Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 . 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3

1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3

1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3

1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 3

1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất . 4

1.1.2. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm . 7

1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm . 7

1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 8

1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9

1.1.3.1. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 9

1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10

1.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm. 12

1.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 12

1.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 12

1.2.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 12

1.2.2. Mối quan hệ giữa đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm . 13

1.2.3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 14

1.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 17

1.3.1. Trình tự hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 17

1.3.2. Trình tự hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất . 18

1.4. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 18

1.4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 18

1.4.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . 19

1.4.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung . 21

1.4.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp . 22

1.4.4.1. Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xuyên . 22

1.4.4.2. Kế toán chi phí toàn doanh nghiệp theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 23

1.5. Đánh giá sản phẩm làm dở . 24

1.6. Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp . 25

1.6.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm giản đơn 25

1.6.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng 26

1.6.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước . 27

1.6.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức . 29

1.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy . 30

1.7.1. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy . 30

1.7.2. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán 31

1.7.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 32

1.7.3.1. Kế toán chi phí sản xuất . 33

1.7.3.2. Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ . 34

1.7.3.3. Kế toán giá thành sản phẩm 34

CHƯƠNG 2 . 35

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CHẾ TẠO PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY DETECH 35

2.1. Đặc điểm chung của Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH. 35

2.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công nghệ của Nhà máy DETECH 35

2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy . 35

2.1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy DETECH 41

2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất, quy trình công nghệ . 43

2.1.2. Tổ chức công tác kế toán . 46

2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán . . 46

2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán. 47

2.1.2.3. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Nhà máy DETECH . 48

2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH 50

2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy DETECH . 50

2.2.2. Trình tự và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Nhà máy DETECH. 51

2.2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 51

2.2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 58

2.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 63

2.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất 70

2.2.3. Tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH. 72

CHƯƠNG 3 . 75

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CHẾ TẠO PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY DETECH 75

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy DETECH 75

3.1.1. Ưu điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECh . 77

3.1.2. Hạn chế trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH 78

3.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH 80

KẾT LUẬN 87


Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH sẽ giúp ích cho bạn.