Vấn đề cos, bù công suất phản kháng và thị TRƯỜNG điện năng phản kháng
LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, ngành điện luôn phải đi
trước một bước trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Các nhà máy xí
nghiệp, các khu công nghiệp ngày càng phát triển nhanh chóng đòi hỏi tiêu thụ côn g
suất phản kháng càng tăng, điều này làm giảm hệ số cos , giảm chất lượng điện
năng, tăng tổn thất.Vì vậy các hộ tiêu thụ điện bị áp dụng bảng giá phạt đối khi có hệ
số cos thấp.
Nội dung của luận văn gồm hai vấn đề chính :
- Đi nghiên cứu phương pháp để xác định dung lượng đặt thiết bị bù, vị trí đặt
bù, nhằm đem lại hiệu quả tối ưu cả về kinh tế và kỹ thuật.
- Nghiên cứu thị trường điện năng phản kháng.
Đề tài ‘ Vấn đề cos , bù công suất phản kháng và thị trường điện năng phản
kháng ‘ gồm bốn phần như sau :
1. Tổng quan .
2. Chương trình tính toán bù tối ưu công suất phản kháng, có xét đến chất lượng
điện năng và phân tích kinh tế tài chính.
3. Tính toán áp dụng :
4. Thị trường điện năng phản kháng.
5. Kết luận và kiến nghị.
Trong suốt quá trình thực hiện luận văn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo
tận tình của PGS.TS Phạm Văn Hòa, tôi xin chân thành cảm ơn những đóng góp của
thầy giáo hướng dẫn, các thầy cô giáo trường đại học bách khoa Hà Nội, và các thầy
cô giáo trường đại học Công nghiệp Thái Nguyên. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn
những đóng góp quý báu của các bạn đồng nghiệp, ngườ i thân và gia đình đã động
viên và giúp tôi trong quá trình thực hiện. Xin gửi lờ i chân thành cảm ơn đến các cơ
quan xí nghiệp, đã giúp tôi khảo sát tìm hiểu thực tế và lấy số liệu phục vụ cho luận
văn.
Mặc dù bản thân đã có nhiều cố gắng, song bản luận văn này vẫn còn nhiều hạn chế,
tôi rất mong được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô và các bạn đồng nghiệp để luận
văn này được hoàn thiện hơn.
Mục lục
Lời Cam đoan
Lời nói đầu:
Mục Lục
Chương I: TỔNG QUAN
1.1Vấn đề bù công suất phản kháng trong hệ thống điện:
1.2 Nguồn công suất phản kháng :
1.3.Bù kinh tế công suất phản kháng:
1.4. Phân tích ảnh hưởng của tụ bù đến tổn thất công suất tác dụng và tổn thất
điện năng ở lưới phân phối :
1.4.1 lưới phân phối một phụ tải:
1.4.2 Lưới phân phối có phụ tải phân bố đều trên trục chính
1.5 Một Số phương pháp tính bù công suất phản kháng :
1.5.1 Phương pháp xác định dung lượng tụ bù theo biểu đồ công suất phản
kháng của phụ tải :
1.5.2 Bù công suất phản kháng nâng cao hệ số cos
1.5.3 Mô hình bù công suất phản kháng theo điều kiện cực tiểu tổn thất công
suất:
1.5.4 Mô hình bù công suất phản kháng dựa trên chỉ tiêu tối đa hóa các tiết
kiệm
1.5.5 Mô hình tính bù theo điều kiện chỉnh điện áp
1.5.6 Mô hình bù công suất phản kháng dựa trên chỉ tiêu cực tiểu hàm chi phí
tính toán
1.5.7 Phương pháp xét đến độ nhạy của chi tiêu ổn định điện áp, độ lệch điện
áp và tổn thất công suất tác dụng đối với sự biến đổi công suất phản kháng
nút
1.5.8 Mô hình quy hoạch hỗn hợp
1.6. Tìm hiểu cos và bù cos tại một số nhà máy xí nghiệp
1.6.1 Các phụ tải đã tiến hành điều tra
1.6.2.Một số nhận xét từ kết quả thưc tế
1.6.3 Tóm tắt và kiến ngh
Chương II: -CHưƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN BÙ TỐI ưU CÔNG SUẤT PHẢN
KHÁNG, CÓ XÉT ĐẾN CHẤT LưỢNG ĐIỆN NĂNG VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ
TÀI CHÍNH
2.1. Phương pháp luận và sơ đồ khối thuật toán
2.1.1 Mô hình tổng quát bài toán bù công suất phản kháng trong lưới phân
phối:
2.1.2. Hàm mục tiêu
2.1.3 Các ràng buộc
2.1.4 Mô hình bài toán bù công suất phản kháng khi có xét đến máy biến áp:
2.1.5 Một số giả thiết khi tính toán tối ưu công suất bù:
2.2 Phương pháp giải bài toán bù công suất phản kháng
2.2.1 Tổng quan
2.2.2. Thuật toán giải bài toán bù công suất phản kháng bằng phương pháp quy
hoạch động:
2.2.3 Xét đến rằng buộc về điện áp:
2.2.4.Hình thức hoá thuật toán và sơ đồ khối
2.2.6 Các số liệu cần đưa vào tính toán
2.2.7 Ví dụ áp dụng
2.3. Chương trình máy tính và sử dụng chương trình
Chương III- T ÍNH TOÁN ÁP DỤNG :
3.1 Sơ đồ lộ 677:
3.2 Các Số liêu Tính toán:
3.3 Kết quả tính toán ứng với chế độ phụ tải cực đại:
3.4 Phân tích kinh tế tài chính và đánh giá hiệu quả kinh tế bù công suất phản kháng.
Chương 4: THỊ TRưỜNG ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG
4.1Thị trường điện năng phản kháng ở việt Nam:
4.1.1 Phân tích mô hình kinh doanh điện năng phản kháng hiện tại
ở Việt Nam:
4.1.2 Phương pháp xác định tiền mua công suất phản kháng:
4.2 Các mô hình kinh doanh điện năng có thể được áp dụng:
4.3 Ví dụ áp dụng:
Chương V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết luận :
5.2 Kiến nghị:
Tài liệu tham khảo
[charge=450]http://up.4share.vn/f/3809010c09080e0f/LV_08_CN_MD_DHA.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Vấn đề cos, bù công suất phản kháng và thị trường điện năng phả kháng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề cos, bù công suất phản kháng và thị trường điện năng phả kháng sẽ giúp ích cho bạn.