Kế toán CPSX và tính GTSP NPK - Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc
​KẾT LUẬN

Trong thời gian thực tập tại Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc với kiến thức đã được nhà trườn trang bị cho cùng với sự quan tâm giúp đỡ của thấy, cô giáo cũng như các cán bộ trong phòng tài chính kế toán của nhà máy đã giúp đỡ em từ chỗ kiến thức mới chỉ nắm được trên lý thuyết đến nay đã phần nào biết vận dụng được vào thực tế.
Do trình độ và thời gian thực tập có hạn cho nên chuyên đề của em mới chỉ đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất cũng như mới chỉ đưa ra được những ý kiến bước đầu chắc chắn khôngtranh skhỏi những sai sót rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các bạn để chuyên đề của tôi được hoàn thiện hơn.
Bản báo cáo này gốm 5 phần cơ bản sau:
Phần I: Đặc điểm chung của Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc
Phần II: Đặc điểm của tổ chức công tác hạch toán ở Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc
Phần III: Chuyên đề: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm NPK
Phần IV: Một số nhận sét về công tác kế toán của Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc
Phần V: Kết luận
Cuối cùng một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự dạy bảo giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo cúng như các cô, chú, anh, chị trong phòng kế toán của nhà máy đã tạo điều kiện cho em hoàn thành được chuyên đề báo cáo thực tập của mình.
Em xin chân thành cảm ơn
Bắc Ninh, ngày tháng năm
Học sinh
Nguyễn thị liên
Mực lục

Lời nói đầu 1
PHẦN I - ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC. 2
1.Quá trình hình thành và phát triển. 2
2. Phương thức hoạt động kinh tế và mối quan hệ với các đơn vị khác trong cơ chế thị trường 4
3. Đặc điểm quy trình cộng nghệ sản xuất sản phẩm chủ yếu của nhà máy 5
4. Tổ chức bộ máy quản lý và vị trí vai trò của bộ phận kế toán trong bộ máy quản lý. 9
PHẦN II- ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN Ở NHÀ MÁY 11
1. Tổ chức bộ máy kế toán và chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán. 11
2. Tổ chức và hình thành kế toán chứng từ. 14
3. Phương pháp kế toán hàng tồn kho. 16
4. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. 16
PHẦN III - CHUYÊN ĐỀ: KẾ TOÁN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 17
1. Lý do chọn chuyên đề 17
2. Tầm quan trọng và nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 17
3. Những quy định chung trong phần hành kế toán tapạ hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 18
4. Các tài khoản kế toán sử dụng 20
5. Các chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ : 22
6. Các sổ sách kế toán dùng để ghi chép. 25
7. Phương pháp kế toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành ở Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc. 25
PHẦN IV: NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP 52
PHẦN V: KẾT LUẬN 53


Xem Thêm: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm NPK - Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm NPK - Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc sẽ giúp ích cho bạn.