Kế toán tập hợp chi phớ sản xuất và tính giá thành dịch vụ vận tải tại Cty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VÀ TẬP HỢP CHI PHI SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ TAI CÁC DOANH NGHIỆP. 3

1.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH VẬN TẢI ẢNH HƯỞNG TỚI TỔ CHỨC KẾ TOÁN 3

1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ 4

1.2.1. Khái niệm về chi phí vận tải. 4

1.2.2. Phân loại chi phí vận tải. 4

1.2.1.1 Phân loại chi phí vận tải theo công dụng kinh tế. 4

1.2.2.2. Phân loại chi phí vận tải theo mối quan hệ với doanh thu vận tải. 5

1.2.2.3. Phân loại chi phí vận tải theo khoản mục chi phí 5

1.2.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí dịch vụ vận tải 6

1.3. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI 7

1.3.1. Khái niệm giá thành dịch vụ vận tải 7

1.3.2. Đối tượng tính giá thành dịch vụ vận tải. 7

1.4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI 7

1.4.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp tính trực tiếp) 7

1.4.2. Phương pháp tính giá thành định mức. 8

1.4.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 8

1.5. ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI 9

1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nhiên liệu trực tiếp. 9

1.5.1. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 10

1.5.3 Kế toán chi phí sản xuất chung. 12

1.6. CÁC HÌNH THỨC SỔ SÁCH SỬ DỤNG ĐỂ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI 16

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ 17

2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ 17

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 17

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ. 18

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý. 19

2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy (- Phụ lục 1) 19

2.1.3.2. Nhiệm vụ chính của các phòng ban. 19

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán. 20

2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm 2007,2008: 21

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ 22

2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 22

2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuât của Công ty. 22

2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 22

2.2.1.3. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất dịch vụ. 23

2.2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 23

2.2.1.5 Tổng hợp chí phí dịch vụ vẩn tải 31

2.2.2. kế toán tính giá thành dịch vụ vận tải 31

2.2.2.1. Đối tượng tính giá thành. 31

2.2.2.2. Phương pháp tính giá thành. 31

CHƯƠNG III:MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & DỊCH VỤ . 34

3.1.1. Ưu điểm 35

3.1.1.1. Về chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ. 35

3.1.1.2. Về sổ sách kế toán. 35

3.1.1.3. Về báo cáo Kế toán. 36

3.1.1.4. Về đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 36

3.1.1.5. Về công tác hạch toán kế toán các chi phí 36

3.1.2. Những hạn chế tồn tại 36

KẾT LUẬN 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO 43


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phớ sản xuất và tính giá thành dịch vụ vận tải tại công ty Cổ phần Vận tải & Dịc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phớ sản xuất và tính giá thành dịch vụ vận tải tại công ty Cổ phần Vận tải & Dịc sẽ giúp ích cho bạn.