Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân

96
Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 44
MỤC LỤC
Chỉ mục Trang
Lời mở đầu
Phần 1: Lý luận chung về lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính
1.1. Khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính
1.1.1. Khái niệm và đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính
1.1.2. Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính
1.1.3. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
1.2. Vai trò và những yêu cầu cơ bản của lập kế hoạch kiểm toán
trong kiểm toán báo cáo tài chính
1.2.1. Vai trò và ý nghĩa của lập kế hoạch kiểm toán
1.2.2. Những yêu cầu cơ bản của lập kế hoạch kiểm toán
1.3. Nội dung của lập kế hoạch kiểm toán
1.3.1. Lập kế hoạch chiến lược
1.3.1.1. Khái niệm và yêu cầu lập kế hoạch chiến lược
1.3.1.2. Nội dung và các bước lập kế hoạch chiến lước
1.3.2. Lập kế hoạch tổng thể
1.3.2.1. Khái niệm và yêu cầu lập kế hoạch tổng thể
1.3.2.2. Nội dung và các bước lập kế hoạch tổng thể
1.3.3. Thiết kế chương trình kiểm toán
1.3.3.1. Khái niệm và ý nghĩa của chương trình kiểm toán
1.3.3.2. Nội dung và các bước thiết kế chương trình kiểm toán
Phần 2: Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn
Tài chính Kế toán
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần kiểm toán và
tư vấn tài chính kế toán
2.1.3.2. Tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh tại Hà Nội
2.2. Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán do Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện
2.2.1. Giới thiệu về khách hàng
2.2.2. Các công việc thực hiện trước khi kiểm toán
2.2.3. Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể
2.2.3.1. Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng
2.2.3.2. Tìm hiểu về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ
2.2.3.3. Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính
2.2.3.4. Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán
2.2.3.5. Kiểm tra tính hoạt động liên tục
2.2.3.6. Kế hoạch kiểm toán tổng hợp
2.2.4. Thiết kế chương trình kiểm toán
2.3. Tổng kết quy trình lập kế hoạch kiểm toán
Phần 3: Một số kiến nghị về lập kế hoạch kiểm toán
trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần
Kiểm toán và T ư vấn Tài chính Kế toán thực hiện
3.1. Thuận lợi và khó khăn trong quy trình lập kế hoạch kiểm toán do
Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.1.2.1. Khó khăn từ phía Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn
Tài chính Kế toán
3.1.2.2. Khó khăn từ phía khách hàng
3.1.2.3. Khó khăn từ chế độ, chính sách của Nhà nước
3.2. Một số nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình lập
kế hoạch kiểm toán do Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn
Tài chính Kế toán thực hiện
3.2.1. Về quy mô, chất lượng và số lượng kiểm toán viên

3.2.2. Về quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty Cổ phần
Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán
3.2.2.1. Ưu điểm
3.2.2.2. Nhược điểm
3.2.3. Về chính sách và chế độ kế toán, kiểm toán Việt Nam
Kết luận


Xem Thêm: Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn sẽ giúp ích cho bạn.