Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

1.1 Đăc điểm hoạt động kinh doanh thương mại, sự cần thiết của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại 3

1.1.1 . Khái niệm, đặc điểm, chức năng của hoạt động kinh doanh thương mại 3

1.1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh thương mại 3

1.1.1.2 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại 3

1.1.2 Vai trò của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại 4

1.2 Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại 5

1.2.1 . Các khái niêm liên quan trong kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ 5

1.2.2 . Các chứng từ và tài khoản sử dung của kế toán tiêu thụ sản phảm hàng hoá 6

1.2.3 . Nội dung hạch toán tiêu thụ sản phẩm 9

1.2.3.1 Kế toán doanh thu theo các phương thức tiêu thụ. 10

1.2.3.2 Kế toán giá vốn hàng bán. 12

1.2.3.3 Hạch toán các khoản giảm doanh thu. 15

1.2.4 . Kế toán nghiệp vụ xác định kết quả tiêu thụ trong đơn vị thương mại 16

1.2.4.1 Hạch toán chi phí bán hàng. 17

1.2.4.2 Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 19

1.2.4.3 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm 20

1.3 Các hình thức sổ sách áp dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ 21CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠi VÀ SẢN XUẤT ĐỨC ANH 22

2.1 Một số nét khái quát về Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 22

2.1.1 . Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 22

2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh. 23

2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh. 23

2.1.4 . Tổ chức kế toán tại công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 25

2.2 Tình hình công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh. 26

2.2.1 . Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 26

2.2.2 . Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 32

2.2.2.1 Kế toán doanh thu theo các phương thức tiêu thụ. 32

2.2.2.2 Kế toán giá vốn. 40

2.2.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ. 46

2.2.3 . Kế toán xác định kết quả tiêu tụ tại công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 47

2.2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng. 47

2.2.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 49

2.2.3.3 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 51

CHƯƠNG 3 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC ANH 52

3.1 Nhận xét, đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh. 52

3.1.1 . Ưu điểm 52

3.1.2 . Những tồn tại chủ yếu. 53

3.2 Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh. 54

3.2.1 . Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ 54

3.2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh. 55

KẾT LUẬN 58


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ sẽ giúp ích cho bạn.