Tổ chức & xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Cty DV tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán
MỤC LỤC

Trang
Danh mục các chữ viết tắt 5
Lời mở đầu 6

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 8
I. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 8
1. Khái niệm kiểm toán, kiểm toán độc lập 8
1.1- Định nghĩa chung về kiểm toán 8
1.2- Khái niệm kiểm toán độc lập 9
2. ý nghĩa của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước Việt Nam. 10
3. Hoạt động, trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức kiểm toán độc lập ở Việt Nam 12
3.1- Các dịch vụ cung cấp của các tổ chức kiểm toán độc lập 12
3.2-Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức kiểm toán độc lập 12
II. Chất lượng kiểm toán và hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập 13
1. Khái niệm, các quan điểm về chất lượng kiểm toán 13
1.1 - Thế nào là chất lượng 13
1.2 - Các quan điểm về chất lượng kiểm toán 14
1.3 - Khái niệm chất lượng kiểm toán 16
1.4 - Các tiêu thức đánh giá chất lượng kiểm toán 17
2. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập 18
2.1 - Khái niệm kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập 18
2.2 - Một số đặc điểm cơ bản trong công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập 18
2.3 - Những lợi ích do hoạt động kiểm toán độc lập mang lại 19
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA BẢN THÂN CÁC TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 20
1. Kiểm soát chất lượng một cuộc kiểm toán 23
2. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán nói chung của Công ty kiểm toán 25
2.1 - Đánh giá lựa chọn khách hàng 25
2.2 - Kiểm soát chất lượng các hồ sơ kiểm toán 26
2.3 - Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng 28
2.4 - Trang thiết bị phục vụ công tác kiểm toán 28
IV. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TỪ BÊN NGOÀI (NGOẠI KIỂM) 29
1. Tiêu chuẩn và nguyên tắc kiểm soát chất lượng kiểm toán 30
2. Nội dung kiểm soát chất lượng kiểm toán 31
3. Quy trình và phương pháp kiểm soát chất lượng kiểm toán 31
4. Tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập ở các nước trên thế giới 32
4.1 - Lựa chọn tổ chức để kiểm tra 32
4.2 - Chủ thể kiểm tra 33
4.3 - Quyền hạn và nghĩa vụ của đơn vị bị kiểm tra 34
4.4 - Đặc điểm kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập từ bên ngoài tại các Công ty đa chi nhánh 35

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI AASC 37
I. KHÁI QUÁT VỀ AASC 37
1. Lịch sử hình thành và phát triển 37
2. Đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh 38
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động 42
3.1 - Hệ thống phòng ban 42
3.2 - Tổ chức phân công, phân nhiệm 45
4. Một số yếu tố khách quan ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán tại AASC 46
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TẠI AASC 47
1. Kiểm soát chất lượng đối với một cuộc kiểm toán 47
1.1 - Kiểm soát trước kiểm toán 47
1.2 - Kiểm soát trong khi thực hiện kiểm toán 50
1.3 - Kiểm soát sau khi thực hiện kiểm toán 53
2. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán nói chung của toàn Công ty 56
2.1 - Kiểm soát hồ sơ kiểm toán 56
2.2 - Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng 60
2.3 - Công tác tuyển dụng và đào tạo 60
2.4 - Trang thiết bị phục vụ công tác kiểm toán 61

CHƯƠNG III NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI AASC 62
I. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI AASC 62
1. Ưu điểm của hệ thống kiểm soát chất lượng 62
2. Nhược điểm của hệ thống kiểm soát chất lượng 63
II. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI AASC 64
1. Đối với kiểm soát chất lượng mỗi cuộc kiểm toán 64
1.1 - Phương hướng 64
1.2 - Kiến nghị 65
2. Đối với kiểm soát hồ sơ kiểm toán 66
2.1 - Phương hướng 66
2.2 - Kiến nghị 66

CHƯƠNG IV MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN XÂY DỰNG CƠ CHẾ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM 67
I. KHÁI QUÁT VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM 67
1. Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài tổ chức kiểm toán độc lập
(Ngoại kiểm) 67
2. Kiểm soát chất lượng bản thân các tổ chức kiểm toán độc lập
(Nội kiểm ) 67
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM 70
1. Phương hướng 70
2. Một số Giải pháp 71
KẾT LUẬN 73
Danh mục tài liệu tham khảo 74
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTSTT Ký hiệu viết tắt
1
2
3

4
5
6

7
8 Kiểm toán viên
Kiểm soát chất lượng
Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
Công ty kiểm toán Việt Nam
Liên đoàn kế toán quốc tế
Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán quốc tế
Deloitte Touche Tohmatsu KTV
KSCL
AASC
VACO
IFAC
VSA
ISA
DTTLời mở đầu

Xu hướng hội nhập theo cơ chế thị trường, kiểm toán hình thành và phát triển mạnh mẽ là một nhu cầu tất yếu khách quan. Kiểm toán ngày càng khẳng định vị trí, vai trò to lớn trong quản lý kinh tế - tài chính cả tầm vĩ mô và vi mô. Kiểm toán với tư cách là công cụ thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh tế nhằm cung cấp những thông tin đúng đắn, trung thực, khách quan, tin cậy. Với chức năng của mình, kiểm toán ngày càng góp phần làm trong sạch và lành mạnh hoá nền kinh tế. Kiểm toán được ví như “Quan toà công minh của quá khứ, người dẫn dắt cho hiện tại, và người cố vấn sáng suốt cho tương lai”.
Hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã hình thành và phát triển nhanh chóng từ khi nền kinh tế chuyển đổi theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế.
Dịch vụ kiểm toán độc lập cung cấp thông tin tin cậy không những cho Nhà nước, cho các đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp mà cho cả chính bản thân doanh nghiệp và công chúng.
Để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao đối với thông tin và chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập khi nền kinh tế thị trường càng phát triển, tăng niềm tin của khách hàng, cũng để đảm bảo uy tín nghề nghiệp cho Công ty kiểm toán khi cung cấp dịch vụ của mình: Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ra đời là một vấn đề vô cùng cấp bách và cần thiết.
Hiện nay ở Việt Nam, kiểm toán độc lập là hoạt động khá non trẻ, hành lang pháp lý còn đang từng bước được hoàn thiện. Nhà nước ta ban hành chưa đầy đủ các chuẩn mực kiểm toán về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán, đồng thời cơ chế kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập chưa có quy định rõ ràng, cụ thể. Quan trọng là hoạt động này ở các Công ty kiểm toán độc lập chưa được thực hiện hoặc nếu có chỉ mang tính hình thức. Vì vậy, các Công ty kiểm toán độc lập cần tổ chức xây dựng hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán cho mình nhằm không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán và dịch vụ cung cấp.
Đó là những lý do em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tổ chức và xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán” cho Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Em hy vọng Chuyên đề này sẽ góp phần hoàn thiện về mặt lý luận và thực tiễn cho công tác tổ chức và xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán nói riêng và tại các Công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam nói chung.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em gồm bốn chương chính:
Chương I: Lý luận chung về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập.
Chương II: Thực trạng công tác tổ chức và xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng tại Công ty dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.
Chương III: Những phương hướng nhằm hoàn thiện công tác tổ chức xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại AASC.
Chương IV: Một số giải pháp nhằm xây dựng cơ chế kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập ở Việt Nam.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy giáo TS. Chu Thành đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo giúp em hoàn thành Chuyên đề thực tập tốt nghiệp này. Em cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán, đặc biệt là các anh chị trong phòng Tư vấn và Kiểm toán và phòng Kiểm soát chất lượng đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực tập tại Công ty.


Xem Thêm: Tổ chức & xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty DV tư vấn tài chính
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức & xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty DV tư vấn tài chính sẽ giúp ích cho bạn.