Kế toán CPSX và tính GTSP xây lắp tại Xí nghiệp Xây dựng Chín Thái Bính
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CHÍN THÁI BÌNH 3

1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Xây dựng Chín Thái Bình: 3

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Xây dựng Chín Thái Bình: 5

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp xây dựng Chín Thái Bình: 6

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp:. 8

1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp:. 11

1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Xí nghiệp:. 11

1.5.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán:. 11

1.5.3. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán:. 14

1.5.4. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán:. 15

1.5.5. Tổ chức vận dụng Báo cáo tài chính:. 18

PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CHÍN THÁI BÌNH 19

2.1. Đối tượng , phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp:. 19

2.2. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp tại Xí nghiệp:. 19

2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp :. 19

2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (Chi phí NCTT):. 27

2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công:. 36

2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung (chi phí SXC):. 44

2.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp. 56

2.3. Kiểm kê, đánh giá snar phẩm xây lắp dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Xây dựng Chín Thái Bình. 57

2.3.1. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang. 57

2.3.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp:. 61

PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP CHÍN THÁI BÌNH 63

3.1.1 Những ưu điểm:. 63

3.1.2: Những tồn tại:. 66

KẾT LUẬN 75


Xem Thêm: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Xây dựng Chín Thái Bính
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Xây dựng Chín Thái Bính sẽ giúp ích cho bạn.