Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Cty in Tài Chính
Mục lục
A - Lời mở đầu 1
Phần I: 2
Khái quát chung đặc điểm công ty in Tài Chính. 2
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty in Tài Chính. 2
1.1. Quá trình hình thành 2
1.2. Quá trình phát triển 2
1.2.1. Những bước đi ban đầu (1985-1990) 2
1.2.2.Những thành tựu phát triển (1990-1995). 3
1.2.3. Vững bước trước thềm thế kỷ mới (1996-2000) 3
1.2.4. Những tiến bộ vượt bậc (2001-2005) 4
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 4
3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty In Tài Chính 5
3.1. Đặc điểm về sản phẩm 5
3.2. Đặc điểm về môi trường sản xuất kinh doanh. 5
3.3. Trình tự sản xuất kinh doanh của công ty In Tài Chính. 5
4. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất. 6
5. Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty in Tài Chính. 7
6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm 2002- 2003 –2004. 10
7. Thực trạng tổ chức Hạch toán kế toán tại công ty. 12
7.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 12
7.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán của Công ty In Tài chính. 14
7.2.1. Quy định chung về chế độ kế toán của công ty in Tài chính 14
7.2.2. Vận dụng chế độ chứng từ trong Công ty In Tài Chính. 15
7.2.3. Vận dụng hệ thống tài khoản (HTTK) trong công ty In Tài Chính. 16
7.2.4. Hình thức sổ kế toán của công ty: 17
7.2.5. Vận dụng hệ thống báo cáo kế toán tại công ty in Tài chính. 19
Phần II: 20
Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty in Tài Chính. 20
1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất tại công ty 20
1.1.Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty in Tài Chính. 20
1.2.Phân loại chi phí sản xuất tại công ty. 20
1.3.Tổ chức công tác quản lý chi phí sản xuất tại công ty. 21
1.4. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 21
2.Phương pháp và quy trình tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 22
2.1.Kế toán tập hợp nguyên vật liêu trực tiếp 22
2.1.1 Đặc điểm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22
sau đó dựa vào số lượng thực tế đã xuất kho để tính giá trị NVL xuất kho: 22
2.1.2.Trình tự hạch toán 22
2.2.Kế toán chi phí Nhân công trực tiếp. 33
2.2.1. Đặc điểm chi phí Nhân công trực tiếp: 33
2.2.2. Trình tự hạch toán. 34
2.3.Kế toán chi phí sản xuất chung 46
2.3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất chung. 46
2.3.2. Trình tự hạch toán. 47
Trình tự hạch toán. 47
2.4. Kế toán tổng hợp chi phí toàn công ty. 61
3. Đánh giá thành phẩm làm dở tại công ty. 62
4.Tổ chức công tác tính giá thành sản xuất. 63
4.1. Đặc điểm quản lý giá thành tại công ty. 63
4.2. Đối tượng tính giá thành. 64
4.3. Đơn vị tính giá thành. 64
4.4. Phương pháp tính giá thành. 64
Phần III: 68
Nhận xét, đánh giá và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty in Tài Chính. 68
1.ưu điểm. 68
2.Tồn tại. 69
3.Một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty in tài chính. 70
3.1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSP tại công ty In Tài Chính. 70
C- Kết Luận 76
Các chữ viết tắt 77
Danh mục tài liệu tham khảo 78


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty in Tài Chính
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty in Tài Chính sẽ giúp ích cho bạn.