Hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại Cty phát triển các công nghệ Điện tử
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Đề tài : Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại cụng ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Minh Ngọc.

MỤC LỤC
Lời mở đầu
Phần I: Lý luận chung về kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh Nghiệp sản xuất
I. ý nghĩa và sự cần thiết của kế toỏn thành phẩm, tiờu thụ thành phẩm và xỏc định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất.
1. Thành phẩm và yờu cầu quản lý thành phẩm.
2. Tiờu thụ và yờu cầu của việc tiờu thụ thành phẩm.
3. Xác định kết quả tiêu thụ.
4. Sự cần thiết phải hoàn thiện quỏ trỡnh hạch toỏn nghiệp vụ thành phẩm, tiờu thụ thành phẩm và xỏc định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất.
II.nội dung Kế toỏn thành phẩm.
1. Yờu cầu của cụng tỏc kế toỏn thành phẩm:
2. Tớnh giỏ thành phẩm:
2.1. Giỏ thực tế
2.2. Giỏ hạch toỏn:
3. Chứng từ kế toỏn sử dụng:
4. Hạch toỏn chi tiết thành phẩm.
4.1.Phương pháp thẻ song song:
4.2. Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển:
5. Hạch toỏn tổng hợp thành phẩm:
5.1. Hạch toán tổng hợp thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên:
5.2. Hạch toán tổng hợp thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
III. nội dung kế toỏn tiờu thụ thành phẩm.
1. Các khái niệm liên quan đến tiêu thụ thành phẩm:
2. Các phương thức tiêu thụ.
3. Chứng từ kế toỏn sử dụng:
4. Phương pháp hạch toán
4.1.Tài khoản sử dụng:
4.2 Phương pháp hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên.
IV. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ.
1. Hạch toỏn chi phớ bỏn hàng:
2. Hạch toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp:
3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ:
V. sổ kế toán hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
VI. So sỏnh công tác hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ kế toán Việt nam với một số nước trên thế giới.
1. Kế toỏn thành phẩm.
2. Kế toỏn tiờu thụ thành phẩm.
3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.
4. Cỏc hỡnh thức sổ:
Phần II: Thực trạng kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu minh ngọc
I. Khái quát chung về Công tNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu minh ngọc
1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phát triển của công ty TNHH sản xuất thương mại và XNK Minh Ngọc
2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty.
2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.
2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.
3.1. Tổ chức bộ mỏy quản lý Cụng ty
3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận:
4. Đặc điểm tổ chức kế toán ở công ty.
4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty
4.2. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty TNHH sản xuất thương mại và XNK Minh Ngọc
II. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK MINH NGỌC
1. Đặc điểm thành phẩm ở công ty:
2. Tớnh giỏ thành phẩm:
3. Chứng từ kế toỏn và thủ tục nhập, xuất thành phẩm.
4. Hạch toỏn chi tiết thành phẩm.
5. Kế toỏn tổng hợp thành phẩm.
III. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK MINH NGỌC
1. Đặc điểm về tiêu thụ thành phẩm
2. Kế toỏn quỏ trỡnh tiờu thụ
2.1. Tài khoản sử dụng
2.2. Trỡnh tự hạch toỏn
IV. HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK MINH NGỌC
1. Hạch toỏn chi phớ bỏn hàng.
2. Hạch toỏn chi phớ QLDN
3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ.
PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK MINH NGỌC
I. nhận xét đánh giá chung
1. Ưu điểm:
2. Những tồn tại.
II. Sự cần thiết phải hoàn thiện.
III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Cụng ty TNHH SXTM và XNK Minh Ngọc
1. Về cỏch tớnh giỏ thành phẩm.
2. Về việc sử dụng TK kế toỏn và ghi nhận doanh thu bỏn hàng.
3. Về việc trớch lập dự phũng phải thu khú đũi
4. Về công tác tăng cường tiêu thụ sản phẩm.
5. Về cụng tỏc thu hồi nợ.
6. Vể việc mở sổ chi tiết.
7. Về việc hạch toỏn tổng hợp thành phẩm
8.Về tiờu thức phõn bổ chi phớ quản lý doanh nghiệp.
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại công ty phát triển các công nghệ Điện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại công ty phát triển các công nghệ Điện sẽ giúp ích cho bạn.