Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán thành phẩm, TTTP và xác định kết quả tiêu thụ tại Nhà máy Thiết bị Bưu Điện
Mục lục Trang
Lời mở đầu 1+2
Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận về kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất.
3
A- Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 3
I- Các khái niệm và đặc điểm 3
II- Hạch toán chi tiết thành phẩm 8
III- Hạch toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm 13
IV- Kế toán tiêu thụ thành phẩm 19
B- Hạch toán chi phí bán hàng, chí phái quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thu 31
I- Kế toán chi phí bán hàng 31
II- Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 33
III- Kế toán xác định kết quả kin doanh 36
IV- hạch toán thuế GTGT phải nộp 38
C - Hình thức tổ chức sổ kế toán 41
Phần thứ 2- Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Nhà máy thiết bị Bưu Điện
45
A/- Giới thiệu về công ty 45
I- Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy 45
II-Đặc điểm qui trình công nghệ của việc sản xuất sản phẩm 48
III- Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 49
IV- Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất. 51
V-Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 54
B/ Thực trạng tổ chức công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại nhà máy Thiết bị Bưu điện
59
1- Hạch toán chi tiết thành phẩm 59
2-Hạch toán tổng hợp thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm 67
2.1- Hạch toán thành phẩm 67
2.2- Kế toán tiêu thụ thành phẩm 69
2.3- Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu tại nhà máy TBBĐ 76
2.4- Kế toán thuế GTGT phải nộp trong kỳ 80
2.5-Kế toán các khoản phải thu 82
3- Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại nhà máy 83
4- Kế toán xác định kết quả kinh doanh ở nhà máy Thiết bị Bưu điện 87
Phần thứ ba : Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở nhà máy Thiết bị Bưu điện 90
I-Nhận xét ưu nhược điểm của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở nhà máy Thiết bị Bưu điện. 90
II- Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại nhà má


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán thành phẩm, TTTP và xác định kết quả tiêu thụ tại Nhà máy Thiế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán thành phẩm, TTTP và xác định kết quả tiêu thụ tại Nhà máy Thiế sẽ giúp ích cho bạn.