Lý luận chung về kế toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp
MỤC LỤC
Lời núi
I. Lý luận chung về kế toỏn cỏc khoản dự phũng trong doanh nghiệp
1.1. í nghĩa, mục đích của việc lập dự phũng trong doanh nghiệp
1.2. Qui định và trỡnh tự kế toỏn cỏc khoản dự phũng trong cỏc doanh nghiệp Việt Nam
1.2.1. Những qui định chung của Việt Nam về trớch lập dự phũng trong cỏc doanh nghiệp
1.2.2. Kế toỏn dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho
1.2.3. Kế toỏn dự phũng nợ phải thu khú đũi
1.2.4. Kế toỏn dự phũng giảm giỏ chứng khoỏn đầu tư
1.2.5.Kế toỏn dự phũng nợ phải trả
1.3. Kế toỏn cỏc khoản dự phũng của phỏp
1.3.1. Dự phũng giảm giỏ tài sản bất động
1.3.2. Dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho
1.3.3. Dự phũng phải thu khú đũi
1.3.4. Dự phũng giảm giỏ đầu tư chứng khoỏn
1.3.5. Dự phũng rủi ro và phớ tổn
II. Đánh giỏ chung về chế độ tài chớnh và kế toỏn trớch lập dự phũng của Việt Nam và kinh nghiệm một số nước trờn thế giới
2.1. Đánh giỏ chế độ kế toỏn trớch lập cỏc khoản dự phũng của Việt Nam
2.1.1. Một số ưu điểm
2.1.2. Những vấn đề cũn tồn tại
2.1.3. Một số điểm giống và khỏc nhau giữa chế độ kế toỏn Việt Nam và cỏc nước trờn thế giới về dự phũng
III.Một số điểm giống nhau và khỏc nhau giữa lập dự phũng cũ và lập dự phũng mới
IV.Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện chộ độ tài chớnh và kế toỏn trớch lập dự phũng trong cỏc doanh nghiệp Việt Nam
Kết luận
Tài liệu tham khảo

LỜI MỞ ĐẦU
Trong cơ chế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh giữa cỏc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là tất yếu và rất quyết liệt . Vỡ vậy khả năng xảy ra rủi ro trong quỏ trỡnh hoạt động của cỏc doanh nghiệp là rất cao. Nhằm giỳp doanh nghiệp cú nguồn tài chớnh để bự đắp khi rủi ro xảy ra thỡ doanh nghiệp phải cú cỏc khoản dự phũng. Cỏc khoản dự phũng cú vai trũ rất quan trọng đối với doanh nghiệp ở nhiều phương diện khỏc nhau như kinh tế, tài chớnh, thuế.
Do đó việc nghiờn cứu vấn đề này cú ý nghĩa rất thiết thực giỳp doanh nghiệp hạn chế mức độ rủi ro và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mục đích của đề tài này là đi vào phõn tớch cỏc khoản dự phũng trong doanh nghiệp từ đó rỳt ra những nhận xột, kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ tài chớnh và kế toỏn trớch lập cỏc khoản dự phũng trong doanh nghiệp Việt Nam. Quỏ trỡnh phõn tớch chủ yếu sử dụng phương phỏp so sỏnh. Kết cấu nội dung bao gồm 3 phần:
Phần 1: Lý luận chung về kế toỏn cỏc khoản dự phũng trong doanh nghiệp Việt Nam.
Phần 2: Đánh giỏ chung về chế độ tài chớnh và kế toỏn trớch lập dự phũng của Việt Nam và kinh nghiệm một số nước trờn thế giới.
Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ tài chớnh và kế toỏn trớch lập dự phũng trong cỏc doanh nghiệp Việt Nam.
Trong quỏ trỡnh triển khai thực hiện đề ỏn mụn học, em đó được sự hướng dẫn tận tỡnh của Th.s Đinh Thế Hựng. Em xin trõn trọng cảm ơn Th.s đó giỳp em hoàn thành đề ỏn mụn học này. Tuy nhiờn, do thời gian và năng lực cú hạn, em chưa thể đi sõu vào phõn tớch mọi khớa cạnh của vấn đề. Vỡ vậy, em rất mong nhận được ý kiến đánh giỏ và nhận xột của cỏc thầy cụ để giỳp em nắm vững hơn về vấn đề này


Xem Thêm: Lý luận chung về kế toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lý luận chung về kế toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.