Hoàn thiện kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận của Doanh nghiệp
mục lục

Lời nói đầu 3

Chương I : Lý luận chung về kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận trong Doanh nghiệp 4
I. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP. 4
1. Vai trò của kết quả tài chính 4
2. Nội dung của kết quả tài chính 4
2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 5
2.2. Kết quả hoạt động tài chính 6
2.3. Kết quả hoạt động khác 7
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả tài chính 8
3.1. Ảnh hưởng của doanh thu bán hàng tới kết quả tài chính 8
3.2. Ảnh hưởng của giá vốn hàng bán tới kết quả tài chính 8
3.3. Ảnh hưởng của chi phí bán hàng và chi phí QLDN 9
3.3.1. Ảnh hưởng của chi phí bán hàng 9
3.3.2. Ảnh hưởng của chi phí QLDN 9
3.4. Ảnh hưởng của các chi phí tài chính, doanh thu tài chính và các khoản chi phí khác, thu nhập khác tới kết quả kinh doanh của DN 9
3.4.1. Ảnh hưởng của chi phí tài chính 9
3.4.2. Ảnh hưởng của chi phí QLDN 9
3.4.3. Ảnh hưởng của chi phí khác 9
4. Các biện pháp nâng cao kết quả tài chính 10
4.1. Nâng cao doanh thu bán hàng 10
4.2. Tiết kiệm chi phí kinh doanh 10
5. Nhiệm vụ của kế toán kết quả tài chính 10
II. NỘI DUNG VÀ NGUYÊN TẮC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 11
1. Chứng từ sử dụng 11
2. Tài khoản sử dụng 11
III- Phương pháp xác định kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận 12
1- Chứng từ sử dụng 12
2- Tài sản sử dụng 12
3- Trình tự kế toán 13
3.1. Trình tự kế toán xác định kết quả tài chính 13
chương ii : thực trạng kế toán tài chính và phân phối lợi nhuận tại công ty phát triển tin học, công nghệ và môi trường thuộc tổng công ty than việt nam 15
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 15
1. Đặc điểm tình hình SXKD và tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 15
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 15
1.2. Chức năng của Công ty 15
2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 16
3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 17
3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 17
3.2. Hình thức tổ chức kế toán 19
II. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY 21
PHÁT TRIỂN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Kế toán kết quả tài chính 21
1.1. Kế toán xác định kết quả tài chính 23
1.1.1. Loại chứng từ kế toán áp dụng 23
1.1.2. Tài khoản sử dụng 28
1.1.3. Trình tự tiến hành 28
1.1.3.1. Hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh 30
1.1.3.2. Hạch toán kết quả tài chính, kết quả hoạt động khác 36
2. Kế toán phân phối lợi nhuận 42
2.1. Nội dung phân phối lợi nhuận tại Công ty 42
2.2. Phương pháp kế toán phân phối lợi nhuận 42
2.2.1. Chứng từ sử dụng 42
2.2.2. Tài khoản sử dụng 42
2.2.3. Trình tự hạch toán kế toán 42

chương iii : một số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận tại công ty phát triển tin học, công nghệ và môi trường 44

I. NHẬN XÉT CÔNG TÁC KẾ TOÁN NÓI CHUNG VÀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY NÓI RIÊNG 44
1. Nhận xét chung 44
2. Những nhận xét về kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận tại Công ty 45
II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY 46

kết luận 53
giải thích chữ viết tắt 54
Lời mở đầu

Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, cơ chế quản lý kinh tế có sự đổi mới cả về chiều sâu lẫn chiều rộng đã tác động rất lớn đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt, chịu tác động của quy luật kinh tế như: sự cạnh tranh, quy luật giá trị, quy luật cung cầu Do đó, để đứng vững, tồn tại và phát triển được thì hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp phải mang lại lợi nhuận. Lợi nhuận chính là mục đích theo đuổi của mỗi doanh nghiệp, nó là tiền đề để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường.
Kết quả tài chính là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng mang tính tổng hợp, phản ánh kết quả kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động. Việc xác định đúng đắn kết quả tài chính giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp có những biện pháp hữu hiệu đối với hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động khác của doanh nghiệp. Từ đó, tạo điều kiện nâng cao tích luỹ vốn, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên.
Bên cạnh việc xác định kết quả tài chính thì phân phối lợi nhuận cũng là vấn đề rất được coi trọng. Nếu phân phối lợi nhuận đúng đắn, hợp lý sẽ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được phát triển bình thường, đảm bảo cho yêu cầu quản lý vốn, đảm bảo lợi ích kinh tế của Nhà nước, nhân dân và người lao động. Chính những điều này sẽ tạo cho các doanh nghiệp có điều kiện tiếp tục công việc kinh doanh của mình.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty Phát triển tin học, công nghệ và môi trường, được sự hướng dẫn tận tình của thầy Đỗ Văn Lưu và các cán bộ phòng kế toán trong công ty, em đã chọn đề tài:
"Hoàn thiện kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp"
Nội dung báo cáo gồm 3 phần:
Chương I: Cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn của việc hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận tại Công ty phát triển tin học, công nghệ và môi trường.
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận tại Công ty phát triển tin học, công nghệ và môi trường.
Do trình độ và thời gian có hạn nên báo cáo không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự góp ý, bổ sung để bản báo cáo này thêm hoàn chỉnh.

Em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận của Doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận của Doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.