Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng-thu tiền tại Cty TNHH Kiểm toán Thế giới mới (NWA)
Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN THẾ GIỚI MỚI (NWA) 3

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 3

1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 5

1.3 Các loại hình dịch vụ và khách hàng của Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 10

1.3.1 Dịch vụ kiểm toán BCTC 10

1.3.2 Dịch vụ kế toán. 11

1.3.3 Dịch vụ tư vấn Giải pháp CNTT. 11

1.3.4 Dịch vụ tư vấn thuế và tuân thủ. 12

1.3.5 Các dịch vụ chuyên ngành khác. 12

1.4 Đặc điểm quy trình kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 13

1.5 Hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 19

1.6 Tổ chức hồ sơ kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 20

1.6.2 Hồ sơ kiểm toán năm 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN THẾ GIỚI MỚI (NWA) THỰC HIỆN 28

2.1 Giới thiệu về khách hàng. 28

2.2 Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền do Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới (NWA) thực hiện tại hai khách hàng: Công ty ABC và Nhà sách XYZ. 29

2.2.1 Chấp nhận khách hàng kiểm toán: 29

2.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán. 30

2.2.3 Thực hiện kế hoạch kiểm toán. 58

2.2.4 Kết thúc kiểm toán chu trình Bán hàng – thu tiền. 69

2.3 Tổng kết chung quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền do Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới thực hiện 73

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN THẾ GIỚI MỚI (NWA) THỰC HIỆN 75

3.1 Tính tất yếu phải hoàn thiện. 75

3.2 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền tại công ty TNHH kiểm toán Thế giới mới 76

KÊT LUẬN 83


Xem Thêm: Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng-thu tiền tại công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới (NWA)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng-thu tiền tại công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới (NWA) sẽ giúp ích cho bạn.