Hoàn thiện kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty kiểm toán và định giá VN
MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần I: Những vấn đề lý luận chung về kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp 3
1.1. Những vấn đề cơ bản về Thuế 3
1.1.1. Khái niệm 3
1.1.2 Vai trò của thuế trong nền kinh tế 4
1.1.3. Giới thiệu một số loại thuế 5
1.1.4. Đặc điểm hạch toán thuế 18
1.2. Kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính 22
1.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán 22
1.2.2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán 27
Phần II: Kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam 34
2.1 Khái quát về Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam 34
2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty kiểm toán và định giá Việt Nam. 34
2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 37
2.1.3 Đặc điểm về tổ chức hoạt động của công ty 40
2.2.2 Thực tế kiểm toán thuế trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiếm toán và Định giá Việt Nam thực hiện. 44
2.2.3. Thực hiện kiểm toán 62
Phần III: Một số nhận xét và những kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán thuế tại Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam 74
3.1. Những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán thuế tại VAE. 74
3.1.1 Những thuận lợi 74
3.1.2. Những khó khăn 75
3.2. Một số nhận xét về quá trình kiểm toán thuế do VAE thực hiện 76
3.2.1.Ưu điểm 76
3.2.2. Nhược điểm 77
3.2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế do VAE thực hiện 78
Kết luận 81


Xem Thêm: Hoàn thiện kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và định giá Việt N
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và định giá Việt N sẽ giúp ích cho bạn.