Tổ chức công tác kế toán NLVL tại Xưởng in nhà xuất bản Văn Hóa dân tộc
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2
GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP 3
I. Quá trình hình thành và phát triển 3
II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 4
III. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 7
IV. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán : 9
1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Xưởng in 9
PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 11
I. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên liệu, vật liệu trong sản xuất kinh doanh. 11
1. Khái niệm : 11
2. Đặc điểm, vai trò : 11
II. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu 12
1. Phân loại 12
2.Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu. 14
III. Nhiệm vụ của kế toán 20
IV. Thủ tục nhập, xuất chứng từ kế toán có liên quan : 20
V. Phương pháp kế toán chi tiết : 21
1. Phương pháp thẻ song song : 22
2. Phương pháp đối chiếu luân chuyển : 23
3. Phương pháp số dư 25
VI. Kế toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu : 27
1. Phương pháp kê khai thường xuyên : 27
2. Phương pháp kiểm kê định kỳ : 30
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XƯỞNG IN NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ DÂN TỘC 33
I. Đặc điểm chung của doanh nghiệp : 33
II. Thực tế công tác kế toán nguyên liệu vật liệu. 37
1. Cách phân loại nguyên liệu, vật liệu tại doanh nghiệp : 37
2. Kế toán chi tiết Nguyên vật liệu 38
3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 47
PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 54
I. Đánh giá thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu 54
1. Ưu điểm 54
2. Nhược điểm 56
KẾT LUẬN 59


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán NLVL tại Xưởng in nhà xuất bản Văn Hóa dân tộc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán NLVL tại Xưởng in nhà xuất bản Văn Hóa dân tộc sẽ giúp ích cho bạn.