Tình hình thực tế công tác tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Cty may Đức Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 3
I. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 3
1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3
1.1. Chi phí sản xuất 3
1.2. Phân loại chi phí sản xuất: 4
1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí. 5
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí. 6
1.2.3. Phân loại chi phí theo quan hệ với quá trính sản xuất: theo cách phân loại này, chi phí sản xuất được chia thành hai loại 7
1.2.4. Một số cách phân loại khác. 7
2. Giá thành và các loại giá thành sản phẩm. 8
2.1. Giá thành sản phẩm 8
2.2. Các loại giá thành sản phẩm. 9
2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm. 10
2.4. Những yêu cầu cơ bản quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 10
2.5. Để tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đáp ứng đầy đủ, trung thực và kịp thời yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành của doanh nghiệp, kế toán cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 11
II. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 12
1. Xác định đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 12
1.1. Đối tượng tập hợp chi phí. 12
1.2. Đối tượng tính giá thành. 13
2. Các phương pháp kế toán chi phí sản xuất. 13
2.1. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất theo chi tiết bộ phận sản phẩm. 14
2.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất theo sản phẩm. 14
2.3. Phương pháp kế toán chi phí theo nhóm sản phẩm. 14
2.4. Phương pháp kế toán chi phí theo đơn đặt hàng. 14
2.5. Phương pháp kế toán chi phí theo đơn vị sản xuất. 14
3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 15
3.1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 15
3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 18
3.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung. 20
3.4. Kế toán tập hợp các khoản thiệt hại trong sản xuất. 24
3.5. Kế toán chi phí sản xuất phụ phục vụ việc sản xuất chính. 26
3.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 26
4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 28
5. Tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 29
5.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 29
5.2. Kỳ tính giá thành và đơn vị tính giá thành. 29
5.3. Các phương pháp tính giá thành 30
PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG. 34
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty may Đức Giang: 34
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty may Đức Giang. 37
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty may Đức Giang: 40
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 42
PHẦN III: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG. 99
1. Nhận xét chung về công tác quản lý và kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 99
2. Những ưu điểm cơ bản. 100
3. Một số tồn tại trong cônh tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm ở công ty may Đức Giang 101
4. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may Đức Giang. 103
KẾT LUẬN 117
118


Xem Thêm: Tình hình thực tế công tác tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty may Đ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thực tế công tác tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty may Đ sẽ giúp ích cho bạn.