Hoàn thiên phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng nhóm hàng chủ yếu (cốc giấy) tại Cty liên doanh FNB – chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯONG MẠI 2

1.1 Tính cấp thiết 2

1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài: 2

1.3 Mục tiêu nghiên cứu: 2

1.4 Phạm vi nghiên cứu: 3

1.5 Một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàng cốc bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 3

1.5.1. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại qui định trong chuẩn mực kế toán. 4

1.5.2. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại theo chế độ kế toán hiện hành. 5

CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG CỐC GIẤY TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH FNB 11

2.1 Phương pháp hệ nghiên cứu và kế toán bán hàng. 11

2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu. 11

2.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu: 11

2.2 Đánh giá tổng quan và tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 11

2.2.1 Tình hình trong nước về vấn đề nghiên cứu. 11

2.2.2 Sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường. 12

2.3. Thực trạng quy trình kế toán bán hàng cốc giấy tại công ty liên doanh FNB 12

2.3.1. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt dộng kinh doanh và tổ chức công tác kế toán 12

2.3.2 Chính sách kế toán tại công ty liên doanh FNB. 14

2.3.4. Đặc điểm nghiệp vụ bán nhóm hàng cốc giấy tại công ty liên doanh FNB-chi nhánh Hà Nội. 17

2.3.5. Phương pháp kế toán nghiêp vụ bán nhóm hàng cốc giấy tại công ty liên doanh FNB-chi nhánh Hà Nội. 18

2.3.6. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 20

2.4. Vận dụng hệ thống sổ phản ánh nghiệp vụ kế toán bán hàng cốc giấy tại công ty Liên doanh FND- Chi nhánh Hà nội 22

CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG CỐC GIẤY TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH FNB – CHI NHÁNH HÀ NỘI 23

3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 23

3.1.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán nhóm hàng Cốc Giấy tại công ty liên doanh FNB - Chi nhánh Hà Nội 23

3.1.2 Các phát hiện qua nghiên cứu kế toán bán hàng cốc giấy tại công ty liên doanh FNB- chi nhánh Hà Nội. 26

3.2 Các đề xuất , kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng cốc giấy tại công ty FNB. 27

3.2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán bán hàng cốc giấy tại công ty FNB-Chi nhánh Hà Nội 33

KẾT LUẬN 38


Xem Thêm: Hoàn thiên phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng nhóm hàng chủ yếu (cốc giấy) tại công ty liên doan
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiên phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng nhóm hàng chủ yếu (cốc giấy) tại công ty liên doan sẽ giúp ích cho bạn.