Tìm hiểu thực trạng đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán do Cty TNHH kiểm toán An Phú thực hiện
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1. 3

Những đặc điểm chung của Công ty TNHH Kiểm toán An Phú với đánh giá trọng yếu và rủi ro 3

1.1. Lịch sử hình thành Công ty TNHH Kiểm toán An Phú. 3

1.2.Cơ cấu, hệ thống bộ máy dịch vụ kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán An Phú 7

1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý Công ty TNHH Kiểm toán An Phú. 10

1.3.1. Ban giám đốc. 10

1.3.2. Các phòng ban tại Công ty. 14

1.4.Tổ chức bộ máy kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán An Phú. 17

1.4.1. Mô hình trực tuyến – tham mưu. 17

1.4.2. Nhiệm vụ của bộ máy kiểm toán. 18

1.4.3. Đặc điểm quy trình kiểm toán được áp dụng tại Công ty: 18

Chương 2. 21

Thực trạng đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán An Phú thực hiện 21

2.1. Mô hình đánh giá trọng yếu và rủi ro chung được áp dụng tại Công ty TNHH Kiểm toán An Phú. 21

2.2. Mô hình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán khách hàng ABC 28

2.2.1. Đánh giá trọng yếu và rủi ro trong bước chuẩn bị kiểm toán. 28

2.2.2. Đánh giá trọng yếu và rủi ro trong bước thực hiện kiểm toán. 41

2.2.3. Đánh giá trọng yếu và rủi ro trong bước kết thúc kiểm toán. 44

2.3. Mô hình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán khách hàng XYZ. 45

2.3.1. Đánh giá trọng yếu và rủi ro trong bước chuẩn bị kiểm toán. 45

2.2.2. Đánh giá trọng yếu và rủi ro trong bước thực hiện kiểm toán. 56

2.2.3. Đánh giá trọng yếu và rủi ro trong bước kết thúc kiểm toán. 60

2.3. Nhận xét chung về đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Phú. 60

Chương 3. 63

Một vài kiến nghị hoàn thiện đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Phú. 63

3.1. Tính tất yếu phải hoàn thiện đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Phú. 63

3.2. Phương hướng hoàn thiện. 64

3.3. Kiến nghị thực hiện giải pháp. 66

3.3.1. Đối với Nhà Nước. 66

3.3.2. Đối với đơn vị 70

3.3.3. Đối với kiểm toán viên. 72

LỜI KẾT. 74


Xem Thêm: Tìm hiểu thực trạng đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán do công ty TNHH kiểm toán An Phú thực hiệ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu thực trạng đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán do công ty TNHH kiểm toán An Phú thực hiệ sẽ giúp ích cho bạn.