Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Cty TNHH Bảo Lâm
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH BẢO LÂM . 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Bảo Lâm 2

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bảo Lâm 3

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty . 3

1.2.2. Một số chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của công ty qua 3 năm . 5

1.2.3. Đặc điểm qui trình công nghệ chế tạo sản phẩm . 7

1.2.3.1 Qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm cơ khí 7

1.2.3.2. Qui trình công nghệ sản xuất đồ gỗ 11

1.2.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý. 14

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH BẢO LÂM 17

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Bảo Lâm . 17

2.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty 19

2.2.1 Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ 19

2.2.2.Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán . 20

2.2.3. Hình thức sổ kế toán áp dụng . 28

2.2.4 Đặc điểm hệ thống báo cáo tài chính 29

PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY . 30

3.1. Đánh giá chung về tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh . 30

3.2. Đánh giá về tổ chức kế toán tại công ty . 32

KẾT LUẬN . 33


Xem Thêm: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Bảo Lâm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Bảo Lâm sẽ giúp ích cho bạn.