Thực trạng tổ chức kế toán của Cty dược thú y
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 2
I. lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2
1. Lich sử hình thành. 2
2. Quá trình phát triển 3
II. đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sxkd 4
II. Tình hình tổ chức chung về công tác kế toán ở công ty 8
PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TRONG KỲ (THÁNG - QUÝ - NĂM) 11
I. Kế toán TSCĐ và Chi phí KHTSCĐ 11
1. Những chứng từ sổ sách 11
2. Kế toán tổng hợp và chi tiết TSCĐ 11
2.1. Hạch toán tăng TSCĐ 11
2.2. Kế toán giảm TSCĐ 12
II- Kế toán NVL của công ty 20
1. Liệt kê danh điểm vật liêu, CCDC 20
2. Phương pháp tính giá nhập xuất nguyên vật liệu ,CCDC 20
3. Hạch toán công cụ, dụng cụ 24
4. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ 25
5. Sổ kế toán tổng hợp sổ cái Tk 152, 153 28
III. Kế toán tiền lương 31
1. Hạch toán các khoản trích theo lương 32
2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 32
3. Sổ cái tổng hợp 35
IV. Kê toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 36
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành SP 36
1.1. Chi phí nhân công trực tiếp 37
1.2. Chi phí sản xuất chung 38
1.3. Trình tự hạch toán chi tiết sản xuất: 38
2. Phương pháp tính giá thành phẩm tại công ty CP thuốc thú y TW5 39
VI. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm 41
1. Hình thức bán hàng 41
2. Kế toán tổng hợp nhập – xuất – tồn kho thành phẩm, hàng hoá: 47
3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm 49
VI. Các phần hành kế toán khác 54
1. Kế toán tiền mặt 54
2. Kế toán tiền gửi ngân hàng 57
PHẦN III: NHẬN XÉT CHUNG VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP 66
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 68
KẾT LUẬN 65


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức kế toán của công ty dược thú y
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức kế toán của công ty dược thú y sẽ giúp ích cho bạn.