Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả KD tại Cty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng – HEC
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG – HEC 2

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG – HEC 2

1. Quá trình hình thành và phát triển: 2

2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ Khí và Xây Dựng – HEC 3

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 6

4.Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 9

II. ĐẶc điỂm tỔ chỨc bỘ máy kẾ toán và tỔ chỨc hẠch toán tẠi Công ty CỔ PhẦn Cơ Khí Và Xây DỰng - HEC 10

1/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. 10

2/ Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty. 12

III. NhỮng vẤn đỀ kinh tẾ tẠi Công ty có Ảnh hưỞng tỚi bán hàng và xác đỊnh kẾt quẢ kinh doanh. 19

IV. HẠch toán tỔng hỢp nghiỆp vỤ bán hàng tẠi Công ty CỔ PhẦn Cơ Khí Và Xây DỰng – HEC 19

1. Xác định giá vốn hàng tiêu thụ. 19

2. Kế toán giá vốn hàng bán. 25

3. Kế toán doanh thu hàng bán. 30

4. Kế toán giảm trừ doanh thu : 39

V. KẾ toán xác đỊnh kẾt quẢ kinh doanh tẠi Công ty CỔ PhẦn Cơ Khí Và Xây DỰng – HEC 39

1 . Kế toán chi phí bán hàng. 39

2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 44

3. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 49

PHẦN II: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XĐKQKD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG – HEC 54

I. NhẬn xét chung vỀ tình hình kẾ toán bán hàng và kẾt quẢ kinh doanh tẠi Công ty 54

II. MỘt sỐ kiẾn nghỊ nhẰm hoàn thiỆn kẾ toán bán hàng và xác đỊnh kẾt quẢ KD tẠi Công ty 55

1. Phương hướng và nguyên tắc hòan thiện. 56

2. Giải pháp hoàn thiện: 57

KẾT LUẬN 59DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂUSơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất thép. 5

Sơ đồ 1.2 Bộ máy quản lý công ty. 7

Bảng 1.1: Một số chỉ tiêu Kinh Doanh. 10

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. 11

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty. 15

Sơ đồ 2.3: Xử lý trong BRAVO 18

Biểu 4.1 : Phiếu nhập kho: 21

Biểu 4.2 : Sổ chi tiết 156 : 22

Biểu 4.3 : Nhật Ký Chung. 23

Biểu 4.4 : Sổ Cái 156. 24

Biểu 4.5 : Phiếu xuất kho : 26

Biểu 4.6 : Nhật Ký Chung. 28

Biểu 4.7 : Sổ Cái 632. 29

Biểu 4.9 : Sổ chi tiết thanh toán. 33

Biểu 4.11 : Tờ khai thuế. 37

Biểu 4.12 : Hóa đơn GTGT 41

Biểu 4.13 : Nhật Ký Chung. 42

Biểu 4.14 : Sổ Cái 641. 43

Biểu 4.15 : Bảng thanh toán lương. 46

Biểu 4.16 : Nhật Ký Chung. 47

Biểu 4.17 : Sổ cái 642. 48

Biểu 4.18 : Nhật Ký Chung. 51

Biểu 4.19 : Sổ Cái 911. 52

Biểu 4.20 : Sổ Cái 421. 53


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng –
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng – sẽ giúp ích cho bạn.