Hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSP tại Cty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông 8
Báo cáo thực tập
124
Nguyễn Thị Nga Kiểm toán 45A
MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 3
1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty 3
2. Đặc diểm hoạt động sản xuất - kinh doanh của Cụng ty 5
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 5
PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 12
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 12
2. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán 14
2.1. Cỏc chớnh sỏch kế toỏn chung 14
2.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toỏn tại Cụng ty 15
2.3. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toỏn tại Cụng ty 16
2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sỏch kế toỏn 17
2.5. Tổ chức hệ thống bỏo cỏo kế toỏn 18
3. Đặc điểm tổ chức kế toỏn một số phần hành chủ yếu tại Cụng ty 20
3.1. Kế toán tiền lương 20
3.2. Kế toán TSCĐ 25
3.3. Kế toỏn thanh toỏn 28
PHẦN III: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 32
1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty 32
2. Hạch toỏn chi phớ sản xuất xõy lắp tại Cụng ty 34
2.1. Hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp 34
2.2. Hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 42
2.3. Hạch toỏn chi phớ sử dụng mỏy thi cụng 59
2.4. Hạch toỏn chi phớ sản xuất chung 54
2.5. Hạch toán tổng hợp chi phí, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 69
2.6. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty 72
PHẦN IV: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CễNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 74
1. Đánh giá khái quát tỡnh hỡnh kế toỏn chi phớ sản xuất và tinh giỏ thành sản xuất tại Cụng ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông 8. 74
2. Hoàn thiện kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông 8 79
KẾT LUẬN 86
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông 8
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông 8 sẽ giúp ích cho bạn.