Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của Cty
LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần I : Giới thiệu tổng quan về công ty Cổ phần Diana. 3

I.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 3

II. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 4

1.Chức năng và nhiệm vụ của công ty Cổ phần Diana. 4

1.1 Chức năng: 4

1.2 Nhiệm vụ: 4

2.Cơ cấu ngành nghề, loại hình sản xuất kinh doanh của công ty. 5

3.Quy trình công nghệ: 5

4.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 6

III.Tình hình chung về công tác kế toán của công ty Cổ phần Diana. 7

1.Nhiệm vụ của công tác kế toán: 7

2.Tổ chức bộ máy kế toán: 8

3.Hình thức sổ kế toán. 9

3.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán: 9

3.2 Trình tự ghi sổ “NHẬT KÝ CHUNG”. 9

3.3 Phương pháp ghi sổ. 9

4.Phương pháp kế toán. 10

Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp. 10

I.Những vấn đề chung về công tác kế toán tại công ty Cổ phần Diana. 10

II.Tập hợp chứng từ theo từng phần hành kế toán. 11

1.Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ( NVL,CCDC ) 11

1.1 Danh điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong công ty. 11

1.2 Trường hợp xuất kho nguyên vật liệu. 16

1.3 Trường hợp nhập kho nguyên vật liệu. 19

2.Kế toán tài sản cố định( TSCĐ) 23

2.1 Liệt kê, phân loại TSCĐ trong công ty. 23

2.2 Kế toán tăng, giảm TSCĐ 23

I. Héi ®ång nh­îng b¸n TSC§ bao gåm: 28

II. TiÕn hµnh nh­îng b¸n TSC§ 28

III. KÕt luËn cña héi ®ång nh­îng b¸n: TS kh«ng phï hîp víi quy tr×nh s¶n xuÊt 28

IV. KÕt luËn chung. 28

2.3. KhÊu hao TSC§ 29

3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 31

3.1 Kế toán tiền lương. 31

3.2 Các hình thức lương. 31

3.3 Các chứng từ có liên quan. 32

4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành: 35

4.1 Kế toán tập hợp chi phí: 35

4.2. KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh. 37

5. KÕ to¸n thµnh phÈm. Tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 39

5.1 KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm 39

5.2 KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 45

6. C¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c. 45

6.1 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. 45

6.2 KÕ to¸n thanh to¸n. 49

6.3 KÕ to¸n ph¶i tr¶, ph¶i nép. 49

6.4 kÕ to¸n nguån vèn chñ së hưu. 50

6.5 KÕ to¸n chi phÝ vµ thu nhËp cña ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c. 50

III. Sæ kÕ to¸n. 51

1. Sæ chi tiÕt 51

2. Sæ tæng hîp. 67

2. B¸o c¸o kÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh. 90

PhÇn III. Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ 92

I. NhËn xÐt 92

1. ­u ®iÓm 92

2. H¹n chÕ. 92

II. Mét sè kiÕn nghÞ 92


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của công ty sẽ giúp ích cho bạn.