51
2.2.1.1.Đặc điểm chi phí sản xuất của XN May XK Thanh Trì 51
2.2.1.2.Phân loại chi phí sản xuất tại XN May XK Thanh Trì 53
2.2.1.3.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại XN May XK ThanhTrì 53
2.2.1.4.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại XN May XK Thanh Trì 56
2.2.2.Côngtác kếtoán tính giáthành sảnphẩm tại XN May XK ThanhTrì 98
2.2.2.1.Công tác quản lý giá thành tại XN May XK Thanh Trì 98
2.2.2.2.Đối tượng tính giá thành tại XN May XK Thanh Trì 99
2.2.2.3.Đánh giá sản phẩm dở dang tại XN May XK Thanh Trì 99
2.2.2.4.Phương pháp tính giá thành tại XN May XK Thanh Trì 100

Chương 3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại XN May XK Thanh Trì 106

3.1.Sự cần thiết hoàn thiện côngtác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm tại XN May XK Thanh Trì 106
3.2.Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm tại XN May XK Thanh Trì 108
3.2.1.Những ưu điểm 109
3.2.2.Những tồn tại 110
3.3.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm tại XN May XK Thanh Trì 112
3.3.1.Nguyên tắc định hướng hoàn thiện 112
3.3.2.Kiến nghị hoàn thiện 113


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm may gia công tại Xí Nghiệp May xuất khẩu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm may gia công tại Xí Nghiệp May xuất khẩu sẽ giúp ích cho bạn.