Kế toán CPSX và tính GTSP tại Cty TNHH Sơn Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
NỘI DUNG: Trang
CHƯƠNG I:CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2
I. Những vấn đề cơ bản của tổ chức công tác kế toán 2
1.Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp 2
2. Đối tượng hạch toán kế toán 2
3. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức công tác kế toán 3
4. Nội dung của công tác kế toán 3
5. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 4
II. Những vấn đề chung về hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 5
1. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại CPSX chủ yếu 5
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH SƠN HÀ 37
I. Đặc điểm chung của doanh nghiệp 37
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 37
2. Thực tế công tác kế toán CPSX tại công ty 45
3. Kế toán tập hợp CPSX 47
4. Công tác kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối tháng 67
5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Sơn Hà 68
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sơn Hà 70
KẾT LUẬN 72


Xem Thêm: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sơn Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sơn Hà sẽ giúp ích cho bạn.