Kế toán CPSX và tính GTSP tại Cty cổ phần muối và TM Hà Tĩnh
Mục Lục
Mục Lục 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 5
I. Khỏi niệm về chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm 5
1. Khỏi niệm về chi phớ sản xuất 5
2. Phõn loại chi phớ sản xuất 5
3. Giỏ thành sản phẩm 7
3.1 Khỏi niệm về giỏ thành sản phẩm 7
3.2 Phõn loại giỏ thành sản phẩm 7
3.3 Mối quan hệ giữa chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm 8
II. Nhiệm vụ kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm 9
III. Nội dung kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất trong doanh nghiệp 9
1. Đối tượng, phương pháp kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất 9
2. Phương pháp kế toỏn tập hợp và phõn bổ CPSX 10
2.1 Kế toỏn tập hợp và phõn bổ chi phớ NVLTT 10
2.2 Kế toỏn tập hợp và phõn bổ chi phớ nhõn cụng trực tiếp 11
2.3 Kế toỏn tập hợp và phõn bổ chi phớ sản xuất chung 12
3. Kế toỏn chi phớ sản xuất 13
3.1 Đối tượng kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất 13
3.2 Kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất theo phương pháp KKTX 13
3.3 Kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất theo phương pháp KKĐK 14
4. Phương pháp đánh giá SPDD 14
5. Kế toỏn giỏ thành sản phẩm 15
5.1 Đối tượng tớnh giỏ thành sản phẩm 15
5.2 Kỳ tớnh giỏ thành sản phẩm 15
5.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 16
5.3.1 Phương pháp trực tiếp 16
5.3.2 Phương pháp tổng cộng chi phớ 16
5.3.3 Phương pháp hệ số 17
5.3.4 Phương pháp tỷ lệ 17
5.3.5 Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 18
5.3.6 Phương pháp phân bước 18
5.4 Cỏc hỡnh thức ghi sổ được ỏp dụng trong kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm 19
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CễNG TY CỔ PHẦN MUỐI VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH 20
I. Đặc điểm, tỡnh hỡnh chung của cụng ty 20
1. Quỏ trỡnh thành lập và phỏt triễn của cụng ty 20
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 21
2.1 Phạm vi, quy mụ: 21
2.2 Ngành hàng sản suất kinh doanh 22
3. Đặc điểm về tổ chức 22
3.1 Đặc điểm tổ chức bộ mỏy của Cụng ty 22
3.2 Chức năng nhiệm vụ và phương thức quản lý 22
3.3 Tổ chức bộ mỏy kế toỏn
II. Thực trạng về kế toỏn của cụng ty 24
1. Các phương thức kế toỏn của cụng ty 24
1.1 Kế toỏn tàn sản cố định 24
1.2 Kế toỏn chi phớ sản xuất chung 27
1.3 Kế toỏn tiền cụng và cỏc khoản trớch theo tiền cụng 28
1.4 Kế toỏn nguyờn vật liệu, cụng cụ, dụng cụ 29
1.4.1 Kế toỏn nguyờn vật liệu 29
1.4.2 Kế toỏn cụng cụ, dụng cụ 30
1.4.3 Hạch toỏn thừa thiếu sau khi kiểm kờ 30
1.5 Hạch toỏn tổng hợp chi phớ sản xuất 31
1.5.1 Hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp 31
1.5.2 Hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 32
1.5.3 Hạch toỏn chi phớ sản xuất 33
1.6 Phương pháp tính giá thành 35
2. Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống bộ sổ chứng từ kế toỏn 35
2.1 Khỏi quỏt 35
2.2 Đặc điểm vận dụng cụ thể 36
2.3 Hỡnh thức tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toỏn 36
2.4 Hỡnh thức tổ chức vận dụng hệ thống sổ sỏch kế toỏn 36
2.5 Hỡnh thức tổ chức vận dụng hệ thống bỏo cỏo kế toỏn 37
III. Đánh giá thực trạng hạch toỏn chi phớ tại Cụng ty cổ phần Muối và Thương mại Hà Tĩnh 38
1. Những thành tựu đạt được 38
2. Một số nhược điểm 39
3. Một số ưu điểm 39
CHƯƠNGIII: MỘT SỐ í KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CễNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CễNG TY CỔ PHẨN MUỐI VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH 40
1. í kiến thứ nhất 40
2. í kiến thứ 2 40
3. í kiến thứ 3 41
Kết Luận 42
Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo 43
Lời mở đầu
Để đạt được mục tiờu chiến thắng trong cạnh tranh , doanh nghiệp phải cú chiến lược thị trường tốt nhằm đẩy mạnh bỏn hàng , mở rộng thị phần , tăng doanh thu , đồng thời hạ thấp giỏ thành sản phẩm để mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài . Đối với một doanh nghiệp , giỏ thành là hệ quả tất yếu của quỏ trỡnh bỏ chi phớ vào sản xuất.Muốn hạ giỏ thành sản phẩm phải sử dụng tiết kiệm và hiệu quả chi phí sao cho đem lại hiệu quả cao nhất . Vậy làm thế nào để kiểm tra việc sử dụng và thực hành tiết kiệm chi phớ?
Việc phân tích đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ cú thể dựa trờn giỏ thành sản phẩm chớnh xỏc. Về phần mỡnh, tớnh chớnh xỏc của giỏ thành sản phẩm lại chịu ảnh hưởng của kết quả tập hợp chi phớ sản xuất. Do vậy, tổ chức tốt cụng tỏc tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm để đảm bào xác định đúng nội dung, phạm vi chi phớ cấu thành trong giỏ thành sản phẩm (cụng việc, lao vụ) đó hoàn thành cú ý nghĩa quan trọng và là yờu cầu cấp bỏch trong nền kinh tế thị trường.
Nhận thức được tầm quan trọng ấy , Cụng ty cổ phần muối và thương mại Hà Tĩnh đó cú nhiều nỗ lực trong việc đổi mới cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm .Tuy nhiờn việc đó hiện nay cũn gặp nhiều khó khăn , phức tạp nên chưa đáp ứng được quy mụ sản xuất và yờu cầu quản lý cũng như chế độ kế toỏn hiện hành .
Qua quỏ trỡnh thực tập tại cụng ty, nhận thấy được vai trũ và tầm quan trọng của công tác này em đó lựa chọn đề tài “ Kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty cổ phần muối và thương mại Hà Tĩnh”. Bài luận văn của em gồm 3 chương :
Chương I: Những vấn đề chung về chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng của cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành tại cụng ty Cổ phẩn Muối và Thương mại Hà Tĩnh .
Chương III: Nhận xét đánh giá về cụng tỏc kế toỏn của công ty và đưa ra một số ý kiến nghị .


Xem Thêm: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần muối và thương mại Hà Tĩnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần muối và thương mại Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.