Kế toán vật liệu ở Cty đường bộ 230
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN THỨ NHẤT 2
Lí LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP 2
I. Sự cần thiết khách quan phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong ngành xây dựng cơ bản 2
1. Khỏi niệm : 2
2. Những đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản 2
3. Vai trũ và tỏc dụng của kế toỏn nguyờn vật liệu 3
4. Nhiệm vụ của kế toỏn vật liệu 3
II. Phõn loại và tớnh giỏ vật liệu 3
1. Phõn loại vật liệu 3
2. Tớnh giỏ vật liệu 4
a.- Tớnh giỏ nguyờn vật liệu nhập kho 4
b.- Tớnh giỏ nguyờn vật liệu xuất kho 5
III. Chứng từ thủ tục - phương pháp hạch toán nguyên vật liêu 7
1. Chứng từ sử dụng 7
2. Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 7
a.- Phương pháp thẻ song song: 7
b.- Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 8
c. Phương pháp sổ số dư 9
IV. Kế toỏn tổng hợp vật liệu 9
1. Phương pháp hạch toán 9
2. Sơ đồ hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 11
PHẦN THỨ HAI 12
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ĐƯỜNG BỘ 230 12
I. TèNH HèNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY 12
1- Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 12
2- Tổ chức bộ mỏy quản lý 12
3- Hệ thống tài khoản kế toỏn 15
4- Hỡnh thức ghi sổ - Hệ thống sổ kế toỏn 16
II. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ĐƯỜNG BỘ 230 17
1- Chứng từ sử dụng nhập và xuất vật liệu tại cụng ty 17
2- Phương pháp hạch toán chi tiết vật liệu 17
III. KẾ TOÁN TỔNG HỢP VẬT TƯ TẠI CÔNG TY 230 29
1. Kế toỏn tổng hợp nhập vật liệu. 29
2. Hạch toán tổng hợp xuất vật tư 36
PHẨN THỨ BA 40
M ỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY ĐƯỜNG BỘ 230 40
1- Nhận xột chung về cụng tỏc kế toỏn vật liệu tại cụng ty 40
a. Ưu điểm: 40
b. Nhược điểm : 41
2 - Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn vật liệu tại cụng ty 41
a. Phân loại vật tư 41
b. Lập sổ danh điểm vật tư 44
c. Trong điều kiện áp dụng hỡnh thức chứng từ ghi sổ : 44
d. Lập biên bản kiểm nghiệm và tiến hành kiểm nghiệm vật tư trước khi nhập kho 45
KẾT LUẬN 46


Xem Thêm: Kế toán vật liệu ở công ty đường bộ 230
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vật liệu ở công ty đường bộ 230 sẽ giúp ích cho bạn.