Xây dựng phần mềm kế toán cho Doanh nghiệp nhỏ
Mục lục
Lời mở đầu 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 4
I- Khảo sỏt nơi thực tập 4
1. Giới thiệu về cụng ty 4
2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 5
3. Mụ tả hoạt động cụng ty 7
4. Giới thiệu cỏc phần mềm đó triển khai 9
II- Tổng quan về hệ thống thụng tin kế toỏn 9
1. Những ảnh hưởng tớch cực của ứng dụng tin học vào doanh nghiệp 9
2. Các điều kiện thuận lợi cho cụng tỏc tin học húa hệ thống 10
3. Vai trũ của hệ thống thụng tin kế toỏn 10
III- Phỏt biểu bài toỏn 11
1. Phỏt biểu bài toỏn 11
2. Mục đích của đề tài 12
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 14
IV- Khảo sỏt cỏc hoạt động, nghiệp vụ 14
1. Sơ lược về nghiệp vụ kế toỏn 14
2. Về cơ sở dữ liệu 17
V- Một số mẫu báo cáo thu được 18
VI- Lựa chọn mụi trường cài đặt 18
1. Về Microsoft Access 18
2. Ngụn ngữ lập trỡnh Visual Basic 20
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 36
I- Biểu đồ phõn cấp chức năng 36
1. Vẽ biểu đồ 36
2. Mụ tả cỏc chức năng 37
II- Xõy dựng biểu đồ luồng dữ liệu 37
1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 37
2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 38
3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 38
III- Xõy dựng sơ đồ thực thể liờn kết 42
1. Xác định cỏc thực thể và cỏc liờn kết 42
2. Mối quan hệ giữa cỏc bảng dữ liệu 43
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 45
I- Thiết kế cơ sở dữ liệu 45
1. Danh sỏch cỏc bảng 45
2. Mụ tả chi tiết cỏc bảng 46
II- Thiết kế giao diện chương trỡnh 60
1. Một số mụ hỡnh giao diện khi thiết kế chương trỡnh 60
2. Một số móu biểu bỏo cỏo 66
III- Một số module chớnh 68
1. Cỏc chức năng thêm, xóa, sửa trờn mỗi form 68
2. Để cỏc bỏo cỏo lấy dữ liệu của form làm đầu vào 70
IV- Hướng dẫn cài dặt và sử dụng hệ thống 73
Kết luận 75
1. Cỏc ưu điểm của chương trỡnh 75
2. Các điểm chưa giải quyết được 75
3. Hướng phỏt triển của đề tài 75
Tài liệu tham khảo 76


Xem Thêm: Xây dựng phần mềm kế toán cho Doanh nghiệp nhỏ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng phần mềm kế toán cho Doanh nghiệp nhỏ sẽ giúp ích cho bạn.