Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Cty CPTM STD
Mục Lục
Lời mở đầu
Phần 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại

1.1. Một số vấn đề chung về tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương
mại
1.1.2. Các chỉ tiêu liên quan đến tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ
1.1.2.1.Doanh thu thuần
1.1.2.2 .Giá vốn hàng bán
1.1.2.3.Chi phí bán hàng
1.1.2.4.Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.1.2.5.Kết quả bán hàng
1.1.3. Các phương thức tiêu thụ
1.1.3.1. Phương thức tiêu thụ trực tiếp
1.1.3.2. Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng
1.1.3.3. Phương thức tiêu thụ qua các đại lý
1.1.3.4. Phương thức bán hàng trả góp
1.1.3.5. Các trường hợp xuất khác được coi là tiêu thụ
1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá
1.2.1. Vai trò của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
tiêu thụ hàng hoá
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng
hoá
1.3. Tổ chức hạch toán tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại.
1.3.1. Hạch toán tiêu thụ theo phương pháp KKTX
1.3.1.1. Tài khoản sử dụng
1.3.1.2. Phương pháp hạch toán.
1.3.2. Hạch toán tiêu thụ theo phương pháp KKĐK
1.3.2.1. Tài khoản sử dụng
1.3.2.2. Phương pháp hạch toán
1.3.3. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.3.3.1. Hạch toán chiết khấu thương mại
1.3.3.2. Hạch toán hàng bán bị trả lạị.
1.3.3.3. Hạch toán giảm giá hàng bán
1.3.3.4. Kế toán thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp
1.4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.1. Tài khoản sử dụng
1.4.2. Phương pháp hạch toán
1.5.Hạch toán kết quả tiêu thụ.
1.5.1. Tài khoản sử dụng
1.5.2. Phương pháp hạch toán kết quả tiêu thụ
1.6. Hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
tiêu thụ hàng hoá
1.6.1. Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái
1.6.2. Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật ký chung
1.6.3. Tổ chức hạch toán theo hình thức “Chứng từ - Ghi sổ”
1.6.4. Tổ chức hạch toán theo hình thức “Nhật ký – Chứng từ”
Phần 2: thực tế công tác tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty
Cổ phần thương mại std
2.1. Khái quát tình hình chung của Công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1. Chức năng.
2.1.2.2. Nhiệm vụ
2.1.3. Tổ chức công tác quản lý và công tác kế toán của Công ty
2.1.3.1. Tổ chức công tác quản lý.
2.1.3.2. Tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở
công ty cổ phần thương mại STD
2.2.1. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ tại Công ty Cổ Phần Thương Mại STD
2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán.
2.2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng.
2.2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Thưong Mại STD
Phần 3: hoàn thiện tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định
Kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần
Thương Mại std
3.1.Nhận xét về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần thương mại STD
3.1.1.Ưu điểm.
3.1.2. Tồn tại.
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần thương mại ST


Xem Thêm: Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty CPTM STD
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty CPTM STD sẽ giúp ích cho bạn.