Phương hướng hoàn thiện hạch toán kế toán VN trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới
Nguyễn Diệu Linh
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
Chương I: Lý luận chung về Hạch toán kế toán (HTKT) và vai trò của kế toán trong tiến trình hội nhập kinh tế. 2
I.1 Khái quát chung về HTKT: 2
1.1.1 Khái niệm về HTKT: 2
1.1.2 Đối tượng nghiên cứu của HTKT: 3
1.1.3 Hệ thống phương pháp của đối tượng HTKT. 4
1.2 Vai trò của HTKT trong doanh nghiệp: 4
1.2.1 Nhiệm vụ của công tác kế toán. 4
1.2.2 Vai trò của thông tin kế toán trong hoạt động quản lý. 5
1.3. Bản chất của kế toán và vai trò của kế toán trong tiến trình hội nhập kinh tế. 6
1.3.1 Bản chất của kế toán: 6
1.3.2 Khái quát về kế toán quốc tế. 7
1.3.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến chuẩn mực kế toán của một nước: 8
1.3.2.2 Thống nhất các chuẩn mực kế toán: 12
Chương 2: Thách thức và thuận lợi cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế. 14
2.1 Hội nhập quốc tế và việc gia nhập của Việt Nam: 14
2.1.1 Tính khách quan của việc hội nhập: 14
2.1.2 Việt Nam gia nhập kinh tế khu vực và thế giới. 14
2.2. Kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập. 17
2.2.1 Mục tiêu của kế toán Việt Nam trong hội nhập. 17
2.2.2 Thuận lợi và thách thức cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập 17
2.2.2.1 Những thuận lợi cho kế toán khi gia nhập: 18
2.2.2.2 Thách thức cho kế toán trong tiến trình hội nhập. 19
Chương 3: Hoàn thiện kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. 22
3.1 Quá trình phát triển của kế toán Việt Nam: 22
3.1.1 Giai đoạn 1957 - 1970: 22
3.1.2 Giai đoạn 1970 - 1989: 22
3.3.3 Giai đoạn 1989 - 1998: 23
3.3.4 Giai đoạn 1999 - nay: 24
3.2 Hướng hoàn thiện hạch toán kế toán để phù hợp với xu thế hiện nay ở các doanh nghiệp: 25
3.2.1 Nội dung cơ bản của hoàn thiện HTKT trong tiến trình hội nhập. 25
3.2.2.Cơ sở và nguyên tắc hoàn thiện HTKT: 25
3.2.3 Hướng hoàn thiện. 27
3.2.3.1 Đối với các cơ quan Nhà nước. 27
3.2.3.2 Đối với Bộ tài chính: 29
3.2.3.3 Đối với các tổ chức kế toán, Hội kế toán 30
3.2.3.4 Đối với các doanh nghiệp: 31
3.2.3.5 Đối với các kế toán viên: 32
KẾT LUẬN 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 35


Xem Thêm: Phương hướng hoàn thiện hạch toán kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng hoàn thiện hạch toán kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế sẽ giúp ích cho bạn.