Những vấn đề chung về kế toán và phân tích kinh doanh
KẾT LUẬN

Thông qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản trên ta thấy Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn = 67,2% cho thấy sự chủ động về vốn của doanh nghiệp trong kinh doanh. Đặc biêt là khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp = 73%. Là một con số ấn tượng đối với một doanh nghiệp kinh doanh sự chủ động về vốn của doanh nghiệp làm cho các đối tác của doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng kinh doanh buốn bán với doanh nghiệp cảm thấy yên tâm hơn. Do đó mà doanh nghiệp có khả năng phát huy tốt lợi thế của mình. Thể hiện ở mức lợi nhuận khá ấn tượng tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản tháng sau cao hơn tháng trước = 6,07% và tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/DTT tháng sau cao hơn tháng trước = 40,59%. Cùng với Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn CSH tháng sau cao hơm tháng trước = 24,48 cho thấy doanh nghiệp đã tận dụng tốt nguồn nhân lực nguồn vốn trong kinh doanh đồng thời giảm thiểu mức hao phí NVL trong các khâu sản xuất giảm thiểu chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp vì vậy mặc dù doanh thu tăng không đáng kể nhưng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt cao hơn tháng trước mặc dù vậy với lượng vốn lưu động lớn hiện có doanh nghiệp nên xem xét đầu tư vào các lĩnh vực tài chính nhằm tìm kiếm lợi nhuận qua hoạt động này đồng thời tránh được những rủi ro sảy ra. Trên đây là một số giải pháp mà doanh nghiệp nên xem xét áp dụng trong thời gian tới để có được lơi nhuận như mong muốn.

MỤC LỤC

Chương I: Những vấn đề chung về kế toán và phân tích kinh doanh . 1

1.1 Những vấn đề chung về kế toán. 1

1.2 Những vấn đề chung về phân tích kinh doanh: 3

Chương II. Với số lượng đã cho ở phần phụ lục tiến hành phân tích kết quả sản xuất ở Doanh nghiệp A như sau: 8

KẾT LUẬN 49


Xem Thêm: Những vấn đề chung về kế toán và phân tích kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những vấn đề chung về kế toán và phân tích kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.