Kế toán tiêu thụ Hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ tại Cty CPTM Bách Khoa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1. Ý nghĩa và sự cần thiết của kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại .
1.1. ý nghĩa của quá trình tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại.
1.1.1 . Khái niệm tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả.
1.1.2 . Ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ hàng hoá trong DNTM.
1.1.3. Vấn đề quản lý quá trình tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại.
1.2. Vấn đề xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại.
1.2.1. Các chỉ tiêu liên quan đến kết quả tiêu thụ.
1.2.2. Sự cần thiết, nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả trong các DNTM.
2. Nội dung tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại.
2.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại.
2.1.1. Phương thức tiêu thụ trực tiếp.
2.1.2 Phương thức bán hàng đại lý , ký gửi.
2.1.3. Phương thức tiêu thụ nội bộ.
2.2. Phương pháp xác định giá vốn của hàng hoá tiêu thụ.
2.3. Tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại.
2.3.1 . Chứng từ kế toán sử dụng trong việc nhập-xuất kho hàng hoá.
2.3.2 . Kế toán chi tiết hàng hoá.
2.3.3. Kế toán tổng hợp tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại.
3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong các DNTM
3.1. Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp.
3.1.1 Kế toán chi phí bán hàng.
3.1.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp.
3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá.
4. Hệ thống sổ sách sử dụng để hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại các doanh nghiệp thương mại.
4.1. Theo hình thức Nhật ký chung.
4.2. Theo hình thức Chứng từ ghi sổ.
4.3. Theo hình thức Nhật ký chứng từ.
PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CỦA ĐƠN VỊ
2.1. Đặc điểm chung của doanh nghiệp.
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Công tyCPTM.
2.1.2. Chức nhiệm vụ của Công ty CPTM.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của Công tyTMCP Bách Khoa.
2.1.4. thực tế công tác kế toán tại Công ty TMCPBách KhoaNHH .
2.2. Các phương thức bán hàng.
2.4. Kế toán trị giá vốn hàng bán.
2.5. Kế toán giảm trừ doanh thu.
2.6. Chi phí bán hàng.
2.6.1. Chi phí bán hàng.
2.6.2. Nội dung chi phí bán hàng.
2.7. Chi phí quản lý doanh nghiệp.
2.7.1. Chi phí quản lý doanh nghiệp.
2.7.2. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp.
2.8. Kế toán xác định kết quả bán hàng.
2.8.1. Xác định kết quả kinh doanh.
2.8.2. Nội dung xác định kết quả.
2.8.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng.
PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TMCP BÁCH KHOA
3.1. Yêu cầu tổ chức kế toán Tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TMCP Bách Khoa.
3.2. Một số kiến nghị nhằm tổ chức kế toán bán hàng và xác định kêt quả bán hàng ở Công ty TMCP Bách Khoa.
3.2.1. Đánh giá nhận xét khái quát công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
3.2.2.Về mặt ưu điểm.
3.2.3. Một số vấn đề tồn tại cần khắc phục.


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ Hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ tại công ty CPTM Bách Khoa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ Hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ tại công ty CPTM Bách Khoa sẽ giúp ích cho bạn.